Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật thi công

Được đăng lên bởi Quốc Thắng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Theo phương án 1: Tính tay .
ta có sơ đồ truyền tải :
3500

4500

G
S3

6000

1500

S1

2250

6000

S5

D1

1750

D2

3000

1000

S9

4500

2250

500

5000

3500

3500

S2

S4
S12

2600

S7
D3

D4

Sct
2800

1400

2950

2800

E

S16
D3

D4
S7

3000

S12

3000

3500

6000

2

1550

2950
8000

3

4

- Tải trọng tác dụng lên dầm dọc trục 3.
- Tải trọng từng ô sàn :
+ Tỉnh tải từng ô sàn:

Các lớp cấu tạo sàn
Lớp gạch lát nền
Lớp vữa lót nền
Lớp sàn BTCT
Lớp vữa trát trần
Hệ thống kỹ thuật

 (cm)

 (kg / m3 )

g tc ( kg / m 2 )

1
2
12
1.5

2000
1800
2500
1800

20
36
300
27
30
413

Tổng cộng

Hệ số n
1.1
1.3
1.1
1.3
1.1

Ô sàn

g tt ( kg / m 2 )

Ô sàn

g tt (kg / m2 )

Ô sàn

g tt (kg / m2 )

S1
S2
S3
S4
S5

638,46
540,35
767,36
605,59
815,2

S6
S7
S8
S9
S10

454,3
454,3
454,3
454,3
454,3

S11
S12
S13
S14
S15

454,3
454,3
454,3
454,3
454,3

g tt (kg / m 2 )
22
39.6
330
29.7
33
454.3

Ô sàn

g tt (kg / m2 )

S16
S17
S18

454,3
454,3
454,3

Ô sàn

p tt (kg / m 2 )

S16
S17
S18

360
360
360

+ Hoạt tải từng loại ô sàn theo 2737-1995.
Ô sàn

p tt (kg / m 2 )

Ô sàn

p tt (kg / m 2 )

Ô sàn

p tt (kg / m 2 )

S1
S2
S3
S4
S5

240
240
240
240
240

S6
S7
S8
S9
S10

240
240
240
240
360

S11
S12
S13
S14
S15

240
240
360
360
360

2750

2750

Gt1

G3

G0

G4

G2

G8

G6
G5

Gt2

G9

G7

G8

G10
5400

G

6700

E

F

G7

G6
Gt2

G4

G5

Gt1

G3

G0

G2

2600

G

D

TÆNH TAÛI

- tải trọng truyền lên dầm G – F.

G O  gs1.l  638,46.1,75  1117(kG / m)  1,117(T / m).
G t1  n...h.k  1,1.1800.0,2.3,1.0,8  982,1(kG / m)  0,982(T / m).
- tải trọng sàn S2,S4,S5,S9 truyền lên dầm F – E.

G 2  gs2 .l / 2  540,39.3,5 / 2  945,68(kG / m)  0,946(T / m).
G3  gs5 .l / 2  815,2.3,5 / 2  1426,6(kG / m)  1,427(T / m).
G 4  gs2 .s2  gs4 .s4  s5.(gs5  gs9 )  G dp (l1  l 2 )  gt 
 540,39.3,71  605,59.4,21  3,06.(815,2  454,3)  189,1.7  3752
 13515(kG)  13,515(T).

G 5  gs9 .l  454,3.1,75  795(kG / m)  0,795(T / m)
G 6  gs4 .l  605,59.2,25  1362,2(kG / m)  1,362(T / m).
- tải trọng sàn S7,S12,S16,Sct truyền lên dầm E – D.

G 7  gs7 .l  454,3.2,6  1180(kG / m)  1,18(T / m).
G t 2  n...h  1,1.1800.0,1.3,1  613,8(kG / m)  0,614(T / m).
G8  gs7 .s7  gs12 .(s12  s16 )  Gt.l  g ct .sct 
 454,3.3,05  454,3.5,53  1188.3  674,1.2,97  9464(kG / m)  9,46(T / m).
G 9  g ct .l  674,1.1,25  842,6(kG / m)  0,842(T / m).
G10  gs16 .l  454,3.1,4  636,02(kG / m)  0,636(T / m).
+ hoạt tải tác dụng lên dầm :
-

hoạt tải 1:
P0

G
F

E

D

H...
- Theo phương án 1: Tính tay .
ta có sơ đồ truyền tải :
S7
S12
D1
D2
D3
D4
D3
D4
3500
6000
3500450026001400
6000
4500
50003000
500
2250
15002250
1000 1750
2800
3
3500
2950
E
G
2 4
6000 8000
3000 3000 3500 2950
1550
S1 S3
S5
S2
S4
S9
S7
S12
S16
Sct
2800
Đồ án kỹ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật thi công - Người đăng: Quốc Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật thi công 9 10 74