Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi doan-cong-chinh
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 3584 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

MỤC LỤC

SVTH:Đoàn Thị Hạnh Tiên_11150068
Ngô Nam Thi_11150064
Trang 1

GVHD:Th.S Vũ Hải Yến

TRANG

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

CHƯƠNG 1.

GVHD:Th.S Vũ Hải Yến

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP

XỬ LÝ NƯỚC CẤP
1.1 CÁC NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN
Nước trong tự nhiên được tuần hoàn theo vòng tuần hoàn sau:

Hình 1. Vòng tuần hoàn nước.
Trong đó, chúng ta có thể thấy được các nguồn nước thô trong tự nhiên bao gồm:
- Nước mưa
- Nước bề mặt bao gồm nước sông, hồ, kênh, suối,…
SVTH:Đoàn Thị Hạnh Tiên_11150068
Ngô Nam Thi_11150064
Trang 2

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

GVHD:Th.S Vũ Hải Yến

- Nước ngầm
- Nước biển.
Nhờ năng lượng mặt trời và các quá trình vận động của tự nhiên mà các nguồn nước nói
trên luôn biến đổi và tuần hoàn. Cùng với sự phát triển của mình, con người đã và đang
khai thác sử dụng các nguồn nước, đồng thời cũng can thiệp vào quá trình biến đổi các
nguồn nước tự nhiên.

1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC CẤP
Nước là một nhu cầu thiết yếu cho mọi sinh vật. Không có nước, cuộc sống trên Trái
đất không thể tồn tại được. Hàng ngày cơ thể người cần từ 3 – 10 lít nước cho các hoạt
động bình thường. Lượng nước này thông qua con đường thức ăn, nước uống đi vào cơ
thể để thực hiện các quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, sau đó theo con đường
bài tiết (nước thải, mồ hôi,…) thải ra ngoài.
Ngày nay, với sự phát triển công nghiệp, đô thị và sự bùng nổ dân số đã làm cho
nguồn nước tự nhiên bị cạn kiệt và ô nhiễm dần. Vì thế, con người phải biết xử lý các
nguồn nước cấp để có được đủ số lượng và đảm bảo đạt chất lượng cho mọi nhu cầu sinh
hoạt và sản xuất công nghiệp, cho chính mình và giải quyết hậu quả của chính mình.
Chính vì vậy, trong tương lai, nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất sẽ dần dần
được thay bằng nguồn nước cấp.

1.3 CÁC LOẠI NGUỒN NƯỚC
Để cung cấp nước sạch, có thể khai thác các nguồn nước thiên nhiên (thường gọi là
nước thô) từ nước mặt, nước ngầm, nước biển.
Theo tính chất của nước có thể phân ra: nước ngọt, nước mặn, nước lợ, nước chua
phèn, nước khoáng và nước mưa.

SVTH:Đoàn Thị Hạnh Tiên_11150068
Ngô Nam Thi_11150064
Trang 3

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp
a.

GVHD:Th.S Vũ Hải Yến

Nước mặt
Gồm nước ao hồ, đầm, sông suối, nước biển…
Đặc trưng của nước mặt là:
-

Chứa khí hòa tan đặc biệt là oxy

-

Chứa nhiều chất lơ lửng, riêng trường hợp nước chứa trong ao hồ do xảy ra quá
trình lắng cặn nên chất rắn lơ lửng còn lại trong nước có nồng độ tương đối thấp
và chủ yếu ở dạng keo.

-

Có hàm lượ...
  !
MỤC LỤC TRANG
"#$%&'((()**+,
-./-01'((()**+2 30. 1
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp - Người đăng: doan-cong-chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp 9 10 39