Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án điều khiển động cơ

Được đăng lên bởi Minh Tiến Lương
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Đình

Sinh viên thực hiện:

1. Đào Mạnh Sỹ (20122368 – ĐK TĐH.04)
2. Nguyễn Chí Nam (20122109 – ĐK TĐH.04)

1

Đào Mạnh Sỹ - Nguyễn Chí Nam

Saturday, May 30, 2015

NỘI DUNG:
Nội dung đồ án……………………………………………………………………3

I)

1. Nhiệm vụ thực hiện……………………………………………………………3
2. Ý nghĩa………………………………………………………………………...3
II)

Nội dung thực hiện……………………………………………………………….4
1. Phân tích nhiệm vụ…………………………………………………………….4
2. Triển khai nhiệm vụ…………………………………………………………...4
3. Điều khiển động cơ
a) Phương pháp PWM………………………………………………………..5
b) Mạch cầu H………………………………………………………………..6
c) IC L298……………………………………………………………………7
d) Vi điều khiển 89C51……………………………………………………...10
e) Sơ đồ khối……………………………………………………………......10
f) Thuật toán và lưu đồ chương trình……………………………………….10
4. Đo và hiển thị tốc độ động cơ
a) Encoder…………………………………………………………………...18
b) Sơ đồ khối………………………………………………………………..20
c) Thuật toán và lưu đồ chương trình……………………………………….20

III)

2

Kết luận …………………………………………………………………………30

Đào Mạnh Sỹ - Nguyễn Chí Nam

Saturday, May 30, 2015

I)

Nội dung đồ án
1. Nhiệm vụ thực hiện
a) Nhiệm vụ chính
- Điều khiển động cơ : tăng, giảm tốc độ & đảo chiều động cơ.
- Yêu cầu : làm mạch thực tế.
b) Nhiệm vụ bổ sung
- Đo tốc độ động cơ .
- Yêu cầu : làm mạch thực tế.
2. Ý nghĩa
- Vận dụng các kiến thức học được từ các môn học :Máy điện,
Điện tử số, Vi xử lý, Điện tử công suất vào thực tiễn.
- Rèn luyện kĩ năng thực hành , làm việc nhóm.

3

Đào Mạnh Sỹ - Nguyễn Chí Nam

Saturday, May 30, 2015

II)

Nội dung thực hiện
1) Phân tích nhiệm vụ
- Điều khiển tốc độ động cơ là yêu cầu phổ biến của thực tiễn
sản xuất: điều khiển động cơ 1 chiều, động cơ không đồng bộ
với nhiều cấp tốc độ khác nhau.
-

Có nhiều phương pháp để điều khiển tốc độ động cơ : thay đổi
điện áp cấp cho động cơ, mắc thêm điện trở phụ, …

-

Đo tốc độ động cơ có thể dùng cảm biến tốc độ và hiển thị kết
quả đo được trên màm hình máy tính, ma trận Led, Led 7
thanh, TextLCD…

2) Triển khai nhiệm vụ

4

-

Ở đây, chúng em chọn điều khiển động cơ 1 chiều 24V bằng
cách thay đổi điện áp cấp cho động cơ và thực hiện đảo chiều
động cơ bằng cách đổi chiều điện áp đặt cấp cho động cơ.

-

Đo tốc độ bằng việc sử dụng encoder gắn trên trục động cơ và
hiển thị kết quả đo được trên Led 7 đoạn.

Đào Mạnh Sỹ - Nguyễn Chí Nam

Saturday, May 30, 2015

3) Điều khiển động cơ
a) Phương pháp PWM
- Phương pháp PWM (Pluse Width Modulation) là phương pháp
điều c...
1 Đào Mạnh S - Nguyn Chí Nam Saturday, May 30, 2015
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIỆN ĐIỆN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1
Giảng viên hướng dn : Nguyễn Văn Đình
Sinh viên thc hin: 1. Đào Mạnh S (20122368 ĐK TĐH.04)
2. Nguyn Chí Nam (20122109 ĐK TĐH.04)
Đồ án điều khiển động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án điều khiển động cơ - Người đăng: Minh Tiến Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án điều khiển động cơ 9 10 224