Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Kết cấu bê tông 1

Được đăng lên bởi La Ngoc Minh
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GVHD: Ths.VÕ BÁ TẦM SV: LA NGỌC MINH
ÑAMH KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG1
SAØN SÖØÔN TOAØN KHOÁI LOAÏI BAÛN DAÀM
I.SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN:
1.Sô ñoà saøn- kích thöôùc L
1
, L
2
- Hoaït taûi tieâu chuaån p
c
:
Sô ñoà saøn L
1
(m) L
2
(m) P
c
(kN/m
2
)
2 2.5 5.2 8
2. Vaät lieäu söû duïng:
- Beâ toâng coù caáp ñoä beàn chòu neùn B20: R
b
= 11.5MPa, R
bt
= 0.9Mpa
- Coát theùp:
Nhoùm theùp Rs(MPa) Rsc(MPa) Rsw(MPa)
AI(þ 6-12) 225 225 175
AII( >þ12) 280 280 225
t= 340mm
Hình 1. Sô ñoà maët baèng saøn.
1
Đồ án Kết cấu bê tông 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Kết cấu bê tông 1 - Người đăng: La Ngoc Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đồ án Kết cấu bê tông 1 9 10 17