Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kĩ thuật thi công

Được đăng lên bởi keobongxinhxinh-hm
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học Xây Dựng Hà Nội

Đồ án kĩ thuật thi công 1

PHẦN I : GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
1.Phần thân :
* Tiết diện cột: Nhà có 6 tầng nên ta bố trí như sau:
- Cột tầng 1 và tầng 2: C1 ( d/h1 ) = 25 x 35 cm
C2 ( d/h2 ) = 25 x 40 cm
- Cột tầng 3 và tầng 4: C1 ( d/h1 ) = 25 x 30 cm
C2 ( d/h2 ) = 25 x 35cm
- Cột tầng 5 và tầng 6: C1 ( d/h1 ) = 25 x 25 cm
C2 ( d/h2 ) = 25 x 30cm
* Bước cột và nhịp:
- Bước cột : B = 3,3 (m)
- Nhịp biên : L1= 5,8 (m)
- Nhịp giữa : L2= 4,7 (m)
* Chiều cao nhà:
-Chiều cao tầng 1
: H1 = 3,8 m
-Chiều cao tầng 2,3,4,5 : Ht = 3,2 m
-Chiều cao tầng 6
: Hm = 3,2 m.
* Dầm:
-Dầm chính: D1
- Dầm

Ta lấy

= (1/10)xL1 = (1/10)x5800= 580 (mm)

Vậy kích thước dầm chính là:

250x 600(mm).

( : Chiều cao tính từ mặt sàn đến đáy của dầm).
- Dầm

Ta lấy

= (1/10)xL2 = (1/10)x4700= 470(mm)

Vậy kích thước dầm chính là:

250x 500 (mm).

( : Chiều cao tính từ mặt sàn đến đáy của dầm).
- Dầm phụ: D2 và D3
Ta lấy

Vũ Đình Đạt

= (1/12)x B=(1/12)x3300 = 275 mm

MSSV : 6709.54

Lớp 54KT6

1

Trường đại học Xây Dựng Hà Nội

Đồ án kĩ thuật thi công 1

Vậy kích thước dầm phụ là:
(

x

= 250 x 300 mm

: Chiều cao tính từ mặt sàn đến đáy của dầm).

- Dầm mái: Dm
Ta lấy

=(1/10)*

=(1/10)x3600 =360 mm (*)

Vậy kích thước dầm mái là:

250 x400 (mm).(*)

* Các số liệu tính toán khác:
- Chiều dày sàn nhà: ds= 12 cm
- Chiều dày mái nhà: dm = 10 cm
- Hàm lượng cốt thép: µ = 1,5%
- Chọn nhóm gỗ có các thông số
+Trọng lượng riêng của gỗ : γgỗ =600 kG/m3
+[б] gỗ = 105 kG/cm2
+E =1,1x105 kG/cm2
- Mùa thi công : Mùa hè.

II. HÌNH VẼ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT CÔNG TRÌNH
MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH

Vũ Đình Đạt

MSSV : 6709.54

Lớp 54KT6

2

Trường đại học Xây Dựng Hà Nội

Đồ án kĩ thuật thi công 1

B
E

C1

4800

D1

C2

D

D2

3600

D1

C2

C

3600

A

D1
C2

A

D3

4800

B
D1

C1

A

3000
1

2

3000

3000

3

3000

4

5

3000
6

3000
7

3000
8

3000
9

3000
26

27

MẶT CẮT A-A

Vũ Đình Đạt

MSSV : 6709.54

Lớp 54KT6

3

Trường đại học Xây Dựng Hà Nội

3400

3400

Dm

Dm

C2

Dm

Dm

C2

C2

Dm

Dm

C2

Dm

C2

C2

4200

C2

Đồ án kĩ thuật thi công 1

3000

3000

3000

2

1

3

3000

3000

5

4

27

26

Dm(25x40)

250

300

D1b(25x50)

Dm

Dm

Dm

300

300

250

300

300

250

D1g(25x40)

250

300

D1g(25x40)

D1g(25x40)

D1b(25x50)

350

300

D2

D3

350

D2

D2

D3

D1b(25x50)

350

D3

D2

350

350

350

350

400

400

400

C1(25x35)

C1(25x40)

C1(25x40)

300

300

D2(25x30)

D3(25x30)

300

4200

80

3400

3400

3400

3400

MẶT CẮT B-B

350

C1(25x...
 Đồ án kĩ thuật thi công 1
PHẦN I : GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN

Tiết diện cột: !"#$%!&
'()*(
+,-./*01203
(
*
+,-*./*01453
'(2)4(
+,-./*01253
(
*
+,-*./*01203
'(0)(
+,-./*01*03
(
*
+,-*./*01253
Bước cột và nhịp:
'676/282+3.
'9:" ;
/08<+3.
'9:=!;
*
/48>+3.
Chiều cao nhà:
'(?&!@
/28<3
'(?&!@*828480
/28*3
'(?&!@
3
/28*3
* Dầm:
'3$
'3 !AB /+-5.1;/+-5.10<55/0<5+33.
CDE$7,3$A *05155+33.
+ (?&!@$F3G%HIJ!,3.
'3 !AB /+-5.1;*/+-5.14>55/4>5+33.
CDE$7,3$A *051055+33.
+ (?&!@$F3G%HIJ!,3.
'3:K*)2
!AB /+-*.16/+-*.12255/*>033
CLMNM OPPC>5Q04;7:04R 1
Đồ án kĩ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kĩ thuật thi công - Người đăng: keobongxinhxinh-hm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án kĩ thuật thi công 9 10 720