Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án khoan

Được đăng lên bởi tienpv03-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n m«n häc -
Ch¬ng I
®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®Þa chÊt má B¹ch Hæ
i. ®Æc ®iÓm ®Þa lý vïng má.
B¹ch n»m ë 9 thuéc biÓn §«ng, diÖn tÝch kho¶ng chõng 10.000km
2
, c¸ch
®Êt liÒn kho¶ng 120km theo ®êng chim bay, c¸ch c¶ng dÞch a nghiÖp liªn doanh dÇu khÝ
VietSovPetro (XNLD VSP) kho¶ng 120km. ë phÝa T©y cña kho¶ng 35km Rång, xa
h¬n n÷a §¹i Hïng . Toµn dÞch trªn bê cña XNLD VSP n»m trong ph¹m vi
thµnh phè Vòng Tµu bao gåm nghiÖp khoan biÓn, nghiÖp khai th¸c, xÝ nghiÖp dÞch
thuËt, xÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn, viÖn dÇu khÝ...
ii. ®Æc ®iÓm khÝ hËu vµ thñy v¨n.
KhÝ hËu vïng má khÝ hËu cËn nhiÖt ®íi giã mïa. n»m trong khu vùc khèi kh«ng khÝ
chÕ ®é tuÇn hoµn æn ®Þnh.a ®«ng giã §«ng Nam mïa giã T©y Nam. Giã §«ng
Nam kÐo dµi th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m tiÕp theo. Giã m¹nh thæi thêng xuyªn, tèc ®é giã thêi
nµy 6-11m/s. Giã T©y Nam kÐo dµi th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 hµng m, giã nhÑ kh«ng liªn
tôc tèc ®é giã thêng nhá h¬n 5m/s. Trong mïa chuyÓn tiÕp th¸ng 4 ®Õn th¸ng 5 th¸ng 10
giã kh«ng æn ®Þnh, thay ®æi híng liªn tôc.
B·o thêng x¶y ra vµo c¸c th¸ng 7, 8, 9 10 trong th¸ng 12 th¸ng 1 hÇu nh kh«ng
b·o. Trung b×nh hµng n¨m B¹ch 8,3 c¬n b·o thæi qua, híng chuyÓn ®éng chÝnh cña
b·o lµ T©y vµ T©y B¾c, tèc ®é di chuyÓn trung b×nh lµ 28km/h cao nhÊt lµ 45km/h.
Trong th¸ng 11 sãng cã chiÒu cao nhá h¬n 1m lµ 13,38%, th¸ng 12 lµ 0,8%. Trong th¸ng 3
lo¹i sãng thÊp h¬n 1m lªn ®Õn 44,83%. TÇn xuÊt hiÖn sãng cao h¬n 5m 4,8% xuÊt hiÖn
chñ yÕu vµ th¸ng 11 vµ th¸ng 1.
NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m lµ 27
0
C, cao nhÊt lµ 35,5
0
C vµ thÊp nhÊt lµ 21,5
0
C.
NhiÖt ®é trªn mÆt níc biÓn 24,1
0
C ®Õn 30,32
0
C. NhiÖt ®é ®¸y biÓn 21,7
0
C ®Õn 29
0
C.
§é Èm trung b×nh cña kh«ng khÝ hµng n¨m lµ 82,5%. Sè ngµy cã ma tËp trung vµo c¸c th¸ng 5, 7,
8 vµ 9 (chiÕm 15 ngµy trªn th¸ng), th¸ng 1, 2 vµ 3 thùc tÕ kh«ng cã ma.
III. CÊu t¹o ®Þa chÊt má B¹ch Hæ.
Theo tr×nh nghiªn cøu b¾t ®Çu ph¬ng ph¸p ®o ®Þa vËt lý, chñ yÕu ®o ®Þa chÊn, c¸c
phÐp ®o ®Þa vËt lý trong lç khoan, sau ®ã ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch mÉu ®Êt ®¸ thu ®îc, ngêi
ta x¸c ®Þnh kh¸ rµng c¸c thµnh cña B¹ch Hæ. §ã c¸c trÇm tÝch thuéc c¸c §Ö tø,
Neogen Paleogen ptrªn mãng kÕt tinh Jura-Kretta cã tuæi tuyÖt ®èi 97-108,4 triÖu n¨m.
Tõ trªn xuèng díi cét ®Þa tÇng tæng hîp cña má B¹ch Hæ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
1. TrÇm tÝch neogen vµ ®Ö tø.
a) TrÇm tÝch Plioxen-Pleixtoxen (®iÖp biÓn §«ng):
§iÖp nµy ®îc thµnh t¹o chñ yÕu c¸t vµ c¸t d¨m, ®é g¾n kÕt kÐm, thµnh phÇn chÝnh
Th¹ch anh, Glaukonite c¸c tµn tÝch thùc vËt. Tõ 20-25% mÆt c¾t c¸c vØa kÑp
Montomriolonite, ®«i khi gÆp nh÷ng vØa sÐt v«i máng. §Êt ®¸ nµy thµnh t¹o trong ®iÒu kiÖn biÓn
n«ng, ®é muèi trung b×nh chÞu ¶nh hëng cña c¸c dßng ch¶y, nguån vËt liÖu chÝnh c¸c ®¸
Macma axit. BÒ dµy ®iÖp dao ®éng tõ 612-654m.
Díi ®iÖp biÓn §«ng lµ c¸c trÇm tÝch cña thèng Mioxen thuéc hÖ Neogen.
b) TrÇm tÝch Mioxen:
Thèng nµy ®îc chia ra 3 phô thèng:
- Mioxen trªn (®iÖp §ång Nai):
§Êt ®¸ ®iÖp nµy chñ yÕu c¸t d¨m c¸t víi ®é mµi n trung b×nh ®Õn tèt. Thµnh
phÇn Th¹ch anh chiÕm tõ 20-90% cßn l¹i lµ Fenspatc¸c thµnh phÇn kh¸c nh ®¸ Macma, phiÕn
c¸t sß... Bét kÕt hÇu nh kh«ng nhng còng gÆp nh÷ng vØa sÐt vµ sÐt kÕt dµy ®Õn 20m
nh÷ng vØa cuéi máng. ChiÒu dµy ®iÖp nµy t¨ng dÇn tõ gi÷a (538m) ra hai c¸nh (619m).
- Mioxen gi÷a (®iÖp C«n S¬n):
ThiÕt kÕ kü thuËt giÕng khoan th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ t¹i má B¹ch Hæ
1
Đồ án khoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án khoan - Người đăng: tienpv03-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án khoan 9 10 446