Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ CTM

Được đăng lên bởi haudhck
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n C«ng nghÖ CTM

Đoàn Tiến Thành

môc lôc
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................Tr2
PhÇn mét: ph©n tÝch chi tiÕt

1. ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt ....................................
2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt......................
3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt ................................................................
4. Chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i......................................................
5. LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng..........................................................

3
3
4
4
4

phÇn II: TÝnh lîng d.............................................................................. 6

I. TÝnh lîng d cho bÒ mÆt gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p tiÖn............... 6

PhÇn III: ThiÕt kÕ nguyªn c«ng vµ tÝnh chÕ ®é c¾t

I. Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ®¸y....................................................... 9
II. Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt trªn..................................................... 12
III. Nguyªn c«ng 3: Khoan vµ doa 2 lç 18..................................... 13
IV. Nguyªn c«ng 4: Phay mÆt bªn..................................................... 15
V. Nguyªn c«ng 5: Kho¶ mÆt ®Çu vµ tiÖn lç..................................... 18
VI. Nguyªn c«ng 6: Khoan, ta r« 6 lç M10...................................... 21
VII. Nguyªn c«ng 7: Khoan, ta r« lç M16....................................... 23
VIII. Nguyªn c«ng kiÓm tra ............................................................. 25
IX. TÝnh thêi gian c¬ b¶n................................................................... 26

PhÇn IV: ThiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng gia c«ng b»ng
ph¬ng ph¸p tiÖn........................................................................ 29

I. Ph©n tÝch c¸c tr¹ng th¸i nguy hiÓm................................................ 29
II. X¸c ®Þnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸ tiÖn...................................... 31

Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................ 33

Lêi nãi ®Çu
C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét ngµnh then chèt, nã ®ãng vai trß quyÕt
®Þnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhiÖm vô cña
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ chÕ t¹o ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho mäi lÜnh vùc
cña ngµnh kinh tÕ quèc d©n, viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
®ang lµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ nhµ níc ta.
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét ®å ¸n chuyªn ngµnh
chÝnh cña sinh viªn ngµnh c«ng nghÖ ch...
§å ¸n C«ng nghÖ CTM Đoàn Tiến Thành
môc lôc
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................Tr2
PhÇn mét: ph©n tÝch chi tiÕt
1. ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt .................................... 3
2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt...................... 3
3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt ................................................................ 4
4. Chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i...................................................... 4
5. LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng.......................................................... 4
phÇn II: TÝnh lîng d.............................................................................. 6
I. TÝnh lîng d cho bÒ mÆt gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p tiÖn............... 6
PhÇn III: ThiÕt kÕ nguyªn c«ng vµ tÝnh chÕ ®é c¾t
I. Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ®¸y....................................................... 9
II. Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt trªn..................................................... 12
III. Nguyªn c«ng 3: Khoan vµ doa 2 lç 18..................................... 13
IV. Nguyªn c«ng 4: Phay mÆt bªn..................................................... 15
V. Nguyªn c«ng 5: Kho¶ mÆt ®Çu vµ tiÖn lç..................................... 18
VI. Nguyªn c«ng 6: Khoan, ta r« 6 lç M10...................................... 21
VII. Nguyªn c«ng 7: Khoan, ta r« lç M16....................................... 23
VIII. Nguyªn c«ng kiÓm tra ............................................................. 25
IX. TÝnh thêi gian c¬ b¶n................................................................... 26
PhÇn IV: ThiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng gia c«ng b»ng
ph¬ng ph¸p tiÖn........................................................................ 29
I. Ph©n tÝch c¸c tr¹ng th¸i nguy hiÓm................................................ 29
II. X¸c ®Þnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸ tiÖn...................................... 31
Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................ 33
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mét ngµnh then chèt, ®ãng vai trß quyÕt
®Þnh trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhiÖm cña
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y chÕ t¹o ra c¸c s¶n phÈm khÝ cho mäi lÜnh vùc
cña ngµnh kinh quèc d©n, viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
®ang lµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ nhµ níc ta.
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mét ®å ¸n chuyªn ngµnh
chÝnh cña sinh viªn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, nh»m cung cÊp c¸c kiÕn
1
Đồ án công nghệ CTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ CTM - Người đăng: haudhck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đồ án công nghệ CTM 9 10 433