Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến đổi Wavelet

Được đăng lên bởi jimmypott2012-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3473 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..

Đồ án
Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến
đổi Wavelet

MỤC LỤC
CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH ........................................................................... 3
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 4
CHƢƠNG 1: KỸ THUẬT MÃ HOÁ DỰA TRÊN CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI .......... 5
1.1. Biến đổi Fourier (FT) ........................................................................................ 5
1.2. Biến đổi Cosin rời rạc (DCT) ............................................................................ 6
1.3. Biến đổi Wavelet (WT) ..................................................................................... 7
1.3.1. Biến đổi Wavelet liên tục (CWT) ................................................................... 7
1.3.2. Biến đổi Wavelet rời rạc (DWT) .................................................................... 9
1.3.3. Tính chất của biến đổi Wavelet .................................................................... 12
1.3.4. Giới thiệu một số họ Wavelet ....................................................................... 15
1.3.4.1. Biến đổi Wavelet Harr ............................................................................... 15
1.3.4.2. Biến đổi Wavelet Meyer ............................................................................ 15
1.3.4.3. Biến đổi Wavelet Daubechies ................................................................... 16
1.3.5. Một số ứng dụng nổi bật của Wavelet .......................................................... 17
1.3.5.1. Nén tín hiệu ............................................................................................... 17
1.3.5.2. Khử nhiễu .................................................................................................. 17
1.3.5.3. Mã hoá nguồn và mã hoá kênh .................................................................. 17
CHƢƠNG2:ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET TRONG XỬ LÝ ẢNH18
2.1. Nghiên cứu các lý thuyết tổng quan về xử lý ảnh và một số phƣơng pháp xử lý
nhiễu và nén ảnh nhằm nâng cao chất lƣợng của ảnh ............................................ 18
2.1.1. Nghiên cứu các lý thuyết tổng quan về xử lý ảnh ........................................ 18
2.1.1.1. Xử lý ảnh và các vấn đề trong xử lý ảnh ................................................... 19
2.1.1.2. Thu nhận và biểu diễn ảnh........................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..
Đồ án
K thuật xử lý ảnh sử dụng biến
đổi Wavelet
Đồ án Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến đổi Wavelet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến đổi Wavelet - Người đăng: jimmypott2012-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đồ án Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến đổi Wavelet 9 10 832