Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kết cấu thép 2

Được đăng lên bởi Chinh Vu
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

KẾT CẤU THÉP II
Giảng viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp
MSSV

:
:
:
:

TS. Nguyễn Văn Lĩnh
Nguyễn Đình Huy Hoàng
XD10A6
1051022117

Mã đề:

: 14

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2                                        GVHD: TS.NGUYỄN VĂN LĨNH 

Mục Lục 
1.

SỐ LIỆU THIẾT KẾ ................................................................................................................... 3

2.

KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA KHUNG NGANG ........................................................................ 4

3.

2.1.

Theo phương đứng ................................................................................................................ 4

2.2.

Theo phương ngang. ............................................................................................................. 4

TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG NGANG .................................................................... 5
3.1.

Tải trọng thường xuyên ( tĩnh tải ) ......................................................................................... 5

3.2.

Hoạt tải mái .......................................................................................................................... 5

3.3.

Tải trọng gió. ........................................................................................................................ 6

3.4.

Hoạt tải cẩu trục .................................................................................................................... 7

3.4.1.

Áp lực đứng của cầu trục : ............................................................................................. 7

3.4.2.

Lực hãm ngang của cầu trục. .......................................................................................... 9

4.

XÁC ĐỊNH NỘI LỰC .............................................................................................................. 11

5.

THIẾT KẾ TIẾT DIỆN CẤU KIỆN. ......................................................................................... 18
5.1.

Thiết kế xà gồ mái............................................................................................................... 18

5.2.

Thiết kế tiết diện cột............................................................................................................ 20

5.2.1.

Xác định chiều dài tính toán ......................................................................................... 20

5.2.2.

Chọn và kiểm tra tiết diện....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
KẾT CẤU THÉP II
Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn Lĩnh
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đình Huy Hoàng
Lớp : XD10A6
MSSV : 1051022117
Mã đề: : 14
Đồ án kết cấu thép 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kết cấu thép 2 - Người đăng: Chinh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án kết cấu thép 2 9 10 900