Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án hệ thống sản xuất

Được đăng lên bởi Thái Mèo
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH.

Ñeà taøi: ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT NÖÔÙC TÖÔNG

Yeâu caàu: Thieát keá baèng Wincc vaø vieát chöông trình ñieàu khieån baèng S7-300 cho
moät coâng ñoaïn saûn xuaát nöôùc töông nhö hình sau:

Yeâu caàu coâng ngheä:
Nhaán nuùt chaïy loadcell caân nguyeân lieäu treân baøn caân. Nhaán nuùt chaïy ñoäng cô 1 cho ñoäng
cô 1 chaïy bôm nöôùc töø boàn nöôùc vaøo beå xay ñeå troän nöôùc vôùi nguyeân lieäu. Nhaán nuùt ñoäng
cô 2 ñoäng cô 2 chaïy bôm nguyeân lieäu ñaõ xay vaøo beå thuyû phaân tieán haønh coâng ñoaïn thuyû
phaân nguyeân lieäu baèng caùch nhaán nuùt chaïy ñoäng cô 4 bôm axit HCl vaøo beå thuyû phaân. Sau
khi thuyû phaân seõ ñöôïc bôm qua beå trung hoaø ñeå trung hoaø axit dö trong nguyeân lieäu vaø
cuoái cuøng ñöa qua beå laéng ñeå loïc caën baõ vaø ñöa ñi ñoùng chai.

I. VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG PLC S7-300
Töø thanh tieâu ñeà choïn All Programs > SIMATIC > SIMATIC Manager:

Xuaát hieän cöûa soå SIMATIC Manager nhö sau

Ñeå taïo moät döï aùn môùi, choïn File > New Project’ Wizard…

Cöûa soå STEP 7 Wizard: “New Project” xuaát hieän, choïn muïc Display Wizard on
starting the SIMATIC Manager sau ñoù nhaáp Next ñeå tieáp tuïc.

Cöûa soå STEP 7 Wizard: “New Project” xuaát hieän, yeâu caàu choïn loaïi CPU khi
thöïc hieän döï aùn môùi. Ôû ñaây choïn CPU 314 roài choïn Next.

Cöûa soå STEP 7 Wizard: “New Project laïi xuaát hieän yeâu caàu choïn Blocks, choïn
khoái OB1, ngoân ngöõ laäp trình LAD sau ñoù choïn Next ñeå tieáp tuïc.

Xuaát hieän cöûa soå yeâu caàu ñaët teân cho döï aùn. Trong muïc Project name nhaäp
“ÑKHT SAÛN XUAÁT NÖÔÙC TÖÔNG”, sau ñoù nhaáp Make ñeå hoaøn taát.

Giao dieän laøm vieäc cuûa chöông trình xuaát hieän nhaáp ñuùp chuoät vaøo khoái OB1 ñeå môû
cöûa soå laäp trình ladder tieán haønh laäp trình.

Maøn hình soaïn thaûo LAD/STL/FBD… cuûa SIMAC Manager xuaát hieän nhö hình
döôùi

Chöông trình hoaøn chænh ñöôïc vieát treân S7-300 nhö sau:

♦ THÖÏC HIEÄN LAÄP TRÌNH
Ñeå ñaët teân cho chöông trình ta nhaáp chuoät traùi vaøo OB1 vaø nhaäp teân chöông trình laø
“ DK HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT NÖÔÙC TÖÔNG” .Ta coù theå vieát giaûi thích ôû muïc
Comment.Vieát chöông trình treân Network 1 ta nhaáp vaøo ñöôøng thaúng nhö hình döôùi.

Ñeå laáy tieáp ñieåm thöôøng hôû, nhaáp ñuùp vaøo Bit logic trong cöûa soå Program Elements
vaø nhaáp tieáp ñieåm thöôøng hôû
goïi ra laøm vieäc.

Hoaëc nhaán phím F2 treân Network 1 xuaát hieän tieáp ñieåm thöôøng hôû nhö hình döôùi:

Sau ñoù, ñeå ñaïê...
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH.
Ñeà taøi: ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT NÖÔÙC TÖÔNG
Yeâu caàu: Thieát keá baèng Wincc vaø vieát chöông trình ñieàu khieån baèng S7-300 cho
moät coâng ñoaïn saûn xuaát nöôùc töông nhö hình sau:
Yeâu caàu coâng ngheä:
Nhaán nuùt chaïy loadcell caân nguyeân lieäu treân baøn caân. Nhaán nuùt chaïy ñoäng cô 1 cho ñoäng
cô 1 chaïy bôm nöôùc töø boàn nöôùc vaøo beå xay ñeå troän nöôùc vôùi nguyeân lieäu. Nhaán nuùt ñoäng
cô 2 ñoäng cô 2 chaïy bôm nguyeân lieäu ñaõ xay vaøo beå thuyû phaân tieán haønh coâng ñoaïn thuyû
phaân nguyeân lieäu baèng caùch nhaán nuùt chaïy ñoäng cô 4 bôm axit HCl vaøo beå thuyû phaân. Sau
khi thuyû phaân seõ ñöôïc bôm qua beå trung hoaø ñeå trung hoaø axit dö trong nguyeân lieäu vaø
cuoái cuøng ñöa qua beå laéng ñeå loïc caën baõ vaø ñöa ñi ñoùng chai.
I. VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG PLC S7-300
Töø thanh tieâu ñeà choïn All Programs > SIMATIC > SIMATIC Manager:
Đồ án hệ thống sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án hệ thống sản xuất - Người đăng: Thái Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Đồ án hệ thống sản xuất 9 10 651