Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án đèn giao thông

Được đăng lên bởi Thái Mèo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2:
Đề tài: Viết chương trình điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư theo 3 chế độ dựa
theo đồng hồ thời gian thực tích hợp trong PLC S7 – 200 CPU 224:
Yêu cầu:
1. Xây dựng mô hình lý thuyết cho đèn giao thông với 3 chế độ làm việc dựa trên thời
gian thực tế: chế độ làm việc bình thường; chế độ làm việc ưu tiên cho một trục đường
và chế độ làm việc đêm khuya.
2. Tính chọn thiết bị thực tế dựa trên mô hình xây dựng.
3. Xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển
4. Tìm hiểu về PLC S7 – 200, CPU224 của hãng Siemens; Viết chương trình điều khiển
cho mô hình đèn giao thông với PLC đó.
5. Kết nối với PLC với mô hình mô phỏng
6. Viết báo cáo đồ án môn học.
Chú ý: Chương trình điều khiển được viết dưới dạng chương trình có cấu trúc (từ
chương trình chính gọi các chương trình con tương ứng với các chế độ làm việc của
đèn giao thông).THỰC HIỆN:
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Hà
Lớp: LTCĐ ĐH DDT1 K2.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG ĐỒ ÁN
PHẦN 1:
XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT ĐÈN GIAO THÔNG TẠI 1 NGÃ TƯ.
1. Phân tích mô hình và xây dựng số lượng đèn cho 1 ngã tư.
Bao gồm:
- 04 cụm đèn giao thông điều khiển cho 1 giao lộ của 2 hướng đường
- 04 cụm đèn điều khiển giao thong cho phần đường người đi bộ

2

2
1
1

1

2
2

1

1
1
2

2

Bố trí đèn giao thong tại ngã tư.
2. Giản đồ thời gian cho các chế độ làm việc.
Đây là các chu kỳ đèn được giả sử. Khi triển khai thực tế sẽ được điều chỉnh cho phù hợp
với từng giao lộ cụ thể. Việc thay đổi các chu kỳ đèn thực hiện đơn giản trong phần mềm
lập trình.53s

53s
50s

50s
3s

Đ b

3s

H

ng 1

H

ng 2

Đ b
Xanh B

Xanh B
53s

53s

50s

50s
3s

3s

Đ b

Đ b
Xanh B

Xanh B

Giản đồ thời gian khi hoạt động ở chế độ bình thường

73s

73s
30s

30s
3s

Đ b

3s

H

ng 2

Xanh B

33s
70s

33s
70s

3s

3s

Đ b

Đ b

Xanh B

Giản đồ thời gian khi hoạt động ở chế độ ưu tiên 1 làn đườngng 1

Đ b
Xanh B

Xanh B

H

3s

Hướng 1

3s

Hướng 2
Giản đồ thời gian khi hoạt động ở chế độ ban đêmPHẦN 2:
TÍNH CHỌN THIẾT BỊ THỰC TẾ.
Dựa vào các phân tích và tính toán trong phần 1 ta tính toán số lượng thiết bị và
chủng loại như sau:
Số liệu tính toán sẽ được điều chỉnh cho sát với thực tế khi triển khai. Đây chỉ là các
số liệu phỏng đoán do sinh viên tự đưa ra do không có điều kiện tiếp cận với các thiết bị
thực tế đang bán trên thị trường.
STT

Tên thiết bị

Số
lượng

1

PLC: Simatic S7 200 Siemens CPU224 sử
d...
http://www.ebook.edu.vn
BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2:
Đề tài
: Viết chương trình điu khin đèn giao thông cho mt ngã tư theo 3 chế độ da
theo đồng h thi gian thc tích hp trong PLC S7 – 200 CPU 224:
Yêu cu:
1. Xây dng mô hình lý thuyết cho đèn giao thông vi 3 chế độ làm vic da trên thi
gian thc tế: chế độ làm vic bình thường; chế độ làm vic ưu tiên cho mt trc đường
và chế độ làm vic đêm khuya.
2. Tính chn thiết b thc tế da trên mô hình xây dng.
3. Xây dng lưu đồ thut toán điu khin
4. Tìm hiu v PLC S7 – 200, CPU224 ca hãng Siemens; Vi
ết chương trình điu khin
cho mô hình đèn giao thông vi PLC đó.
5. Kết ni vi PLC vi mô hình mô phng
6. Viết báo cáo đồ án môn hc.
Chú ý: Chương trình điu khin được viết dưới dng chương trình có cu trúc (t
chương trình chính gi các chương trình con tương ng vi các chế độ làm vic ca
đèn giao thông).
Đồ án đèn giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án đèn giao thông - Người đăng: Thái Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án đèn giao thông 9 10 644