Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TỔNG HỢP

Được đăng lên bởi Hoa Vô Khuyết
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§å ¸n t nghp m«n:ng ng c t¹o m¸y
PhÇn V
TÝnh tra lîng d
Muèn ®¹t ®îc chi tiÕt nh d¹ng, ch thíc vµ chÊt lîng phï hîp i
c yªu u kü thuËt cña n pi qua nhiÒu bíc gia c«ng ®Ó thay ®æi h×nh
ng kÝch thíc a pi. Líp kim lo¹i ®îc lÊy ®i trong q tr×nh gia c«ng
c¬ khÝ cßn ®îc gäi lµ lîng d vµ ph¶i ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý v×:
- Lîng d gia ng q n m tu tèn t lu, mÊt nhu c«ng lao
®éng, tiªu tèn ng lîng, ng t... dÉn ®Õn gi¸ tnh cao.
- Lîng d gia ng n kng ®ñ bít ®i c sai ch trªn bÒ mÆt ph«i
m cho s¶n pm kh«ng ®¹t u u.
ViÖc x¸c ®Þnh lîng d gia c«ng trong chÕ o m¸y thÓ tiÕn hµnh theo 2
png ph¸p sau:
- Ph¬ng ph¸p tng kª kinh nghiÖm
- Ph¬ng ph¸p tÝnh tn ph©n tÝch
1) Ph
¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm
:
Ph¬ng ph¸p nµy ®îc dïng rÊt phæ bn trong tc sn xt, ë ®©y lîng
d gia c«ng ®îc c ®Þnh b»ng tæng lîng d c c gia c«ng theo kinh nghm
thêng ®îc tæng hîp tnh c¸c ng trong tay c«ng nghÖ. Nhîc ®iÓm cña ph-
¬ng pp nµy kng xÐt ®Õn tõng ®iÒu kiÖn gia c«ng cô t nªn g trÞ lîng
d thêng lín h¬n g t cÇn thiÕt.
2) Ph
¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©nch
:
Ph¬ng pp tÝnh tn pn tÝch a tn pn tÝch c¸c yÕu tè t¹o ra
p kim lo¹i cÇn pi t gät ®Ó mét chi tiÕt y hoµn cnh theo u cÇu.
Sö dông ph¬ng ph¸p nµy gi¶m ®îc tiªu tèn kim li, c ®Þnh lîng d mét
ch chÝnh c n, t¹o k n¨ng ng cao tnh ®éng ng trong s¶n xt.
3) TÝnh tra l
îng d
cho c¸c kÝch th
íc
:
- TÝnh lîng d cho mÆt lç 74: Chi tt ®îc gia ng ph«i dËp nãng
®Ó o thµnh t hoµn thn 74
+0,014
®îc tc hiÖn qua c¸c ngun c«ng
sau:
TiÖn t - TiÖn b¸n tinh - TiÖn tinh -i kh«n.
ng d ngng 2 pa ®îc nh theong thøc:
2Ƶ
bmn
= 2 [(R
ƶa
+ T
a
) +
22
ba
P
]
Trong ®ã:
R
Ƶa
: Chu cao nhÊp nh« do bíc nguyªn c«ng tríc ®Ó l¹i
Tng §¹i häc KTCN TN SVTK: Bïi Thµnh ng
1
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TỔNG HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TỔNG HỢP - Người đăng: Hoa Vô Khuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TỔNG HỢP 9 10 261