Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ xây dựng nhà cao tầng

Được đăng lên bởi Thanh Tùng
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Công nghệ xây dựng nhà cao tầng
Giáo viên hưỡng dẫn : TS. Mỵ Duy Thành
Họ vµ tên sinh viên:

Lê Thanh Tùng

Mã SV: 1161070050

Lớp: K14-ktct

Mã đề: 23

Nội dung: Lập biện pháp và tổ chức thi công nhà 5 tầng
-

Thi công đào đất trong vòng 15 ngày
Thi công bê tong móng trong vòng 1 tháng
Thi công phần thân trên là 2,5 tháng

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Nhà bê tống cốt thép với các thông số như sau :
1, Phần móng
Móng
Số liệu
Cao (m)
Rộng (m)
Dài (m)
2, Phần thân:

Đ1
1,9
1,2
3,6

Đ2
1,9
1,8
3,6

* Tiết diện cột: C (300x500)
* Bước cột, nhịp:
-Bước cột: 3,6 (m)
-Nhịp: 6(m)
* Chiều cao nhà:
Chiều cao tầng 1: H1 = 4.2 (m)
Chiều cao tầng 2,3,4 : Ht = 3.6 ( m)
Chiều cao mái ( tầng 5 ): Hm = 3.6 (m)
* Dầm: D1(300x600) ; D2(300x600)

1

Mái
Dầm mái
Sàn dày (cm)
300x600

15

Hình 1: Mặt bằng công trình

Hình 2: Mặt cắt A-A
2

Hình 3: Mặt cắt B-B
- Nhà khung bê tông cốt thép toàn khối. Nhà nhiều tầng có kết cấu các tầng là
tương đối giống nhau
- Quy mô công trình thuộc dạng vừa, không phải là công trình có tầm quan trọng
lớn
- Điều kiện thi công :
+ Công trình thi công vào mùa hè: Vào mùa hè bê tông đông kết nhanh hơn, giảm
thời gian chờ bê tông khô để thi công tiếp nên tăng tiến độ thi công công trình
+ Địa điểm thi công : Rộng rãi, có đường cho các phương tiện vận tải cỡ lớn ra
vào, nằm ngoài thành phố, có đủ không gian để bố trí các công tác thi công
+ Đơn vị thi công: Là đơn vị lớn có đầy đủ khả năng về máy móc, thiết bị, công
nhân lành nghề có khả năng sử dụng những công nghệ thi công tiên tiến
3

PhÇn I. TÝnh to¸n lËp tiÕn ®é thi c«ng
I.Thi c«ng phÇn mãng.

I.1. C¸c c«ng viÖc chÝnh.
 §µo hè mãng + Söa mãng( khèi lîng =10% khèi lîng ®µo mãng)
 §æ bª t«ng lãt mãng
 GhÐp v¸n khu«n mãng vµ v¸n khu«n gi»ng mãng
 §Æt cèt thÐp cho mãng vµ gi»ng mãng
 §æ bª t«ng mãng vµ gi»ng mãng
 Th¸o v¸n khu«n mãng vµ gi»ng mãng
 X©y mãng
 LÊp ®Êt mãng
I.2. Thèng kª khèi lîng c«ng viÖc.
I.2.1. Khèi lîng ®Êt ®µo mãng.



Ta cã tæng chiÒu s©u cÇn ph¶i ®µo mãng lµ:
HÖ sè m¸i dèc cña ®Êt nÒn: chän m =1



Ta thÊy chiÒu dµi bíc cét
chän biÖn ph¸p ®µo mãng b¨ng

B  3.6  m 

H d  0.1  H m  0.1  1.9  2  m 

kh«ng lín h¬n bÒ réng hè ®µo nhiÒu, ta

H×nh 4: MÆt b»ng vµ mÆt c¾t thi c«ng më mãng

4

-ThÓ tÝch ®µo :

V=

S 1+ S 2
×h
2

víi S1 = 16,2

× 10,2 = 165,24 (m2)

S2 = 20,2 × 14,2 = 286,84 (m2)
h = 2(m)
¿>¿ V= 452, 08 (m3)
-Víi khèi lîng ®Êt ®µo t¬ng ®èi lín ta tiÕn hµnh ®µo b»ng m¸y vµ söa
b»ng biÖn ph¸p thñ c«ng
5

mãng

+ Khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y sÏ l...
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Công nghệ xây dựng nhà cao tầng
Giáo viên hưỡng dẫn : TS. Mỵ Duy Thành
Họ vµ tên sinh viên: Lê Thanh Tùng
Mã SV: 1161070050 Lớp: K14-ktct Mã đề: 23
Nội dung: Lập biện pháp và tổ chức thi công nhà 5 tầng
- Thi công đào đất trong vòng 15 ngày
- Thi công bê tong móng trong vòng 1 tháng
- Thi công phần thân trên là 2,5 tháng
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Nhà bê tống cốt thép với các thông số như sau :
1, Phần móng
Số liệu
Móng Mái
Đ1 Đ2 Dầm mái Sàn dày (cm)
Cao (m) 1,9 1,9
300x600 15
Rộng (m) 1,2 1,8
Dài (m) 3,6 3,6
2, Phần thân:
* Tiết diện cột: C (300x500)
* Bước cột, nhịp:
-Bước cột: 3,6 (m)
-Nhịp: 6(m)
* Chiều cao nhà:
Chiều cao tầng 1: H
1
= 4.2 (m)
Chiều cao tầng 2,3,4 : H
t
= 3.6 ( m)
Chiều cao mái ( tầng 5 ): H
m
= 3.6 (m)
* Dầm: D1(300x600) ; D2(300x600)
1
Đồ án công nghệ xây dựng nhà cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ xây dựng nhà cao tầng - Người đăng: Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án công nghệ xây dựng nhà cao tầng 9 10 714