Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật thi công

Được đăng lên bởi Chinh Vu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n tæ chøc thi c«ng

NguyÔn §øc HiÖp
49 XD3 MSSV 6908-49

§å ¸n tæ chøc thi c«ng

A/Néi dung c«ng viÖc:
LËp tiÕn ®é thi c«ng.
ThiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng.
B/Giíi thiÖu c«ng tr×nh:
- Sè tÇng nhµ: 6 tÇng.
- Sè bíc cét: 19 bíc.
- Kho¶ng c¸ch bíc cét B: 3,6 m.
- Nhµ cã 4 nhÞp: Hai nhÞp biªn L1= 5 m. Hai nhÞp gi÷a L2 = 4,5 m.
- ChiÒu cao mçi tÇng: HT = 3,6 m.
- Tæng kÝch thíc c«ng tr×nh:
o ChiÒu dµi c«ng tr×nh: 68,4 m.
o ChiÒu réng c«ng tr×nh: 19 m.
o ChiÒu cao c«ng tr×nh: 21,6 m.
- KÝch thíc cét: Cét bªn vµ cét gi÷a cã kÝch thíc gièng nhau:
o Cét tÇng 5 +6 : 22x30 cm
o Cét tÇng 3 +4 : 22x35 cm.
o Cét tÇng 1+2 : 22x40 cm.
- KÝch thíc sµn: ChiÒu dµy sµn 12 cm.
- KÝch thíc dÇm:
o DÇm chÝnh : 22x 50 cm.
o DÇm phô : 22x 30 cm.
- Hµm lîng cèt thÐp trong bª t«ng:  = 1,5 %.
C/ C¸c ®iÒu kiÖn thi c«ng:
- §iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng h¹n chÕ mÆt b»ng réng r·i. Thêi gian kh«ng h¹n
chÕ. §iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng h¹n chÕ.

PhÇn 1: TÝnh toµn lËp tiÕn ®é thi c«ng
A. Khèi lîng c«ng viÖc:
I. C«ng tr×nh phÇn ngÇm:
1. C¸c h¹ng môc c«ng viÖc:
 §µo ®Êt vµ söa mãng thñ c«ng.
 §æ bª t«ng lãt mãng vµ gi»ng.
 §Æt v¸n khu«n mãng vµ gi»ng.
 §Æt cèt thÐp mãng vµ gi»ng.
 §æ bª t«ng mãng vµ gi»ng.
 Th¸o v¸n khu«n mãng vµ gi»ng.
 LÊp ®Êt lªn mãng.
2. KÝch thíc mãng:
a=1/10L+10 * T (cm) L lµ nhÞp nhµ, L= 19 m ; T lµ sè tÇng nhµ, T= 6
a= 1/10*1900+10 * 6=250 cm
b=7/10 a -> b= 175 cm lµm trßn b= 180 cm.
KÝch thíc mãng lµ: a x b = 250 x 180 cm.
3. §é s©u ch«n mãng:
Hm = 3t = 120+m*10 = 120 +1*10 = 130 líp lãt lµ 10 cm
3t = 120 -> t = 40 cm
Mãng cã hai bËc mçi bËc cao 40 cm. VËy kÝch thíc bËc hai cña mãng :
170x100 cm. ChiÒu cao cæ mãng lµ 40 cm. Mãng cã h×nh d¸ng sau:

1

§å ¸n tæ chøc thi c«ng

NguyÔn §øc HiÖp
49 XD3 MSSV 6908-49

MDTT

lµ :

4. KÝch thíc hè mãng:
§¸y hè mãng c¸ch mÐp ®¸y mãng 50 cm vÒ c¸c phÝa -> ta cã kÝch thíc ®¸y hè mãng
a = 250 + 2* 50 = 350 cm
b = 180 + 2*50 = 280 cm
Víi nÒn ®Êt cã hÖ sè m¸i dèc m = 0,65 -> kÝch thíc mÆt hè mãng lµ :
c = a +2*m*Hm = 350 +2* 0,65* 130 = 520 cm
d = b +2*m* Hm = 280 +2*0,65* 130 = 450 cm.
Ta cã kÝch thíc hè mãng nh h×nh vÏ sau:

A-A

A

A

5. C¸ch ®µo ®Êt, vµ khèi lîng ®Êt ®µo cña c«ng tr×nh:
Ta x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hè mãng theo mÆt b»ng líi cét. Kho¶ng c¸ch giòa
c¸c cét lµ 5m theo ph¬ng ngang vµ 3,6 m theo ph¬ng däc nhµ nªn víi hè mãng cã kÝch thíc bÒ mÆt lµ 5,1x4,4 m th× biÖn ph¸p thi c«ng ®Êt lµ ®µo thµnh mét ao lín. Ao nµy sÏ cã
kÝch thíc bÒ mÆt lµ: c x d = 72,9 x 24,2 m. VËy kÝch thíc ®¸y ao lµ:
a= 72,9 - 2x1,3...
§å ¸n tæ chøc thi c«ng NguyÔn §øc HiÖp
49 XD3 MSSV 6908-49
§å ¸n tæ chøc thi c«ng
A/Néi dung c«ng viÖc:
LËp tiÕn ®é thi c«ng.
ThiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng.
B/Giíi thiÖu c«ng tr×nh:
- Sè tÇng nhµ: 6 tÇng.
- Sè bíc cét: 19 bíc.
- Kho¶ng c¸ch bíc cét B: 3,6 m.
- Nhµ cã 4 nhÞp: Hai nhÞp biªn L
1
= 5 m. Hai nhÞp gi÷a L
2
= 4,5 m.
- ChiÒu cao mçi tÇng: H
T
= 3,6 m.
- Tæng kÝch thíc c«ng tr×nh:
o ChiÒu dµi c«ng tr×nh: 68,4 m.
o ChiÒu réng c«ng tr×nh: 19 m.
o ChiÒu cao c«ng tr×nh: 21,6 m.
- KÝch thíc cét: Cét bªn vµ cét gi÷a cã kÝch thíc gièng nhau:
o Cét tÇng 5 +6 : 22x30 cm
o Cét tÇng 3 +4 : 22x35 cm.
o Cét tÇng 1+2 : 22x40 cm.
- KÝch thíc sµn: ChiÒu dµy sµn 12 cm.
- KÝch thíc dÇm:
o DÇm chÝnh : 22x 50 cm.
o DÇm phô : 22x 30 cm.
- Hµm lîng cèt thÐp trong bª t«ng: = 1,5 %.
C/ C¸c ®iÒu kiÖn thi c«ng:
- §iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng h¹n chÕ mÆt b»ng réng r·i. Thêi gian kh«ng h¹n
chÕ. §iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng h¹n chÕ.
PhÇn 1: TÝnh toµn lËp tiÕn ®é thi c«ng
A. Khèi l îng c«ng viÖc:
I. C«ng tr×nh phÇn ngÇm:
1. C¸c h¹ng môc c«ng viÖc :
§µo ®Êt vµ söa mãng thñ c«ng.
§æ bª t«ng lãt mãng vµ gi»ng.
§Æt v¸n khu«n mãng vµ gi»ng.
§Æt cèt thÐp mãng vµ gi»ng.
§æ bª t«ng mãng vµ gi»ng.
Th¸o v¸n khu«n mãng vµ gi»ng.
LÊp ®Êt lªn mãng.
2. KÝch th íc mãng:
a=1/10L+10 * T (cm) L lµ nhÞp nhµ, L= 19 m ; T lµ sè tÇng nhµ, T= 6
a= 1/10*1900+10 * 6=250 cm
b=7/10 a -> b= 175 cm lµm trßn b= 180 cm.
KÝch thíc mãng lµ: a x b = 250 x 180 cm.
3. §é s©u ch«n mãng:
H
m
= 3t = 120+m*10 = 120 +1*10 = 130 líp lãt lµ 10 cm
3t = 120 -> t = 40 cm
Mãng cã hai bËc mçi bËc cao 40 cm. VËy kÝch thíc bËc hai cña mãng :
170x100 cm. ChiÒu cao cæ mãng lµ 40 cm. Mãng cã h×nh d¸ng sau:
1
Đồ án kỹ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật thi công - Người đăng: Chinh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật thi công 9 10 974