Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TRỤC

Được đăng lên bởi love_bh9x
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 26138 lần   |   Lượt tải: 228 lần
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quyết
CTM1-K53 MSSV: 20082150

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ

GVHD: Trương Hoành Sơn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
độc lập- tự do- hạnh phúc

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
NHIỆM VỤ:
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Họ và tên: Nguyễn Quyết

lớp:

CTM1-K53

I/ Đầu đề thiết kế:
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng: TRỤC
II/ Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm: 10000 chi tiết
Điều kiện sản xuất: máy công cụ truyền thống
III/ Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1.

Phân tích chức năng làm việc của chi tiết

2.

Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết

3.

Xác định dạng sản xuất

4.

Chọn phương pháp chế tạo phôi

5.

Lập thứ tự các nguyên công (vẽ sơ đồ gá đặt,ký hiệu,định vị,kẹp

chặt,chọn máy,chọn dao,ký hiệu chiều chuyển động của dao và chi tiết)
6.

Tính lượng dư cho một bề mặt(mặt tròn ngoài,trong hoặc mặt

phẳng)Và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại
7.

Tính chế độ cắt cho 1 nguyên công(cho nguyên công cần thiết kế đồ

gá) và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại
8.

Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.

9.

Tính và thiết kế 1 đồ gá( sơ đồ gá đặt,lực kẹp,thiết kế các cơ cấu của

đồ gá,tính sai số chuẩn,sai số kẹp chặt,sai số mòn,sai số điều chỉnh,sai số chế

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

Page 1

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quyết
CTM1-K53 MSSV: 20082150

GVHD: Trương Hoành Sơn

tạo cho phép,đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá,lập bảng kê khai các chi tiết đồ
gá, thiết kế đồ gá gia công đạt kích thước,tập thuyết minh phải có bản gốc
nhiệm vụ thiết kế và bản vẽ chi tiết)
IV/ Phần bản vẽ:
1.

Chi tiết lồng phôi: 1 bản (khổ A0 hay A1)

2.

Sơ đồ nguyên công: 1 bản ( khổ A0)

3.

Đồ gá: 1 bản ( khổ giấy A0 hay A1)
Hà nội ngày 30 tháng 8 năm 2011

Người nhận:
(họ tên và chữ ký)

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

giảng viên hướng dẫn:
(họ tên và chữ ký)

Page 2

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quyết
CTM1-K53 MSSV: 20082150

GVHD: Trương Hoành Sơn

Lời nói đầu
Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong
chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế và chế tạo các loại
máy, các thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông
vận tải ...
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy kỳ 9 là một trong các đồ án có
tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí. Đồ án giúp cho sinh
viên hiểu những kiến thức đã học không những môn công nghệ chế tạo máy
mà các môn khác như: máy công cụ, dụng cụ

cắt... Đồ án cò...
Sinh viên thc hin: Nguyn Quyết GVHD: Trương Hoành Sơn
CTM1-K53 MSSV: 20082150
Đ án môn hc công ngh chế to máy Page 1
ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam
VIN CƠ KHÍ độc lp- t do- hnh phúc
B MÔN CÔNG NGH CH TO MÁY
NHIM V:
THIT K ĐỒ ÁN MÔN HC CÔNG NGH CH TO MÁY
H và tên: Nguyn Quyết lp: CTM1-K53
I/ Đầu đề thiết kế:
Thiết kế quy trình công ngh chế to chi tiết dng: TRC
II/
Các s liu ban đầu:
Sn lượng hàng năm: 10000 chi tiết
Điu kin sn xut: máy công c truyn thng
III/ Ni dung các phn thuyết minh và tính toán:
1. Phân tích chc năng làm vic ca chi tiết
2. Phân tích tính công ngh trong kết cu ca chi tiết
3. Xác định dng sn xut
4. Chn phương pháp chế to phôi
5. Lp th t các nguyên công (v
sơ đồđặt,ký hiu,định v,kp
cht,chn máy,chn dao,ký hiu chiu chuyn động ca dao và chi tiết)
6. Tính lượng dư cho mt b mt(mt tròn ngoài,trong hoc mt
phng)Và tra lượng dư cho các b mt còn li
7. Tính chế độ ct cho 1 nguyên công(cho nguyên công cn thiết kế đồ
gá) và tra chế độ ct cho các nguyên công còn li
8. Tính thi gian gia công cơ b
n cho tt c các nguyên công.
9. Tính và thiết kế 1 đồ gá( sơ đồđặt,lc kp,thiết kế các cơ cu ca
đồ gá,tính sai s chun,sai s kp cht,sai s mòn,sai s điu chnh,sai s chế
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TRỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TRỤC - Người đăng: love_bh9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TRỤC 9 10 935