Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án CTM

Được đăng lên bởi Ngo Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vũ Ngc Pi, Nguyn Văn D Hướng dn đồ án chi tiết máy 2012
C¸c phÇn chÝnh trong ThuyÕt minh
®å ¸n chi tiÕt m¸y
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
Lêi nãi ®Çu
Tμi liÖu tham kh¶o
Môc lôc
PhÇn I: tÝnh to¸n ®éng häc hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ
1. TÝnh chän ®éng c¬ ®iÖn
1.1. Chän kiÓu lo¹i ®éng c¬
1.2. Chän c«ng suÊt ®éng c¬
1.3. Chän tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬
1.4. Chän ®éng c¬ thùc tÕ
1.5. KiÓm tra ®iÒu kiÖn më m¸y, ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cho ®éng c¬
2. Ph©n phèi tØ sè truyÒn
2.1. TØ sè truyÒn cña c¸c bé truyÒn ngoμi hép gi¶m tèc
2.2. TØ sè truyÒn cho c¸c bé truyÒn trong hép gi¶m tèc
3. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè trªn c¸c trôc
3.1. TÝnh c«ng suÊt trªn c¸c trôc
3.2. TÝnh sè vßng quay trªn c¸c trôc
3.3. TÝnh m« men xo¾n trªn c¸c trôc
3.4. LËp b¶ng kÕt qu¶
PhÇn II: ThiÕt kÕ c¸c chi tiÕt truyÒn ®éng
1. ThiÕt kÕ bé truyÒn ®ai (xÝch)
2. ThiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng (trôc vÝt-b¸nh vÝt) cÊp nhanh
3. ThiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng (trôc vÝt-b¸nh vÝt) cÊp chËm
4. KiÓm tra ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cho hép gi¶m tèc
5. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ch¹m trôc
6. KiÓm tra sai sè vËn tèc
PhÇn Iii: thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt ®ì nèi
1. ThiÕt kÕ trôc
1.1.TÝnh trôc theo ®é bÒn mái
1.1.1. TÝnh s¬ bé
1
Đồ án CTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án CTM - Người đăng: Ngo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đồ án CTM 9 10 855