Ktl-icon-tai-lieu

đồ án đường 1

Được đăng lên bởi nguyenvanhuy183-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Vị trí tuyến đường, mục đích, ý nghĩa của tuyến và nhiệm vụ thiết kế:
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngành Giao Thông Vận Tải nói
chung và các công việc xây dựng các công trình đường bộ nói riêng không ngừng lớn
mạnh. Bên cạnh các tuyến đường chính yếu được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới,
một hệ thống đường mạng lưới đường khác được phát triển mạnh mẽ phục vụ chodu lịch,
nông nghiệp, công nghiệp và củng cố quốc phòng … Hơn nữa Việt Nam đang trong thời
kỳ mở cửa quan hệ với nước trên thế giới ngày càng rộng rãi nên nhu cầu về giao thông
vận tải ngày càng lớn mà mạng lưới giao thông là một trong những cơ sở hạ tầng quan
trọng của quốc gia. Chính vì vậy mà việc củng cố, xây dựng những tuyến đường mới
không những mang tính chất kinh tế mà còn có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
1.1.1. Vị trí tuyến:
Xây dựng tuyến đường từhuyện Sa Thầy đến huyện Đăk Tô. Đây sẽ là tuyến đường có
vai trò tăng cường giao lưu buôn bán thương mại, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế ở 2 khu
vực này. Tăng cường giao lưu kinh tế giữa 2 huyện.
1.1.2Mục đích ý nghĩa của tuyến:
Tuyến đường sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần tích cực vào việc phát
triển kinh tế của vùng phía Đông khó khăn trong huyện, cũng như nhu cầu đi lại, vận
chuyển hàng hóa hành khách đi từ huyện ra quốc lộ 14c.Tạo điều kiên thuận lợi cho việc
phát triển kinh tế cũng như xã hội ở đây.
1.1.3.Các số liệu ban đầu:
- Bình đồ khu vực tuyến TL 1:20000, chênh cao giữa hai đường đồng mức: 10m
- Các số liệu địa hình, địa chất, thủy văn thuộc khu vực: Kon Tum
- Chức năng của tuyến: Đường tỉnh
- Lưu lượng xe ở năm khảo sát đầu năm 2012: N= 278 xhh/ng.đ
- Công trình dự kiến đưa vào khai thác đầu năm: 2017
- Hệ số tăng trưởng lưu lượng xe hàng năm: q= 7%
- Thành phần dòng xe và các thông số của xe:

Loại xe
Xe con
Xe tải nhẹ
Xe tải trung
Xe tải nặng

Thành
phần
(%)
19
23
51
7

Trọng lượng trục Pi
(kN)
Trục
Trục
trước
sau
10
10
20
60
25
70
50
110

Loại cụm bánh
Trục trước

Trục sau

Bánh đơn
Bánh đơn
Bánh đơn
Bánh đơn

Bánh đơn
Bánh đơn
Bánh đôi
Bánh đôi

Số trục sau

1
1
1
2 (L<3m)

1.2. Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến:
1.2.1. Địa hình :
Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía tây dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần từ bắc xuống
nam và từ đông sang tây. Địa hình của tỉnh Kon Tum khá đa dạng: đồi núi, cao nguyên
và vùng trũng xen kẽ nhau. Trong đó:
-Địa hình đồi, núi: chiếm khoảng 2/5 diện tích toàn tỉnh, bao gồm những đồi núi liền dải
có độ dốc 150 trở lên. Các núi ở ...

  !"!#$ %$&'!()&!(*
 !"
#$%&"'()*
+,-.',/%0/1234+
+#5%+,*%(1+,+677*8
##95:5;<=>4#?+%
(@+A3:#'/B'CD
 !*++,**+4>2A,C:
E9:5-F0$ +#954/%+
(4+0(/+;"C+:ED+G/*1-

H/%)#IC/#JK(-J26*/%"
;K%*&&>+,L+,2(/AM(
-K%*(/4M#-
+,  !"!#$ %$
/%2(237"C0#
(/9N0J("(K#OC*, 
"()#:5*PQ-,D(' *1#
(/OBA-
-. /01()2$3
R.$S(/TPUMVVVV'4%S+WUPV+
RF25*#8$89K(UX+
RFWK9/UJ%Y
RT*1ZAK+(!2CK+MVPMU?[M\]^-
RF$(/(CK+UMVP\
R=#25KA**1ZK+U:[\_
RC;Z259ZU
đồ án đường 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án đường 1 - Người đăng: nguyenvanhuy183-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
đồ án đường 1 9 10 432