Ktl-icon-tai-lieu

đồ án động cơ

Được đăng lên bởi thuyvy-nguyen-vtp
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tính toán thiết kế động cơ X5V6-0214

1. Tính toán xây dựng bản vẽ đồ thị
 Các thông số tính toán:
Xác định tốc độ trung bình của piston:
S .n 82 .5 *10  3 * 4565
Cm 

12.551
30
30

[m/s]

([1],99)

Do Cm > 9 (m/s) nên động cơ X5V6-0214 là động cơ tốc độ cao.
+ Chọn trước:
Chỉ số nén đa biến trung bình: n1=(1.32÷1.39), chọn n1= 1.35

([1],128)

Chỉ số giản nở đa biến trung bình: n2=(1.25÷1.29), chọn n2 =1.25 ([1],188)
+ Áp suất cuối kỳ nạp:
Do động cơ X5V6-0214 là động cơ 4 kỳ không tăng áp nên
Pa=(0.80.9)Pk

([1],100)

Đối với động cơ bốn kỳ không tăng áp Pk = P0=0.1[MN/m2]
Vậy ta chọn Pa=0.8Pk=0.8*0.1=0.08 [MN/m2]
+ Áp suất cuối kỳ nén: Pc=Pa*n1

([1],128)

=0.08*9.51.35= 1.671 [MN/m2]
+ Chọn hệ số giản nở khi cháy (): vì động cơ xăng nên =1

([1],182)

+ Áp suất cuối quá trình giản nở:
Pb 

PZ
P
1
 z 
0.2638
n2
 n2
9.5 1.25
1
( )
( )

1

[MN/m2]
Vh 

+ Thể tích công tác:

=

([1],182)

SD 2
4

 * 82 .5 *10 2 * 93 *10  2
0.56
4

([1],99)

[dm3]

-1-

Tính toán thiết kế động cơ X5V6-0214

Vc 

+ Thể tích buồng cháy:

Vh
0.56

0.066
  1 9.5  1



+ Vân tốc góc của trục khuỷu:

[dm3]

n  * 4564

478
30
30

([1],100)

[rad/s]

+ Áp suất khí sót: do động cơ X5V6-0214 là động cơ tốc độ cao nên
Pr = (1.051.1)Pth , chọn Pr =1.05 Pth
Với động cơ không tăng áp tuốc bin thì áp suất trước tuốc bin
Pth=(1.021.04)P0

([1],102)

Ta chọn Pth=1.02P0=1.02*0.1=0.102 [MN/m2]
Vậy Pr =1.05*0.102=0.107 [MN/m2]
1.1. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÔNG
1.1.1. Các thông số xây dựng đồ thị
* Các thông số cho trước:
+ Áp suất cực đại: Pz=4.4 [MN/m2]
+ Góc đánh lửa sớm: s=12
+ Góc phân phối khí:

 1 15
 2 41
 3 41

 4 17

* Các thông số chọn:
+ Áp suất khí nạp: Pk=0.1 [MN/m2]
* Xây dựng đường nén:
Gọi Pnx, Vnx là áp suất và thể tích biến thiên theo quá trình nén của động cơ.
Vì quá trình nén là quá trình đa biến nên:

-2-

Tính toán thiết kế động cơ X5V6-0214

Pnx .Vnxn1 const



Pnx .Vnxn1  Pc .Vcn1

Pnx .  Pc (


i

Đặt

Vnx
Vc

([1],128)

Pnx 



Vc n1
)
Vnx

Pc
i n1

* Xây dựng đường giãn nở:
Gọi Pgnx, Vgnx là áp suất và thể tích biến thiên theo quá trình giãn nở của
động cơ. Vì quá tình giãn nở là quá trình đa biến nên ta có:
n2
Pgnx .V gnx
const

([1],181)
n2
Pgnx .V gnx
 Pz .V zn2


Pgnx .  Pz (

V z n2
)
V gnx


Pz

Pgnx . 
(

Ta có: Vz=.Vc 
i

Đặt

V gnx
Vc

Pgnx



V gnx
Vz

Pz


) n2

(

V gnx

 .Vc

) n2

Pc . n2
 n2
i

* Biểu diễn các thông số:
+ Biểu diễn thể tích buồng cháy: Vcbd= 20 (mm)
v 



Vc
0.066
dm ...
Tính toán thiết kế động cơ X5V6-0214
1. Tính toán xây dựng bản vẽ đồ thị
Các thông số tính toán:
Xác định tốc độ trung bình của piston:
551.12
30
4565*10*5.82
30
.
3
nS
C
m
[m/s] ([1],99)
Do C
m
> 9 (m/s) nên động cơ X5V6-0214 là động cơ tốc độ cao.
+ Chọn trước:
Chỉ số nén đa biến trung bình: n
1
=(1.32÷1.39), chọn n
1
= 1.35 ([1],128)
Chỉ số giản nở đa biến trung bình: n
2
=(1.25÷1.29), chọn n
2
=1.25 ([1],188)
+ Áp suất cuối kỳ nạp:
Do động X5V6-0214 động 4 kỳ không tăng áp nên
P
a
=(0.80.9)P
k
([1],100)
Đối với động cơ bốn kỳ không tăng áp P
k
= P
0
=0.1[MN/m
2
]
Vậy ta chọn P
a
=0.8P
k
=0.8*0.1=0.08 [MN/m
2
]
+ Áp suất cuối kỳ nén: P
c
=P
a
*
n1
([1],128)
=0.08*9.5
1.35
= 1.671 [MN/m
2
]
+ Chọn hệ số giản nở khi cháy ( ): vì động cơ xăng nên =1 ([1],182)
+ Áp suất cuối quá trình giản nở:
2638.0
)
1
5.9
(
1
)(
25.1
1
2
2
n
z
n
Z
b
PP
P
[MN/m
2
] ([1],182)
+ Thể tích công tác:
4
2
SD
V
h
([1],99)
=
56.0
4
10*93*10*5.82*
22
[dm
3
]
-1-
đồ án động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án động cơ - Người đăng: thuyvy-nguyen-vtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
đồ án động cơ 9 10 909