Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật hệ thống sấy phun

Được đăng lên bởi ly13194
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÀO VĂN KIÊN
LỚP CKBQ K51

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SẤY NÔNG SẢN

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SẤYNÔNG SẢN
Sinh viên thực hiện: Đào Văn Kiên
Lớp: CKBQ K51
Giáo viên hướng dẫn: Trần Như Khuyên

Biến đề 07: hệ thống sấy phun
Năng suất:0,5 tấn/h
Vật liệu: sữa
Độ ẩm vật liệu ban đầu:22%
Độ ẩm vật liệu sau khi sấy:12%
Chế độ sấy: hồi lưu khí thải

I/ Đặc điểm, tính chất cơ lý của sữa

S÷a t¹o ra tõ m¸u, tiÕt qua c¸c tuyÕn s÷a. §©y lµ s¶n phÈm cña ®éng vËt
cã vó, chñ yÕu lµ c¸c ®¹i gia sóc nh tr©u, bß, dª, cõu, ngùa,… S÷a cã mµu
tr¾ng h¬i ngµ vµng, vÞ h¬i ngät vµ cã mïi th¬m.
Trong s÷a cã hai chÊt chÝnh lµ chÊt kh« vµ níc hai chÊt ®ã vÒ thµnh phÇn
lÝ ho¸ cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau. NÕu thay ®æi mét thµnh phÇn trong ®ã
sÏ thay ®æi tÝnh chÊt cña s÷a.
Thµnh phÇn cña s÷a cã thÓ thay ®æi do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, v×
vËy mµ giíi h¹n cña sù chªnh lÖch vÒ thµnh phÇn còng rÊt lín cã ¶nh hëng
tíi qu¸ tr×nh s¬ chÕ vµ chÕ biÕn. HiÖn nay ngêi ta ®· t×m thÊy trong s÷a cã tíi
gÇn 100 chÊt kh¸c nhau trong ®ã cã ®¹m, mì, ®êng, vitamin, kho¸ng, men.
Trong s÷a cã ®Çy ®ñ 20 lo¹i axit amin mµ trong ®ã cã 1112 lo¹i axit amin
kh«ng thay thÕ, 18 lo¹i axit bÐo (mì thùc vËt chØ cã 57 lo¹i) 25 lo¹i muèi
kho¸ng, 12 lo¹i vitamin, 10 lo¹i men, 4 lo¹i ®êng vµ mét sè lo¹i nguyªn tè vi
lîng. Cã thÓ nãi s÷a lµ mét lo¹i thùc phÈm cã ®Çy ®ñ c¸c chÊt quan träng ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña c¬ thÓ con ngêi, lµ lo¹i thùc phÈm duy nhÊt cã thÓ thay
thÕ s÷a mÑ nu«i dìng trÎ s¬ sinh trong nh÷ng ngµy ®Çu míi sinh.
Díi ®©y lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña s÷a bß vµ mét sè ®éng vËt kh¸c:

ĐÀO VĂN KIÊN
LỚP CKBQ K51

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SẤY NÔNG SẢN

a) S÷a bß
Trong s÷a bß gåm cã: níc 85,43%, chÊt kh« 14,57%, mì 4,7%, ®¹m
3,99%, ®êng 4,75%, tro 0,77% vµ mét sè vi lîng, vitamin.
- Níc
Níc trong s÷a chia ra níc tù do, níc liªn kÕt, níc níc tr¬ng vµ níc kÕt
tinh. Ngoµi níc kÕt tinh ra tÊt c¶ c¸c lo¹i níc kh¸c ®Òu cã ý nghÜa trong c«ng
nghiÖp chÕ biÕn s÷a.
Níc tù do chiÕm 9697% trong sè lîng níc cã trong s÷a. Níc tù do cã ý
nghÜa rÊt quan träng trong viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña s÷a còng nh ®èi
víi tÝnh chÊt lÝ ho¸ vµ sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt. Khi ®un s÷a tíi nhiÖt ®é
100oC níc tù do chuyÓn sang thÓ h¬i, nhê tÝnh chÊt nµy ngêi ta cã thÓ c« ®Æc
vµ sÊy kh« s÷a.
Níc liªn kÕt cã rÊt Ýt 2,03,5%, vi sinh vËt kh«ng thÓ ph¸t triÓn trong níc
liªn kÕt.
Níc tr¬ng cã ý nghÜa quan träng trong s¶n xuÊt s÷a nhê nã mµ mét sè s¶n
phÈm cña s÷a ®îc biÕn d¹ng nh khi chÕ biÕn phom¸t cøng vµ mÒm.
Níc kÕt tinh chØ cã trong ®êng s÷a C12H22O11H2O.
- ChÊt ...
ĐÀO VĂN KIÊN ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SẤY NÔNG SẢN
LỚP CKBQ K51
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SẤYNÔNG SẢN
Sinh viên thực hiện: Đào Văn Kiên
Lớp: CKBQ K51
Giáo viên hướng dẫn: Trần Như Khuyên
Biến đề 07: hệ thống sấy phun
Năng suất:0,5 tấn/h
Vật liệu: sữa
Độ ẩm vật liệu ban đầu:22%
Độ ẩm vật liệu sau khi sấy:12%
Chế độ sấy: hồi lưu khí thải
I/ Đặc điểm, tính chất cơ lý của sữa
S÷a t¹o ra m¸u, tiÕt qua c¸c tuyÕn s÷a. §©y s¶n phÈm cña ®éng vËt
vó, chñ yÕu c¸c ®¹i gia sóc nh tr©u, bß, dª, cõu, ngùa,… S÷a mµu
tr¾ng h¬i ngµ vµng, vÞ h¬i ngät vµ cã mïi th¬m.
Trong s÷a hai chÊt chÝnh chÊt kh« níc hai chÊt ®ã thµnh phÇn
ho¸ liªn quan chÆt chÏ víi nhau. NÕu thay ®æi mét thµnh phÇn trong ®ã
sÏ thay ®æi tÝnh chÊt cña s÷a.
Thµnh phÇn cña s÷a cã thÓ thay ®æi do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau,
vËy giíi h¹n cña chªnh lÖch thµnh phÇn còng rÊt lín ¶nh hëng
tíi qu¸ tr×nh s¬ chÕ vµ chÕ biÕn. HiÖn nay ngêi ta ®· t×m thÊy trong s÷a cã tíi
gÇn 100 chÊt kh¸c nhau trong ®ã ®¹m, mì, ®êng, vitamin, kho¸ng, men.
Trong s÷a ®Çy ®ñ 20 lo¹i axit amin trong ®ã 1112 lo¹i axit amin
kh«ng thay thÕ, 18 lo¹i axit bÐo (mì thùc t chØ 57 lo¹i) 25 lo¹i muèi
kho¸ng, 12 lo¹i vitamin, 10 lo¹i men, 4 lo¹i ®êng vµ mét sè lo¹i nguyªn tè vi
lîng. Cã thÓ nãi s÷a lµ mét lo¹i thùc phÈm cã ®Çy ®ñ c¸c chÊt quan träng ®èi
víi ph¸t triÓn cña c¬ thÓ con ngêi, lo¹i thùc phÈm duy nhÊt thÓ thay
thÕ s÷a mÑ nu«i dìng trÎ s¬ sinh trong nh÷ng ngµy ®Çu míi sinh.
Díi ®©y lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña s÷a bß vµ mét sè ®éng vËt kh¸c:
Đồ án kỹ thuật hệ thống sấy phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật hệ thống sấy phun - Người đăng: ly13194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật hệ thống sấy phun 9 10 379