Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi cuong2345
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2298 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§å ¸n m«n häc. .
Lêi më ®Çu.
M«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mét trong nh÷ng m«n häc chuyªn
ngµnh quan träng nhÊt cña mçi sinh viªn chuyªn ngµnh ChÕ t¹o m¸y-khoa
khÝ còng nh cña mçi sinh viªn thuéc khoa C¬ khÝ.
§å ¸n m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ãng vai trß rÊt quan tng
trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o s khÝ, gióp sinh viªn hiÓu s©u h¬n m«n
häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ång thêi cñng kn thøc cña nhiÒu m«n häc
kh¸c nh: Dung sai, §å g¸, Dông cô c¾t,....
§îc gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy TrÇn Xu©n ViÖt gãp ý cña b¹n
bÌ, ®å ¸n cña em ®· ®îc hoµn thµnh. Tuy vËy, do h¹n chÕ mÆt kinh
nghiÖm kn thøc thùc nªn ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em
rÊt mong ®îc chØ b¶o cña c¸c thÇy ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n ®Ó
®å ¸n ®îc hoµn thiªn h¬n.
1
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: cuong2345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 799