Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kĩ thuật thi công

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Lợi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DÒ c¬ng «n tËp Kü thuËt thi c«ng 2
C©u 1: Nªu c¸c yªu cÇu chÝnh cÇn thiÕt trong kü thuËt thi c«ng l¾p ghÐp? (2 ®)
* Những mục đích, ý nghĩa, yêu cầu chính trong môn học thi công lắp ghép:
- Trang bị những kiến thức bản về kỹ thuật thi công xây dựng các công trình kiến trúc để từ đó
thể lập được những giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý cho các công trĩnh dân dụng và công nghiệp
- Nắm được trình tự thi công lắp ghép các cấu kiện từ khi khởi công đến hoàn thiện
- Hiểu, phân tích và vận dụng hợp lý các phương án về kỹ thuật thi công công trình
- Sự dụng và điều phối hợp lý nhân lực, công nhân chuyên nghiệp giúp họ phát huy được khả năng làm
việc tốt và tránh được những sai lầm đáng tiếc có thể xẩy ra
- Nắm được tính năng và phạm vi sử dụng của một số máy thông thường trong thi công xây lắp
- Trực tiếp kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình
C©u 2: Nªu môc ®Ých vµ ý nghÜa cña thi c«ng l¾p ghÐp? (2 ®)
Môc ®Ých ý nghÜa
L¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu x©y dùng mét trong c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng. C«ng nghÖ l¾p
ghÐp thóc ®Èy réng m¹ng líi c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp, c¸c cÊu
kiÖn b»ng thÐp vµ c¸c vËt liÖu kh¸c. T¹o tiÒn ®Ò ¸p dông hiÖu qu¶ giíi ho¸ ®ång bé, chøc d©y
chuyÒn c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng, b¶o ®¶m cã hiÖu qu¶ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vµ n¨ng lîng trong s¶n
xuÊt x©y dùng.
Nhµ c«ng tr×nh l¾p ghÐp thÓ b»ng gç, s¾t thÐp, bªt«ng cèt thÐp ... tuú theo môc ®Ých, yªu
cÇu sö dông vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt kh¸c mµ ngêi ta chän c¸c gi¶i ph¸p sö dông vËt liÖu l¾p ghÐp kh¸c
nhau.
C ©u 3: L¾p ghÐp mét c«ng tr×nh x©y dung ph¶i thùc hiÖn mÊy qu¸ tr×nh? Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bao
gåm c¸c c«ng viÖc nµo? (2®)
+ C¸c qu¸ tr×nh l¾p ghÐp: BÊt kú mét c«ng tr×nh ®îc l¾p ghÐp ®Òu ph¶i thùc hiÖn qua c¸c qu¸
tr×nh sau ®©y:
- VËn chuyÓn:
- ChuÈn bÞ:
- Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kÕt cÊu:
- VËn chuyÓn: Bao gåm bèc xÕp, vËn chuyÓn cÊu kiÖn n¬i s¶n xuÊt ®Õn c«ng trêng c¸c qu¸
tr×nh liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, bèc xÕp cÊu kiÖn l¾p ghÐp t¹i mÆt b»ng c«ng tr×nh.
C©u 4: Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kÕt cÊu bao gåm c¸c c«ng viÖc nµo? (2®)
- ChuÈn bÞ:
+ KiÓm tra chÊt lîng, kÝch thíc, h×nh d¹ng, ®ång vµ lîng cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ,
khuyÕch ®¹i vµ gia cêng c¸c kÕt cÊu (nÕu cÇn thiÕt).
+ ChuÈn bÞ giµn d¸o, c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc treo, buéc, cÈu,
l¾p, c¸c thiÕt bÞ, dông cô ®iÒu chØnh, kiÓm tra, cè ®Þnh t¹m vµ cè ®Þnh vÜnh viÔn.
+ ChuÈn bÞ vÞ trÝ l¾p (vÖ sinh, v¹ch tim,trôc ...) gèi tùa ®Ó ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ.
- Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt t cÊu: TiÕn hµnh treo, buéc n©ng cÊu kiÖn vµo trÝ thiÕt kÕ, ®Þnh t¹m,
®iÒu chØnh vµ cè ®Þnh vÜnh viÔn kÕt cÊu.
C©u 5: ThiÕt kÕ biÖn ph¸p thi c«ng l¾p ghÐp bao gåm c¸c b íc nµo? (2®)
Néi dung thiÕt kÕ thi c«ng l¾p ghÐp bao gåm:
S¬ ®å c«ng nghÖ, c¸c biÓu ®å thi c«ng l¾p ghÐp. S¬ ®å di chuyÓn cña c¸c lo¹i m¸y mãc thi c«ng l¾p ghÐp.
C¸c s¬ ®å bè trÝ cÊu kiÖn ®Ó l¾p ghÐp.
C¸c b¶n vÏ cÊu t¹o thiÕt bÞ phôc vô l¾p ghÐp nh: thiÕt bÞ cè ®Þnh t¹m, hµng rµo, thang, gi¸o c«ng t¸c...
TÝnh to¸n lîng lao ®éng vµ nh÷ng chØ dÉn an toµn thi c«ng l¾p ghÐp.
TiÕn ®é thi c«ng l¾p ghÐp.
C©u 6: CÊu kiÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nµo khi vËn chuyÓn tõ n¬i s¶n xuÊt vÒ c«ng tr êng? Ph©n tÝch
c¸c nguyªn t¾c trong vËn chuyÓn cÊu kiÖn? (3®)
Trả lời:
Đồ án kĩ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kĩ thuật thi công - Người đăng: Nguyễn Tiến Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đồ án kĩ thuật thi công 9 10 74