Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I

Được đăng lên bởi Siêu Quậy
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KẾT CẤU THÉP I
Nội dung: Thiết kế sàn 1 tầng nhà công nhiệp bằng thép.
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Trọng Hà
Ngày nhận đồ án: 02/11/2012
Thời gian làm đồ án: từ 02/11/2012 đến ngày 02/12/2012
Nhóm thực hiện: Nhóm 27 – Lớp 50K kỹ sư xây dựng
Mã đề : 3233

PHẦN I: QUY TRÌNH NHÓM
1. Danh sách các thành viên trong nhóm:
STT

Họ và tên

Lớp

1

Nguyễn Công An

50K1XD

2

Lê Văn Tòng

50K1XD

3

Trần Văn Mạnh

50K1XD

4

Nguyễn Thế Anh

50K3XD

MSSV
095106016
8
095106313
8
095106015
8
095106518
7

Ghi chú
Nhóm trưởng

2. Kế hoạch thực hiện đồ án:
TT

Nội dung công việc

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án

2
3

Họp nhóm thông qua kế hoạch và phân công
công việc
Lập sơ đồ kết cấu, lập mặt bằng lưới cột lưới
dầm
TÍNH TOÁN LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tính toán phần móng
4

Tính toán khối lượng đào đất đắp và chọn máy
Lập bảng thống kê khối lượng bêtông
Lập bảng thống kê khối lượng cốt thép
Lập bảng thống kê khối lượng ván khuôn móng
và giằng móng

GVHD: Th.S. Nguyễn Trọng Hà

Thời gian
bắt đầu kết
thúc
02/11/2012
02/11/2012

Người
làm
Cả nhóm

03/11/2012

Cả nhóm

04/11/2012
05/11/2012

Cả nhóm

06/11/2012
08/11/2012

An
Tòng
Anh
Mạnh

Nhóm SVTH: 27

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I

Lập bảng thống kê khối lượng lao động
Lập bảng thống kê khối lượng và nhân công trên
một phân đoạn phần móng và tính toán thời gian
xây dựng

Tính toán phần thân
5

Lập bảng thống kê khối lượng bêtông
Lập bảng thống kê khối lượng cốt thép
Lập bảng thống kê khối lượng ván khuôn cột,
dầm, sàn
Lập bảng thống kê khối lượng cột chống và xà
gồ

6

Tính toán khối lượng phần hoàn thiện

7

Lập bảng thống kê khối lượng lao động cho
công tác bêtông
Lập bảng thống kê khối lượng lao động cho công
tác cốt thép
Lập bảng thống kê khối lượng lao động cho công
tác ván khuôn
Lập bảng thống kê khối lượng lao động cho công
tác tháo ván khuôn
Lập bảng thống kê khối lượng lao động cho công
tác khác
Lập bảng thống kê khối lượng và nhân công cho
một phân đoạn
Tính toán thời gian xây dựng phần thân

An
Tòng
09/11/2012
14/11/2012

Anh
Mạnh
An
Tòng

15/11/2012

Anh
Mạnh
An
Tòng

16/11/2013
20/11/2013

Anh
Mạnh
An
Tòng

Tính toán phần mái

8

Xác định các công việc chính
Xác định khối lượng công việc
Lập bảng thống kê khối lượng lao động trong các
công việc
Lập bảng thống kê khối lượng và nhân công trên
một phân đoạn phần và thời gian thi công
THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY
DỰNG
Tính toán và chọn máy thi công
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I
KHOA XÂY DỰNG
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KẾT CẤU THÉP I
Nội dung: Thiết kế sàn 1 tầng nhà công nhiệp bằng thép.
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Trọng Hà
Ngày nhận đồ án: 02/11/2012
Thời gian làm đồ án: từ 02/11/2012 đến ngày 02/12/2012
Nhóm thực hiện: Nhóm 27 – Lớp 50K kỹ sư xây dựng
Mã đề : 3233
PHẦN I: QUY TRÌNH NHÓM
1. Danh sách các thành viên trong nhóm:
STT Họ và tên Lớp MSSV Ghi chú
1 Nguyễn Công An 50K1XD
095106016
8
Nhóm trưởng
2 Lê Văn Tòng 50K1XD
095106313
8
3 Trần Văn Mạnh 50K1XD
095106015
8
4 Nguyễn Thế Anh 50K3XD
095106518
7
2. Kế hoạch thực hiện đồ án:
TT Nội dung công việc
Thời gian
bắt đầu kết
thúc
Người
làm
1 Xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án
02/11/2012
02/11/2012
Cả nhóm
2
Họp nhóm thông qua kế hoạch và phân công
công việc
03/11/2012 Cả nhóm
3
Lập sơ đồ kết cấu, lập mặt bằng lưới cột lưới
dầm
04/11/2012
05/11/2012
Cả nhóm
4
TÍNH TOÁN LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG
06/11/2012
08/11/2012
Tính toán phần móng
Tính toán khối lượng đào đất đắp và chọn máy An
Lập bảng thống kê khối lượng bêtông Tòng
Lập bảng thống kê khối lượng cốt thép Anh
Lập bảng thống kê khối lượng ván khuôn móng
và giằng móng
Mạnh
GVHD: Th.S. Nguyễn Trọng Hà Nhóm SVTH: 27
1
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I - Người đăng: Siêu Quậy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP I 9 10 117