Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Đinh Thế Hùng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 2 lần
 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét ngµnh then chèt, nã ®ãng vai trß quyÕt
®Þnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhiÖm vô cña c«ng
nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ chÕ t¹o ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho mäi lÜnh vùc cña
nghµnh kinh tÕ quèc d©n, viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ang lµ
mèi quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ nhµ níc ta.
Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi
viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ®Çu t c¸c trang bÞ hiÖn ®¹i. ViÖc ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc lµ nhiÖm vô träng t©m cña c¸c trêng ®¹i häc.
HiÖn nay trong c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng ®ßi
hái kÜ s c¬ khÝ vµ c¸n bé kÜ thuËt c¬ khÝ ®îc ®µo t¹o ra ph¶i cã kiÕn thøc c¬ b¶n
t¬ng ®èi réng, ®ång thêi ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i quyÕt
nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ thêng gÆp trong s¶n xuÊt.
M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vÞ trÝ quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo
t¹o kÜ s vµ c¸n bé kÜ thuËt vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ c¬
khÝ phôc vô c¸c ngµnh kinh tÕ nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i,
®iÖn lùc ...vv
§Ó gióp cho sinh viªn n¾m v÷ng ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña m«n häc vµ
gióp cho hä lµm quen víi nhiÖm vô thiÕt kÕ, trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o , ®å ¸n
m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ® îc cña sinh viªn
chuyªn ngµnh chÕ t¹o m¸y khi kÕt thóc m«n häc.
Sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o
NguyÔn ViÕt TiÕp, ®Õn nay Em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y .Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n tÊt nhiªn sÏ cã nh÷ng sai sãt do
thiÕu thùc tÕ vµ kinh nghiÖm thiÕt kÕ, em rÊt mong ® îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy
c« gi¸o trong bé m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c
b¹n ®Ó lÇn thiÕt kÕ sau vµ trong thùc tÕ sau nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2014

Trêng Đại Học Điện Lực

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Khoa C¬ khÝ

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Bé m«n C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y

NhiÖm vô
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

D7LT – CNCK1

1

Khoa C¬ khÝ

 §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Hä vµ tªn sinh viªn : Đinh Thế Hùng
Giáp Văn Như
Chuyªn ngµnh : C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.
I. §Çu ®Ò thiÕt kÕ : ThiÕt kÕ quy tr×nh chÕ t¹o chi tiÕt gèi ®ì
II. C¸c sè liÖu ban ®Çu:
S¶n lîng hµng n¨m : 5000 chiÕc.
§iÒu kiÖn s¶n xuÊt : Tù chän.
III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n:
1. Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt.
2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ tron...
§å ¸n c«ng ng chÕ t¹o m¸y
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghÖ chÕ o m¸y lµ t ngµnh then chèt, ®ãng vai trß quyÕt
®Þnh trong sù nghp ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhiÖm vô cña ng
nghÖ c t¹o m¸y lµ chÕ o ra c¸c sn pm k cho mäi lÜnh vùc a
nghµnh kinh tÕ quèc d©n, viÖc ph¸t triÓn nnh ng nghÖ chÕ o m¸y ®ang lµ
mèi quan m ®Æc biÖt cña §ng vµ n níc ta.
Pt triÓn nnh ng ng c t¹o m¸y phi ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi
vc ph¸t trn nguån nh©n c ®Çu t c trang hn ®¹i. Vc ph¸t triÓn
nguån nn lùc nhm tng t©m cña c trêng ®¹i c.
HiÖn nay trong c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng ®ßi
hái kÜ s khÝ vµ n kÜ tht c¬ khÝ ®îc ®µo t¹o ra ph¶i kiÕn thøc n
t¬ng ®èi réng, ®ång thêi ph¶i biÕt n ng nh÷ng kn thøc ®ã ®Ó gii quyÕt
nng vÊn ®Ò cô thÓ thêng gÆp trong n xt.
M«n häc c«ng ng chÕ t¹o m¸y cã trÝ quan tng trong ch¬ng tr×nh ®µo
o kÜ s vµ n bé kÜ thuËt vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y vµ c¸c tht bÞ c¬
k pc c ngµnh kinh tÕ nh c«ng nghiÖp, ng nghp, giao th«ng n ti,
®n c ...vv
§Ó gp cho sinh vn n¾m v÷ng ®îc c kiÕn thøc bn a m«n häc
gp cho hä lµm quen víi nhiÖm vô thiÕt kÕ, trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o , ®å ¸n
m«n häc c«ng nghÖ c t¹o m¸y lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña sinh viªn
chuyªn nnh chÕ t¹o m¸y khi kÕt thóc m«n häc.
Sau mét thêi gian m hu vµ víi sù chØ bo nht t×nh cña thÇy gi¸o
NguyÔn ViÕt TiÕp, ®Õn nay Em ®· hoµn thµnh ®å ¸n n c c«ng nghÖ chÕ
o m¸y .Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n tÊt nhiªn sÏ cã nng sai sãt do
thiÕu thùc tÕ vµ kinh nghiÖm tht kÕ, em rÊt mong ®îc sù c o a c ty
gi¸o trong m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o y vµ sù ®ãng p ý kiÕn cña c¸c
n ®Ó n thiÕt sau trong thùc tÕ sau nµy ®îc hn thiÖn h¬n .
Em xin cn tnh cm ¬n.
Ngµy 23 th¸ng 4 m 2014
Trêng
Đại Học Điện Lực
Céng hoµ i c nghÜa ViÖt Nam
Khoa C¬ khÝ §éc p do H¹nh phóc
m«n ng ng ChÕ o y
NhiÖm vô
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ c t¹o y
D7LT CNCK1 Khoa C¬ khÝ
1
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Đinh Thế Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 574