Ktl-icon-tai-lieu

đồ án công nghệ hàn nóng chảy

Được đăng lên bởi hieuhyk8
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trêng §HSPKT Hng Yªn
Khoa C¬ KhÝ

§å ¸n c«ng nghÖ hµn

§å ¸N M¤N HäC C¤NG NGHÖ HµN NãNG CH¶Y
1. Ng« TiÕn Trêng
2. NguyÔn §¨ng Tó
Líp: HK5 - Bé m«n hµn - Khoa c¬ khÝ.
1. néI DUNG PH¶I HOµN THµNH.
- Lêi nãi ®Çu.
- Ph©n tÝch kÕt cÊu cÇn chÕ t¹o.
- Chän vËt liÖu chÕ t¹o kÕt cÊu.
- Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt.
- Chän ph¬ng ph¸p hµn.
- Chän vËt liÖu hµn.
- Chän liªn kÕt hµn.
- TÝnh to¸n chÕ ®é hµn.
- X¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc vµ kiÓm tra c¬ tÝnh mèi hµn.
- LËp quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o kÕt cÊu.
- ChÕ t¹o ®å g¸ ®Ó hµn kÕt cÊu (NÕu cÇn thiÕt).
- Chän ph¬ng ph¸p kiÓm tra.
- KÕt luËn.
- Môc lôc.
2. C¸C B¶N VÏ PH¶I THùC HIÖN.
- B¶n vÏ chÕ t¹o chi tiÕt.
- B¶n vÏ khai triÓn nÕu cã.
- B¶n vÏ quy tr×nh c«ng nghÖ.
Ngêi thùc hiÖn:

Gi¸o viªn híng dÉn:
Bïi V¨n Kho¶n

Ngµy giao ®Ò tµi: Ngµy…, th¸ng…, n¨m…
Ngµy hoµn thµnh: Ngµy…, th¸ng…, n¨m…

Gi¸o viªn híng dÉn : Bïi V¨n Kho¶n
Nhãm sv thùc hiÖn : Ng« TiÕn Trêng - NguyÔn §¨ng Tó

Trang 1

Trêng §HSPKT Hng Yªn
Khoa C¬ KhÝ

§å ¸n c«ng nghÖ hµn

LêI NãI §ÇU
Trong c¸c ngµnh kÜ thuËt c¬ khÝ hiÖn nay, ngµnh hµn gi÷ mét vai trß rÊt quan träng,
nhÊt lµ trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta hiÖn nay. Ngµnh hµn ®·
vµ ®ang ®¬c øng dung réng r·i trong tÊt c¶ c¸c ngµnh kÜ thuËt nh: lµm kÕt cÊu nhµ xëng,
x©y dùng c«ng tr×nh, l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt, ®»p t¹o c¸c trôc, phôc håi c¸c chi tiÕt m¸y sau
mét thêi gian lµm viÖc, víi nhiÒu tÝnh n¨ng u viÖt, n¨ng xuÊt chÊt lîng cao... trong thêi
®¹i ngµy nay, víi tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng ph¸t tiÓn m¹nh mÏ,th× ngµnh hµn ®· ®îc
cung cÊp, n©ng cÊp c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng ®îc tèt c¸c yªu cÇu kÜ thuËt.
Lµ sinh viªn n¨m cuèi em ®îc c¸c thÇy bé m«n trong khoa giao cho ®Ò tµi ®å ¸n thiÕt
kÕ: “Vá thïng chøa khÝ ¸p suÊt lín nhÊt trong thïng kho¶ng 5at’’. §©y lµ ®å ¸n rÊt quan
träng ®èi víi nh÷ng sinh viªn chuyªn ngµnh, v× nã ®îc tæng hîp tÊt c¶ kiÕn thøc chuyªn
ngµnh, ®ã lµ viÖc: “X©y dùng quy c«ng nghÖ tr×nh hµn” ®Ó chÕ t¹o chi tiÕt. Qua thêi gian
t×m tßi, nghiªn cøu, häc hái vµ víi vèn kiÕn thøc chót Ýt cña m×nh cïng víi sù gióp ®ì tËn
t×nh cña c¸c thÇy trong khoa, ®Æc biÖt lµ thÇy Bïi V¨n Kho¶n ®· trùc tiÕp híng dÉn em,
®Õn nay ®å ¸n cña em ®· hoµn thµnh. Trong qu¸ tr×nh lµm em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
víng m¾c vµ thiÕu sãt kÝnh mong thÇy vµ c¸c thÇy trong tæ bé m«n chØ b¶o vµ cho em c¸c
ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó em hoµn thµnh tèt ®å ¸n cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn:

Ng« TiÕn Trêng

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
...............
Trêng §HSPKT Hng Yªn §å ¸n c«ng nghÖ hµn
Khoa C¬ KhÝ
§å ¸N M¤N HäC C¤NG NGHÖ HµN NãNG CH¶Y
Ngêi thùc hiÖn: 1. Ng« TiÕn Trêng
2. NguyÔn §¨ng Tó
Líp: HK5 - Bé m«n hµn - Khoa c¬ khÝ.
1. néI DUNG PH¶I HOµN THµNH.
- Lêi nãi ®Çu.
- Ph©n tÝch kÕt cÊu cÇn chÕ t¹o.
- Chän vËt liÖu chÕ t¹o kÕt cÊu.
- Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt.
- Chän ph¬ng ph¸p hµn.
- Chän vËt liÖu hµn.
- Chän liªn kÕt hµn.
- TÝnh to¸n chÕ ®é hµn.
- X¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc vµ kiÓm tra c¬ tÝnh mèi hµn.
- LËp quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o kÕt cÊu.
- ChÕ t¹o ®å g¸ ®Ó hµn kÕt cÊu (NÕu cÇn thiÕt).
- Chän ph¬ng ph¸p kiÓm tra.
- KÕt luËn.
- Môc lôc.
2. C¸C B¶N VÏ PH¶I THùC HIÖN.
- B¶n vÏ chÕ t¹o chi tiÕt.
- B¶n vÏ khai triÓn nÕu cã.
- B¶n vÏ quy tr×nh c«ng nghÖ.
Gi¸o viªn híng dÉn: Ngµy giao ®Ò tµi: Ngµy, th¸ng, n¨m
Bïi V¨n Kho¶n Ngµy hoµn thµnh: Ngµy, th¸ng, n¨m
Gi¸o viªn híng dÉn : Bïi V¨n Kho¶n Trang 1
Nhãm sv thùc hiÖn : Ng« TiÕn Trêng - NguyÔn §¨ng Tó
đồ án công nghệ hàn nóng chảy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án công nghệ hàn nóng chảy - Người đăng: hieuhyk8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
đồ án công nghệ hàn nóng chảy 9 10 912