Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án lập trình VHDL

Được đăng lên bởi Nguyen Van Quang
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3077 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ




THỰC TẬP NÂNG CAO HDL
Đề Tài: Tổng quan về HDL, VHDL, Verilog và thiết kế bộ
đếm đến 8 dùng ngôn ngữ Verilog

KS. Nguyễn Văn Quang

Hà Nội 8 - 4 - 2012

1

MỤC LỤC




LỜI NÓI ĐẦU ................................................................... Error! Bookmark not defined.
TỔNG QUAN VỀ HDL, VHDL, VERILOG VÀ THIẾT KẾ BỘ GIẢI MÃ DÙNG
VERILOG ..................................................................................................................... 6

PHẦN I:

TỔNG QUAN VỀ HDL VERILOG


1.1.



Giới thiệu về HDL và verilog: ......................................................................... 6

1.1.1.

Lịch sử phát triển HDL: ............................................................................. 6

1.1.2.

Giới thiệu về HDLs: ................................................................................... 7

1.1.3.

Verilog HDL: ............................................................................................. 7

1.2.

Ngôn ngữ đặc tả phần cứng (HDL): ............................................................... 8

1.3.

Phương pháp luận thiết kế HDL: ................................................................... 9

1.3.1.

Design spelification ( thiết kế ý niệm): .................................................... 10

1.3.2.

Thiết kế phân hoạch ( design partition): ................................................. 11

1.3.3.

Design Entry: .......................................................................................... 12

1.3.4.

Mô phỏng và kiểm tra chức năng ( Simulation and function verification)

………………………………………………………………………………………12
1.3.5.

Thiết kế tích hợp và kiểm tra ( design integration and verification)........ 13

1.3.6.

Presynthesis Sign – off: ........................................................................... 13

1.3.7.

Tổng hợp mức cổng và ánh xạ công nghệ (Gate – level synthesis and

technology mapping) ........................................................................................

13

2

1.3.8.

Thiết kế sau tổng hợp ( Post – synthesis design validation): ................... 14

1.3.9.

Kiểm tra thời gian sau tổng hợp ( Post – synthesis timing verification): . 15

1.3.10. Kiểm tra sản phẩm và mô phỏng lỗi ( test generation and fault
simulation). ..............................................................................................................
1
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T - K THUT CÔNG NGHIP
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN T
 
THC TP NÂNG CAO HDL
Đề Tài: Tng quan v HDL, VHDL, Verilog và thiết kế b
đếm đến 8 dùng ngôn ng Verilog
KS. Nguyễn Văn Quang
Hà Ni 8 - 4 - 2012
Đồ án lập trình VHDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án lập trình VHDL - Người đăng: Nguyen Van Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đồ án lập trình VHDL 9 10 793