Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án điều khiển động cơ không đồng bộ dùng PSoc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐHGTVT

Đồ án tốt nghiệp

Luận Văn Tốt Nghiệp
Đề Tài: Điều khiển động cơ không
đồng bộ dùng PSoc

SVTH: Vũ Quang Trình

1

Trường ĐHGTVT

Đồ án tốt nghiệp
Mục lục

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..................................................................................4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ...........4
CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA..................................................................................14
1.

Các yêu cầu đặt ra đối với việc điều khiển động cơ...................................14

2.

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha ........16

3.

Điều chỉnh động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi tần số nguồn .......16

4.

Phương pháp điều chỉnh U/f = const .........................................................17

CHƯƠNG 3: BIẾN TẦN ..........................................................................................21
1.

Biến tần và tầm quan trọng của biến tần trong công nghiệp ......................21

2.

Phân loại biến tần .......................................................................................23

3.

Cấu trúc cơ bản của một bộ biến tần ..........................................................25

4.

Phương thức điều khiển..............................................................................27

PHẦN II: THIẾT KẾ SƠ BỘ....................................................................................45
1.

Sơ đồ cấu trúc .............................................................................................46

2.

Sơ đồ tính năng ...........................................................................................49

PHẦN III: THIẾT KẾ CHI TIẾT .............................................................................50
CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG ..................................................................50
1.

Tính toán các thông số động cơ..................................................................50

2.

Thiết kế tầng nghịch lưu và tầng mạch kích ..............................................50
2.1. Giới thiệu về module công suất IRAMX16UP60A ...................................51
2.2. Tính chọn tụ boostrap.................................................................................57

3.

Thiết kế mạch theo dõi dòng điện ..............................................................59

4.

Thiết kế mạch điều khiển .........................................
Trường ĐHGTVT Đồ án tt nghip
SVTH: Vũ Quang Trình
1
Lun Văn Tt Nghip
Đề Tài: Điu khin động cơ không
đồng b dùng PSoc
Đồ án điều khiển động cơ không đồng bộ dùng PSoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án điều khiển động cơ không đồng bộ dùng PSoc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ án điều khiển động cơ không đồng bộ dùng PSoc 9 10 913