Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điện tử

Được đăng lên bởi Đình Hoàng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 3 lần
§å ¸n Tèt NgiÖp

Bé M«n Tù §éng Ho¸ XNCN

NguyÔn ChiÕn Th¾ng

PhÇn III
TÝnh chän thiÕt bÞ



53

§å ¸n Tèt NgiÖp

Bé M«n Tù §éng Ho¸ XNCN

NguyÔn ChiÕn Th¾ng

III - 1 : ý nghÜa cña viÖc tÝnh chän thiÕt bÞ
ViÖc tÝnh chän thiÕt bÞ cã mét ý nghÜa rÊt quan träng c¶ vÒ mÆt kü thuËt
vµ kinh tÕ .ViÖc tÝnh chän cµng chÝnh x¸c, tØ mØ bao nhiªu th× hÖ thèng lµm
viÖc cµng an toµn bÊy nhiªu . H¬n n÷a, viÖc tÝnh chän thiÕt bÞ chÝnh x¸c cßn
n©ng cao ®îc hiÖu suÊt cña hÖ thèng. NÕu tÝnh chän thiÕu chÝnh x¸c th× hÖ
thèng cã thÓ lµm viÖc kÐm chÊt lîng hoÆc kh«ng lµm viÖc ®îc. V× vËy viÖc
tÝnh chän thiÕt bÞ ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sau:
+ VÒ mÆt kü thuËt ph¶i ®¶m b¶o yªu c©u c«ng nghÖ vµ c¸c th«ng sè phï hîp
víi thiÕt bÞ .
+ VÒ mÆt kinh tÕ, c¸c thiÕt bÞ ®îc chän trong khi tho¶ m·n c¸c yªu cÇu k7x
thuËt ph¶i ®¶m b¶o cã chi phÝ mua s¾m hîp lý.
iii- 2 tÝnh chän thiÕt bÞ m¹ch ®éng lùc
M¸y doa 2620B cã th«ng sè kü thuËt vÒ yªu cÇu c«ng nghÖ nh sau:
Mmax = 120 Nm
+ Bé truyÒn c¬ khÝ: i1 = 77/16; i2 = 65/26; i3 = 40/16;
+ Bíc vÝt: t = 10
+ Mèi ren: n = 2
Vmin = 1,4 mm/p; Vmax = 11200 mm/p.
 = 0,72 .
Nh vËy ta cã:
N§C =
Trong ®ã:

V
.i
t.n

i: tû sè truyÒn c¬ khÝ:
i = i1 . i2 . i3 = 30
vËy nmin = 2,1 v/ph ; n§Cmax = 1680 v/ph
Nh vËy víi ®éng c¬ ¨n dao m¸y doa 2620B ta sÏ lùa chän ®éng c¬ cã tèc ®é
n»m trong ph¹m vi 1680 v/ph ,vµ víi c«ng suÊt ®Þnh møc cho truyÒn ®éng ¨n
dao thêng lÊy b»ng : P§ = (0,1  0,2 ) P®m , ta chän P§ = 0,1P®m = 1KW.
Víi hiÖu suÊt cña hÖ thèng b»ng 72 % vµ khi kÓ ®Õn hÖ sè qu¸ t¶i ®Ó ®¶m
b¶o ®éng c¬ lµm viÖc an toµn ta lÊy K qt = 1,25 . Khi ®ã c«ng suÊt ®éng c¬ ¨n
dao ®îc tÝnh:
P§ = (1,25.1) / 0,8 = 1,73 KW
Tõ kÕt qu¶ nµy ta chän ®éng c¬ cã sè liÖu sau:
U
(V)
220

I
(A)
9

N
(v/ph)
1600

P
(KW)
1,5



54


(%)
84

R+Rcf
()
1,35

GD2
(Kg)
0,75

§å ¸n Tèt NgiÖp

Bé M«n Tù §éng Ho¸ XNCN

NguyÔn ChiÕn Th¾ng

HÖ sè khuyÕch ®¹i cña ®éng c¬ ®îc tÝnh:

KD 

n
U u  I u ( R u  R f ) 750 C

( R u  R f ) 750 C  ( R u  R f ) 20 0 C

 = 1+ u(2 - 1) lµ hÖ sè quy ®æi ®iÖn trë tõ nhiÖt ®é 1 vÒ nhiÖt ®é 2 ;
u = 0,004 lµ hÖ sè d©y quÊn. Ta cã
 = 1 + 0,004 (75 - 20) = 1,2
 R = 1,63 


K D 750 C 

1600
v
7,8(
)
220  1,63.9
phV

II, TÝnh chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ®éng lùc
Nh ë phÇn thiÕt kÕ ta ®· chän m¸y biÕn ¸p ®éng lùc cã tæ ®Êu d©y Y/Y 0
ë phÇn nµy ta tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho nã. M¸y biÕn ¸p ®îc chä theo ®iÒu
kiÖn:
+ S®mBA  Stt
+ I1f®m  I1®m
+ I2f®m  I2®m
+ U2f®m  KuKRKKaU®m
* §iÖn ¸p thø cÊp ®îc chän theo biÓu thøc:
U2®m  KuKKRKaU®...
§å ¸n Tèt NgiÖp Bé M«n Tù §éng Ho¸ XNCN NguyÔn ChiÕn Th¾ng
PhÇn III
TÝnh chän thiÕt bÞ
53
đồ án điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điện tử - Người đăng: Đình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đồ án điện tử 9 10 855