Ktl-icon-tai-lieu

đồ án đập đất

Được đăng lên bởi thang55acongtrinh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n sè 2
ThiÕt kÕ ®Ëp ®Êt
A- Tµi liÖu cho tríc
I/ NhiÖm vô c«ng tr×nh. Hå chøa H trªn s«ng S ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô sau:
1. CÊp níc tíi cho 1650ha ruéng ®Êt canh t¸c
2. CÊp níc sinh ho¹t cho 5000 d©n
3. KÕt hîp nu«i c¸ ë lßng hå, t¹o c¶nh quan m«i trêng, sinh th¸i vµ phôc
vô du lÞch.
II/ C¸c c«ng tr×nh chñ yÕu ë khu ®Çu mèi:
1. Mét ®Ëp chÝnh ng¨n s«ng;
2. Mét ®êng trµn th¸o lò sang lu vùc kh¸c
3. Mét cèng ®Æt díi ®Ëp ®Ó lÊy níc tíi.
III/ Tãm t¾t mét sè tµi liÖu c¬ b¶n
1. §Þa h×nh: Cho b×nh ®å vïng tuyÕn ®Ëp cã  max =155m ;  min =105m.
2. §Þa chÊt: Cho mÆt c¾t ®Þa chÊt däc tuyÕn ®Ëp. ChØ tiªu c¬ lý cña líp båi
tÝch lßng s«ng cho ë b¶ng 1. TÇng ®¸ gèc r¾n ch¾c møc ®é nøt nÎ trung b×nh. líp
phong hãa dµy 0,5-1m.
3. VËt liÖu x©y dùng:
a) §Êt: Xung quanh vÞ trÝ ®Ëp cã b·i vËt liÖu A (tr÷ lîng 800.000m3 cù ly
800m), B(tr÷ lîng 600.000m3, cù ly 600m); C(tr÷ lîng 1.000.000m3, cù ly 1Km).
ChÊt ®Êt thuéc lo¹i thÞt pha c¸t, thÊm níc t¬ng ®èi m¹nh c¸c chØ tiªu nh ë b¶ng 1.
§iÒu kiÖn khai th¸c b×nh thêng.
§Êt sÐt cã thÓ khai th¸c t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Ëp 4Km tr÷ lîng ®ñ lµm thiÕt bÞ
chèng thÊm.
b) §¸: Khai th¸c ë vÞ trÝ c¸ch c«ng tr×nh 8Km, tr÷ lîng lín, chÊt lîng ®¶m bá
®¾p ®¹p, l¸t m¸i. Mét sè chØ tiªu c¬ lý: ;  32 , n = 0,35 (cña cèng ®¸) ,
 K 2,5T / m 3 (cña hßn ®¸)
o

c) C¸t sái: Khai th¸c ë c¸c b·i däc s«ng, cù ly xa nhÊt lµ 3Km, tr÷ lîng ®ñ
lµm tÇng läc.
B¶ng1 - ChØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn vµ vËt liÖu ®¾p ®Ëp

ChØ tiªu

 (®é)

HS
rçng n

§é
Èm
W%

Èm

b·o
hßa

Èm

0,35

20

23

20

(chÕ bÞ)

0,42

22

17

C¸t

0,4

18

§Êt nÒn

0,39

24

Lo¹i

C (T/m2)

K

k

b·o
hßa

(T/m3)

(m/s

3,0

2,4

1,62

10-5

13

5,0

3,0

1,58

4.10-9

30

27

0

0

1,60

10-4

26

22

1,0

0,7

1,59

10-6

§Êt ®¾p ®Ëp
(chÕ bÞ)
SÐt

B¶ng 2 - CÊp phèi cña c¸c vËt liÖu ®¾p ®Ëp
d(mm)

d10

d50

d60

§Êt thÞt pha c¸t

0,005

0,05

0,08

C¸t

0,05

0,35

0,40

Sái

0,50

3,00

5,00

lo¹i

4- §Æc trng hå chøa:
- C¸c mùc níc trong hå vµ mùc níc h¹ lu: B¶ng 3
Trµn tõ ®éng cã cét níc trªn ®Ønh trµn Hmax = 3m
- C¸c vËn tèc giã tÝnh to¸n øng víi møc ®¶m b¶o P%
P%

2

3

5

20

30

50

V(m/s)

32

30

26

17

14

12

- ChiÒu dµi truyÒn sãng øng víi MNDBT: D = 1,5km.
- øng víi MNDGC: D’ = D + 0,3 = 1,5 + 0,3 = 1,8km
- §Ønh ®Ëp kh«ng cã ®êng giao th«ng chÝnh ch¹y qua.
5. C¸c th«ng sè kü thuËt:
+ Mùc níc d©ng b×nh thêng hå chøa MNDBT = 144(m)

+ Mùc níc d©ng gia cêng MNDGC = MNDBT + 3 = 144 +3 = 147 (m)
+ Mùc níc h¹ lu: B×nh thêng : 108.5(m)
Max

: 112.5(m)

+ VËn tèc giã tÝnh to¸n øng víi møc...
§å ¸n sè 2
ThiÕt kÕ ®Ëp ®Êt
A- Tµi liÖu cho tríc
I/ NhiÖm vô c«ng tr×nh. Hå chøa H trªn s«ng S ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô sau:
1. CÊp níc tíi cho 1650ha ruéng ®Êt canh t¸c
2. CÊp níc sinh ho¹t cho 5000 d©n
3. KÕt hîp nu«i c¸ ë lßng hå, t¹o c¶nh quan m«i trêng, sinh th¸i vµ phôc
vô du lÞch.
II/ C¸c c«ng tr×nh chñ yÕu ë khu ®Çu mèi:
1. Mét ®Ëp chÝnh ng¨n s«ng;
2. Mét ®êng trµn th¸o lò sang lu vùc kh¸c
3. Mét cèng ®Æt díi ®Ëp ®Ó lÊy níc tíi.
III/ Tãm t¾t mét sè tµi liÖu c¬ b¶n
1. §Þa h×nh: Cho b×nh ®å vïng tuyÕn ®Ëp cã
max
=155m ;
min
=105m.
2. §Þa chÊt: Cho mÆt c¾t ®Þa chÊt däc tuyÕn ®Ëp. ChØ tiªu c¬ lý cña líp båi
tÝch lßng s«ng cho ë b¶ng 1. TÇng ®¸ gèc r¾n ch¾c møc ®é nøt nÎ trung b×nh. líp
phong hãa dµy 0,5-1m.
3. VËt liÖu x©y dùng:
a) §Êt: Xung quanh vÞ trÝ ®Ëp cã b·i vËt liÖu A (tr÷ lîng 800.000m
3
cù ly
800m), B(tr÷ lîng 600.000m
3
, cù ly 600m); C(tr÷ lîng 1.000.000m
3
, cù ly 1Km).
ChÊt ®Êt thuéc lo¹i thÞt pha c¸t, thÊm níc t¬ng ®èi m¹nh c¸c chØ tiªu nh ë b¶ng 1.
§iÒu kiÖn khai th¸c b×nh thêng.
§Êt sÐt cã thÓ khai th¸c t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Ëp 4Km tr÷ lîng ®ñ lµm thiÕt bÞ
chèng thÊm.
b) §¸: Khai th¸c ë vÞ trÝ c¸ch c«ng tr×nh 8Km, tr÷ lîng lín, chÊt lîng ®¶m bá
®¾p ®¹p, l¸t m¸i. Mét sè chØ tiªu c¬ lý: ;
o
32
, n = 0,35 (cña cèng ®¸) ,
3
/5,2 mT
K
(cña hßn ®¸)
c) C¸t sái: Khai th¸c ë c¸c b·i däc s«ng, cù ly xa nhÊt lµ 3Km, tr÷ lîng ®ñ
lµm tÇng läc.
B¶ng1 - ChØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn vµ vËt liÖu ®¾p ®Ëp
đồ án đập đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án đập đất - Người đăng: thang55acongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
đồ án đập đất 9 10 850