Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ khớp nối răng

Được đăng lên bởi boysanhdieudangyeu
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÀ AÙN COÂNG NHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

GVHD : NGUYỄN CHUNG

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT VINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

  

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ
GIA COÂNG CHI TIEÁT KHÔÙP NOÁI RAÊNG
( TAÄP THUYEÁT MINH )

Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYỄN CHUNG
Sinh vieân :

NGUYEÃN HỮU HẢI

TP . VINH - 01/2015

Trang

0

ÑOÀ AÙN COÂNG NHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

GVHD : NGUYỄN CHUNG

LÔØI NOÙI ÑAÀU
  
Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy nhaèm toång keát laïi
nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, coù lieân quan ñeán vieäc cheá taïo caùc chi tieát
maùy . trong quùa trình saûn xuaát .Muoán cheá taïo ñöôïc chi tieát maùy sao
cho ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu thieát keá, ñaït ñöôïc tính coâng ngheä tính
kinh teá cao, thì phaûi thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng moät
caùch thích hôïp nhaát .
Vieäc thieát keá coâng ngheä nhaèm taïo ra caùc chi tieát maùy môùi ,hoaëc
thay theá nhöõng coâng ngheä laïc haäu khoâng ñaùp öùng ñuû yeâu caàu kyõ
thuaät cuûa saûn phaåm , naêng suaát thaáp … Ngoaøi ra ,vieäc thieát keá quy
trình coâng ngheä phuø hôïp , giuùp ngöôøi cheá taïo giaûm ñöôïc thôøi gian
saûn xuaát , ñoàng thôøi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tieâu duøng saûn phaåm
trong moät thôøi gian coù giôùi haïn.
Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng saûn phaåm nhaèm ñaûm baûo
chaát löôïng saûn phaåm , phöông phaùp gia coâng kinh teá vaø reû tieàn
nhaát, ñoàng thôøi phaûi aùp duïng nhöõng thaønh töïu môùi cuûa khoa hoïc kyõ
thuaät . Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu quy trình coâng ngheä khaùc
nhau , neân vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä phaûi coù söï löïa choïn ,
phaân tích phöông aùn toái öu nhaát ,hôïp lyù nhaát . ñeå ñaûm baûo yeâu caåu
kyõ thuaät saûn phaåm , naêng suaát cao , hình thöùc ñeïp , giaù thaønh reû ñaùp
öùng ñöôïc nhu caàu tieâu duøng

Sinh vieân thöïc hieän .
Nguyeãn Hữu Hải

Trang

1

ÑOÀ AÙN COÂNG NHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

GVHD : NGUYỄN CHUNG

MUÏC LUÏC
oOo

CHÖÔNG I Phaân tích chi tieát
CHÖÔNG II Xaùc ñònh daïng saûn xuaát
CHÖÔNG III Choïn daïng phoâi & phöông phaùp cheá taïo phoâi
CHÖÔNG IV Choïn tieán trình gia coâng
CHÖÔNG V Thieát keá nguyeân coâng
CHÖÔNG VI Xaùc ñònh löôïng dö trung gian & kích thöôùc trung gian
CHÖÔNG VII Xaùc ñònh cheá ñoä caét & thôøi gian gia coâng
CHÖÔNG VIII Phieáu toång hôïp nguyeân coâng
CHÖÔNG IX Thieát keá ñoà gaù
LÔØI KEÁTLUAÄN
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

trang
3
6
9
12
21
35
43
51

Trang

2

ÑOÀ AÙN COÂNG NHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT VINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ
GIA COÂNG CHI TIEÁT KHÔÙP NOÁI RAÊNG
( TAÄP THUYEÁT MINH )
Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYỄN CHUNG
Sinh vieân : NGUYEÃN HỮU HẢI
TP . VINH - 01/2015
ÑOÀ AÙN COÂNG NHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY GVHD : NGUYỄN CHUNG
Trang 0
Đồ án công nghệ khớp nối răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ khớp nối răng - Người đăng: boysanhdieudangyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đồ án công nghệ khớp nối răng 9 10 992