Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công trình thủy

Được đăng lên bởi trunghungh47
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án Thủy Công

SVTH : Lê Trung Hùng – 08THXD
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÍNH TOÁN LỰC VÀ THẤM

SỐ ĐỀ: 56 _ B
A. TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH
I. Tài liệu
1. Mực nước và cao trình
- Cao trình đáy đập: + 100 m
- MNDBT của hồ: 145 m
- Hđ = H1= MNDBT - ∇

đáy

= 145-100 = 45 m

- Cao trình bùn cát lắng đọng: +108 m
- Mực nước hạ lưu: +105 m
2. Tài liệu mặt cắt đập (hình vẽ)

- Cao trình đỉnh đập: = MNDBT+5 m = 150 m
- Đỉnh mặt cơ bản nằm ngang MNDBT
- Bề rộng đỉnh B=5m; đáy B=0,8H1= 36 m
- Hệ số cột nước còn lại sau màn chống thấm: α1= 0,5.
- Thành phần hình chiếu của mái thượng lưu trên mặt bằng : nB, trong đó n = 0,2

Trang 1

Đồ án Thủy Công

SVTH : Lê Trung Hùng – 08THXD

- Dung trọng bê tông: �b = 2,4 T/m3 = 24 KN/m3
3. Các tài liệu khác
Tốc độ gió tính toán: V = 28 m/s
Chiều dài truyền sóng: D = 2 km
Thời gian gió thổi liên tục: 6 giờ
Vùng xây dựng có động đất cấp 8: K=

1
2

0
Chỉ tiêu bùn cát lắng đọng: ɣk = 1,0 T/m3; nbc =0,45; φbc = 10 .
II. Các yêu cầu tính toán
1. Xác định các yếu tố của sóng bình quân, độ dềnh cao nhất của sóng
2. Vẽ giản đồ áp lực sóng lên mặt đập thượng lưu, tính P max và Mmax
3. Xác định trị số và vẽ tất cả các lực lên 1 mét dài đập
B. TÍNH THẤM DƯỚI ĐÁY CÔNG TRÌNH
I. Tài liệu
Cống B có sơ đồ và kích thước như hình vẽ: L1=20 m, L2=11,5 m, S1=6 m, S2=3m,
Z1=11 m, Z2=1 m, T0=12,5 m.

II. Yêu cầu tính toán
1. Dùng các phương pháp tính thấm đã học để xác định lưu lượng thấm q, vẽ biểu

Trang 2

Đồ án Thủy Công

SVTH : Lê Trung Hùng – 08THXD

đồ áp lực thấm lên bản đáy
2. So sánh kết quả giải được bằng các phương pháp và cho nhận xét.
3. Kiểm tra khả năng mất ổn định về thấm của nền.
4. a – Nếu kết cấu đường viền thấm không đổi nhưng hệ số thấm K
thay đổi thì các kết quả tính toán trên thay đổi như thế nào?
b - Nếu kết cấu đường viền thấm không đổi nhưng chênh lệch cột
nước H thay đổi thì các kết quả tính toán trên thay đổi như thế nào?
5. Nếu cống xây dựng ở vùng triều, khi cột nước đổi chiều các kết quả tính nào còn
sử dụng được? tại sao? Các đường viền thấm có cần thay đổi gì không? Tại sao?
A. TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH
I. Xác định các yếu tố của sóng
1.Các yếu tố sóng trung bình
Giả thiết là sóng nước sâu: sử dụng đồ thị hình P2-1 (trang 115 Đồ án Thủy Công)
Tính các giá trị không thứ nguyên :
¿ = 9,81.6 .3600 =7567,7
V
28
gD 9,81.2000
=
=25,03
V2
28 2
Tra đồ thị hình P2-1 ta được:

{
{

´
g❑
=3,8
¿ =7567,7 → V
V
g h´
=0,075
2
V

´
g❑
=1,03
gD
V
=25,03 →
g ´h
V2
=0,009
V2

Lấy cặp giá trị nhỏ hơn:

{

´
g❑
=1,03
→ V
g...
Đồ án Thủy Công SVTH : Lê Trung Hùng – 08THXD
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÍNH TOÁN LỰC VÀ THẤM
SỐ ĐỀ: 56 _ B
A. TÍNH TOÁN LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH
I. Tài liệu
1. Mực nước và cao trình
- Cao trình đáy đập: + 100 m
- MNDBT của hồ: 145 m
- Hđ = H1= MNDBT -
đáy
= 145-100 = 45 m
- Cao trình bùn cát lắng đọng: +108 m
- Mực nước hạ lưu: +105 m
2. Tài liệu mặt cắt đập (hình vẽ)
- Cao trình đỉnh đập: = MNDBT+5 m = 150 m
- Đỉnh mặt cơ bản nằm ngang MNDBT
- Bề rộng đỉnh B=5m; đáy B=0,8H1= 36 m
- Hệ số cột nước còn lại sau màn chống thấm: α
1
= 0,5.
- Thành phần hình chiếu của mái thượng lưu trên mặt bằng : nB, trong đó n = 0,2
Trang 1
Đồ án công trình thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công trình thủy - Người đăng: trunghungh47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đồ án công trình thủy 9 10 724