Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN

Được đăng lên bởi love_bh9x
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2674 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ãng vai trß quan träng trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o
kü s− vµ c¸n bé kü thuËt vÒ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y, c¸c thiÕt bÞ phôc vô c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i ...
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kú 9 lµ mét trong c¸c ®å ¸n cã tÇm quan
träng nhÊt ®èi víi mét sinh viªn khoa c¬ khÝ. §å ¸n gióp cho sinh viªn hiÓu nh÷ng kiÕn
thøc ®· häc kh«ng nh÷ng m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mµ c¸c m«n kh¸c nh−: m¸y c«ng
cô, dông cô c¾t... §å ¸n cßn gióp cho sinh viªn ®−îc hiÓu dÇn vÒ thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n mét
qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mét chi tiÕt cô thÓ.
§−îc sù gióp ®ì vµ h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy Pgs-Pts Lª V¨n TiÕn trong bé m«n
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®Õn nay ®å ¸n m«n häc cña em ®· hoµn thµnh. Tuy nhiªn viÖc thiÕt
kÕ ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái sai sãt em rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ sù chØ b¶o
cña c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Pgs-Pts Lª V¨n TiÕn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
c«ng viÖc ®−îc giao.
Hµ Néi, ngµy 17/11/2000

Sinh viªn NguyÔn S¬n §Þnh

1

Néi dung thuyÕt minh vμ tÝnh to¸n §å ¸n m«n häc
C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y
1.

Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt:
Theo ®Ò bµi thiÕt kÕ:
” ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt tay biªn”

víi s¶n l−îng 8000 chi tiÕt/n¨m, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tù do.
Tay biªn lµ mét d¹ng chi tiÕt trong hä chi tiÕt d¹ng cµng, chóng lµ mét lo¹i chi tiÕt
cã mét hoÆc mét sè lç c¬ b¶n mµ t©m cña chóng song song víi nhau hoÆc tao víi nhau mét
gãc nµo ®ã.
Chi tiÕt d¹ng cµng th−êng cã chøc n¨ng biÕn chuyÓn ®éng th¼ng cña chi tiÕt nµy (
th−êng lµ piston cña ®éng c¬) thµnh chuyÓn ®éng quay cña chi tiÕt kh¸c (nh− lµ trôc
khuûu) hoÆc ng−îc l¹i. Ngoµi ra chi tiÕt d¹ng cµng cßn dïng ®Ó ®Èy b¸nh r¨ng ( khi cÇn
thay ®æi tØ sè truyÒn trong c¸c hép tèc ®é).
§iÒu kiÖn lµm viÖc cña tay biªn ®ßi hái kh¸ cao:
+ Lu«n chÞu øng suÊt thay ®æi theo chu kú.
+ Lu«n chÞu lùc tuÇn hoµn, va ®Ëp.
2.

Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt:
BÒ mÆt lµm viÖc chñ yÕu cña tay biªn lµ

hai bÒ mÆt trong cña hai lç. Cô thÓ ta cÇn ®¶m
b¶o c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt sau ®©y:
- lç 1 vµ 2 dïng ®Ó dÉn dÇu vµo trong 2 lç
I vµ II (trong lç I vµ II cã l¾p b¹c thay).
- Hai ®−êng t©m cña hai lç I vµ II ph¶I
song song víi nhau vµ cïng vu«ng gãc víi mÆt
®Çu tay biªn . Hai ®−êng t©m cña hai lç I vµ II ph¶I ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch A = 165±0,1, ®é
kh«ng song song cña hai t©m lç lµ 0,08 mm trªn l = 25 mm (0,08/25), ®é kh«ng vu«ng gãc
cña t©m lç so víi mÆt ®Çu lµ 0,08 mm trªn l = 25 mm (0,08/25). Hai...
1
Lêi nãi ®Çu
M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ãng vai trß quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
kü s vµ c¸n bé kü thuËt vÒ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y, c¸c thiÕt bÞ phôc vô c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i ...
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kú 9 lµ mét trong c¸c ®å ¸n cã tÇm quan
träng nhÊt ®èi víi mét sinh viªn khoa c¬ khÝ. §å ¸n gióp cho sinh viªn hiÓu nh÷ng kiÕn
thøc ®· häc kh«ng nh÷ng m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mµ c¸c m«n kh¸c nh: m¸y c«ng
cô, dông cô c¾t... §å ¸n cßn gióp cho sinh viªn ®îc hiÓu dÇn vÒ thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n mét
qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mét chi tiÕt cô thÓ.
§îc sù gióp ®ì vµ híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Pgs-Pts Lª V¨n TiÕn trong bé m«n
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®Õn nay ®å ¸n m«n häc cña em ®· hoµn thµnh. Tuy nhiªn viÖc thiÕt
kÕ ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái sai sãt em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ sù chØ b¶o
cña c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Pgs-Pts Lª V¨n TiÕn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
c«ng viÖc ®îc giao.
Hµ Néi, ngµy 17/11/2000
Sinh viªn NguyÔn S¬n §Þnh
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN - Người đăng: love_bh9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN 9 10 522