Ktl-icon-tai-lieu

đồ án động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi lop10c4a-gmail-com
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3637 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án thiết kế động cơ đốt trong (DD6 – 0313)
1. Tính toán xây dựng bản vẽ đồ thị
1.1. Xây dựng đồ thị công
Ta có tốc độ trung bình của động cơ là :

S .n 155.10− 3.1960
Cm =
=
= 10,13 ( m / s )
30
30

Cm > 9 m / s nên động cơ là động cơ cao tốc.
Với

n1 = 1,32 ÷ 1,39
n2 = 1,25 ÷ 1,29

Ta chọn

n1 = 1,35 ; n2 = 1,27

Động cơ là động cơ 4 kỳ tăng áp nên áp suất cuối kì nạp

⇒ pa = ( 0,9 ÷ 0,96 ) pk
Chọn

pa = 0,96 pk

Trong đó

pk

Chọn

là áp suất trước xupap nạp.

pk = 0,15 ( MN / m2 )

⇒ pa = 0,96.0,15 = 0,144 ( MN / m2 )
Áp suất cuối kì nén :

pc = pa .ε n1

⇒ pc = 0,144.16,81,35 = 6, 494 ( MN / m2 )
Áp suất cuối quá trình giãn nở :

SVTH : Lê Tiến Việt

 1

Đồ án thiết kế động cơ đốt trong (DD6 – 0313)

pb =

Trong đó :

pz
pz
=
n2
δ 1  ε  n2
ρ÷
 

ρ = 1,2 ÷ 1,5

ρ : là tỉ số giãn nở sớm, với

Động cơ là động cơ đesel nên ta chọn

pz
⇒ pb =

: là áp suất cực đại,

9,5
1,27

 16,8 
 1, 4 ÷



ρ = 1,4

pz = 9,5 ( MN / m2 )

= 0, 405 ( MN / m 2 )

Thể tích công tác

π . ( 130.10− 2 )
π .D
−2
Vh = S .
= 155.10 .
= 2,057 ( dm3 )
4
4
2

Trong đó :

2

S – là hành trình của piston.
D – là đường kính piston.

Thể tích buồng cháy :

Vc =

Vh
2,057
=
= 0,13 ( dm3 )
ε − 1 16,8 − 1

Thể tích toàn phần Va :

Va = Vc + Vh = 0,13 + 2,057 = 2,187 ( dm3 )
Vận tốc góc của trục khuỷu :

SVTH : Lê Tiến Việt

 2

Đồ án thiết kế động cơ đốt trong (DD6 – 0313)

ω=

π .n π .1960
=
= 205,25 ( rad / s )
30
30

Áp suất khí sót :

⇒ pr = ( 1,05 ÷ 1,10 ) pth

Động cơ cao tốc
Trong đó

pth là áp suất trước tuabin

pth = ( 0,9 ÷ 1) pk
Chọn

pth = 0,9 pk ⇒ pth = 0,9.0,15 = 0,135 ( MN / m 2 )

Động cơ cao áp nên áp suất khí sót được xác định :

pr = ( 1,05 ÷ 1,10 ) pth
Chọn
Gọi

pr = 1,05 pth = 1,05.0,135 = 0,1418 ( MN / m 2 )

pnx , Vnx

là áp suất và thể tích biến thiên theo quá trình nén của động cơ. Vì

quá trình nén là quá trình đa biến nên :

pnx .Vnxn1 = const
⇒ pnx .Vnxn1 = pc .Vcn1
n1

V 
⇒ pnx = pc .  c ÷
 Vnx 

Đặt

i=

Vnx
p
⇒ pnx = n1c
Vc
i

Để dễ dàng vẽ ta chia

Vh thành ε khoảng, khi đó i = 1,2,3,…,ε

* Xây dựng đường giãn nở
SVTH : Lê Tiến Việt

 3

Đồ án thiết kế động cơ đốt trong (DD6 – 0313)

Gọi

pgnx ,Vgnx là áp suất và thể tích biến thiên theo quá trình giãn nở của động

cơ. Vì quá trình giãn nở là đa biến nên ta có :
n2
pgnx .Vgnx
= const
n2
⇒ pgnx .Vgnx
= pz .Vzn2
n2

⇒ pgnx

 V 
= pz .  z ÷
V ÷
 gnx 

Vz = ρ Vc = 1, 4.0,13 = 0,182 dm3 ⇒ pgnx =
Ta có

pz
n2

 Vgnx 

÷
 Vz 

=

pz
n2

 Vgnx 

÷
 ρ Vc 

pz .ρ n2
i=
⇒ pgnx = n2
V...
Đồ án thiết kế động cơ đốt trong (DD6 – 0313)
1. Tính toán xây dựng bản vẽ đồ thị
1.1. Xây dựng đồ thị công
Ta có tốc độ trung bình của động cơ là :
( )
3
. 155.10 .1960
10,13 /
30 30
m
S n
C m s
= = =
9 /
m
C m s
>
nên động cơ là động cơ cao tốc.
Với
1
1,32 1,39n
= ÷
2
1,25 1,29n
= ÷
Ta chọn
1 2
1,35 ; 1,27n n
= =
Động cơ là động cơ 4 kỳ tăng áp nên áp suất cuối kì nạp
( )
0,9 0,96
a k
p p
= ÷
Chọn
0,96
a k
p p
=
Trong đó
k
p
là áp suất trước xupap nạp.
Chọn
( )
2
0,15 /
k
p MN m
=
Áp suất cuối kì nén :
( )
1
1,35 2
.
0,144.16,8 6,494 /
n
c a
c
p p
p MN m
ε
=
= =
Áp suất cuối quá trình giãn nở :
SVTH : Lê Tiến Việt 1
đồ án động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án động cơ đốt trong - Người đăng: lop10c4a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
đồ án động cơ đốt trong 9 10 923