Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án điều khiển logic

Được đăng lên bởi levanhiep27031986
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án điều khiển logic

Chương 1: Giới thiệu chung về công nghệ.
I. Sơ đồ công nghệ.

Trong đó:
Cơ cấu A: Là xi lanh kẹp vật.
Cơ cấu B: Là xi lanh uốn vật lần 1.
Cơ cấu C: Là xi lanh uốn vật lần 2.

II. Nguyên lý hoạt động.

Sơ đồ nguyên lý
Ban đầu, ta cấp nguồn điện cho hệ thống rồi ấn nút khởi động. Các xi
lanh A,B,C đang ở vị trí ban đầu. Khi có 1 phôi được đưa vào máng thì nó tác
động vào công tắc hành trình. Công tắc hành trình bị tác động chứng tỏ công
nghệ sẵn sàng làm việc, khi đó a0 bị tác động làm cho A+ = 1. Xi lanh A thực
hiện hành trình kẹp vật, khi vật được kẹp chặt nó tác động vào công tắc hành
trinh b0, b0 bị tác động làm cho B+= 1. Xi lanh B thực hiện uốn vật lần 1, khi
hành trình uốn vật lần 1 xong nó tác động vào công tắc hành trình b 1, b1 bị tác
động làm cho B- = 1. Xi lanh B thực hiện nhả vật lần 1. Khi xi lanh B chuyển về
vị trí b0 nó tác động vào c0, c0 bị tác động làm cho C+ = 1. Xi lanh C thực hiện
uốn vật lần 2, khi hành trình uốn vật lần 2 xong nó tác động vào công tắc hành
trình c1, c1 bị tác động làm cho C- = 1. Xi lanh C thực hiện nhả vật lần 2, khi xi
lanh C chuyển về vị chí c0 nó tác động vào a1 làm cho A+ = 1 chuyển trạng thái
A+ = 0, xi lanh A nhả kẹp chuyển về vị trí ban đầu để tiếp tục làm hành trình
tiếp theo.

Trong trường hợp có sự cố cần phải dừng hoạt động của hệ thống gấp
cũng như khi kết thục 1 giai đoạn sản xuất, người vận hành muốn dừng việc
hoạt động của hệ thống dễ dàng nhờ tao tác đơn giản là ấn nút Stop.

Chương 2: Thiết kế sơ đồ nguyên lý.

Theo chu trình công nghệ đã nêu thì chúng ta thấy đối tượng điều khiển
của chúng là:
1.
2.
3.

Xi lanh A.
Xi lanh B.
Xi lanh C.

Các hoạt động của các đối tượng đều tuân theo hành trình của uốn sản phẩm,
nghĩa là ở đây ta có bài toán điều khiển hướng đối tượng.
I. Phân tích các thiết bị kí hiệu.
+ Xi lanh A có các trạng thái:
A+ là trạng thái xi lanh A kẹp vật.
A-Là trạng thái xi lanh A nhả vật.
+ Xi lanh B có các trạng thái:
B+ là trạng thái xi lanh B uốn vật lần 1.
B-Là trạng thái xi lanh B nhả vật lần 1.
+ Xi lanh C có các trạng thái:
C+ là trạng thái xi lanh C uốn vật lần 2.
C- là trạng thái xi lanh C nhả vật lần 2.
+ Tổng hợp các trạng thái:

+ Các tín hiệu:
a0: Tín hiệu điều khiển A+ kẹp vật.
a1: Tín hiệu điều khiển A- nhả vật.
b0: Tín hiệu điều khiển B+ uốn vật lần 1.
b1: Tín hiệu điều khiển B- nhả vật lần 1.
c0: Tín hiệu điều khiển C+ uốn vật lần 2.
c1: Tín hiệu điều khiển C- nhả vật lần 2.
Chú ý: Các quá trình kẹp vật(A +) và nhả vật(A-) đi xuống uốn vật(B+)...
Đồ án điều khiển logic
Chương 1: Giới thiệu chung về công nghệ.
I. Sơ đồ công nghệ.
Trong đó:
Cơ cấu A: Là xi lanh kẹp vật.
Cơ cấu B: Là xi lanh uốn vật lần 1.
Cơ cấu C: Là xi lanh uốn vật lần 2.
Đồ án điều khiển logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án điều khiển logic - Người đăng: levanhiep27031986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án điều khiển logic 9 10 949