Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật điện cao áp chương 12

Được đăng lên bởi vuduytan10
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 12:
TÝnh suÊt c¾t cña ®-êng d©y
110kV do sÐt ®¸nh vµo kho¶ng
v-ît
Theo s¸ch “h-íng dÉn thiÕt thuËt ®iÖn cao ¸p” th× lÇn
sÐt ®¸nh vµo kho¶ng v-ît lµ:
N
kv
= N / 2 (
III – 19)
Trong ®ã: N lÇn sÐt ®¸nh vµo ®-êng d©y ®· ®-îc tÝnh ë
trªn môc (III.1.4) N = 120 lÇn / 100km. n¨m.
VËy N
kv
= 120 / 2 = 60 lÇn / 100km. n¨m.
Trong 60 lÇn sÐt ®¸nh vµo kho¶ng v-ît th× x¸c suÊt h×nh thµnh
quang khi phãng ®iÖn ®· ®-îc x¸c ®Þnh t¹i môc
III.2 ®-îc
=0,48. SuÊt c¾t cña ®-êng d©y 110kV do sÐt ®¸nh vµo kho¶ng v-ît
nh- sau:
n
kv
= N
kv
. V
.
(III– 20)
§Ó tÝnh V
ta ph¶i x¸c ®Þnh x¸c suÊt phãng ®iÖn trªn c¸ch ®iÖn
cña ®-êng d©y.
III.2.3.1- Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh Vp®.
Ta coi dßng ®iÖn sÐt cã d¹ng xiªn gãcvíi biªn ®é I
s
= a. t.
Đồ án kỹ thuật điện cao áp chương 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật điện cao áp chương 12 - Người đăng: vuduytan10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật điện cao áp chương 12 9 10 961