Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án logic

Được đăng lên bởi Pham Luyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
--------------------------------------------------------------§å ¸n ®iÒu khiÓn logÝc---Ch¬ng 1:
ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý.
1.1.M« t¶ c«ng nghÖ.

ChuyÓn ®éng chÝnh cña m¸y bµo giêng lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn .§Ó bµo ®îc
chi tiÕt th× bµn m¸y di chuyÓn qua l¹i khi ¨n dao. Mét chu tr×nh lµm viÖc bao
gåm hai hµnh tr×nh .ë ®©y ta chØ xÐt ®iÒu khiÓn cña bµn m¸y lµ chuyÓn ®éng
chÝnh mµ kh«ng xÐt c¸c chuyÓn ®éng lªn xuèng vµ dÞch dao cña thiÕt bÞ ®iÒu
khiÓn dao .
§Ó ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng nµy ta ph¶i ®iÒu khiÓn tèc ®é cña ®éng c¬ ®ång
trôc víi trôc vÝt vµ th«ng qua c¬ cÊu trôc vÝt - b¸nh vÝt nã biÕn chuyÓn ®éng
quay thµnh chuyÓn ®éng th¼ng .
Khi cã tÝn hiÖu më m¸y ,®éng c¬ ®îc khëi ®éng ,bµn m¸y di chuyÓn vµ ®¹t
tèc ®é V1(tèc ®é ¨n dao),sau mét thêi gian vÊu g¹t gÆp tÝn hiÖu B lµm cho ®éng
c¬ t¨ng tèc ®é lªn tèc ®é V2 (tèc ®é c¾t gät) .Qu¸ tr×nh c¾t gät diÔn ra cho ®Õn
khi gÇn hÕt hµnh tr×nh thuËn , cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn D lµm cho ®éng c¬ h·m
ngîc vµ ®¶o chiÒu quay,tèc ®é ngîc t¨ng lªn ®Õn V3. Sau mét ®o¹n hµnh tr×nh
ngîc vÊu g¹t gÆp c«ng t¾c hµnh tr×nh C ,tèc ®é ®îc ®iÒu khiÓn gi¶m xuèng
V2 .Khi vÊu g¹t gÆp c«ng t¾c hµnh tr×nh B tèc ®é gi¶m xuèng V1.HÕt hµnh
tr×nh ngîc vÊu g¹t gÆp c«ng t¾c A, ®éng c¬ ®¶o chiÒu quay vµ l¹i b¾t ®Çu ®i
vµo qu¸ tr×nh quay thuËn .Chu tr×nh lµm viÖc cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn khi cã
tÝn hiÖu dõng m¸y .
------------------------------------------------------------------------------------------Sinh viªn : Vò quèc huy - Líp T§H1-K43 2

1

--------------------------------------------------------------§å ¸n ®iÒu khiÓn logÝc---ë ®©y viÖc thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ ®îc thùc hiÖn b»ng viÖc thay ®æi ®iÖn ¸p
®Æt vµo phÇn øng cña ®éng c¬ .§iÒu khiÓn ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U ®k ,so s¸nh víi
®iÖn ¸p r¨ng ca ®Ó cho ta c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn më van Thyristor ,t¬ng øng sÏ
cã ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ kh¸c nhau.
1.2.ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý.
S¬ ®å nguyªn lý ®îc thiÕt kÕ theo ph¬ng ph¸p Grafcet - Mét ®å h×nh chøc
n¨ng cho phÐp m« t¶ c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng vµ biÓu diÔn qu¸ tr×nh
®iÒu khiÓn víi c¸c tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c.
HÖ cã c¸c tr¹ng th¸i quay thuËn / ngîc víi c¸c tèc ®é kh¸c nhau.Qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i cña hÖ ®îc biÓu diÔn qua Grafcet díi ®©y.
1.2.1.ThiÕt lËp Grafcet 1 (G1).

1.2.2.ThiÕt lËp Grafcet 2 (G2).
 Chän :
A,B,C,D lµ c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh xung.
M,G lµ c¸c nót Ên thùc hiÖn viÖc më m¸y vµ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ban ®Çu.
ViÖc lu gi÷ c¸c tr¹ng th¸i cña hÖ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c phÇn tö nhí lµ c...
--------------------------------------------------------------§å ¸n ®iÒu khiÓn logÝc----
Ch¬ng 1:
ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý.
1.1.M« t¶ c«ng nghÖ.
ChuyÓn ®éng chÝnh cña m¸y bµo giêng lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn .§Ó bµo ®îc
chi tiÕt th× bµn m¸y di chuyÓn qua l¹i khi ¨n dao. Mét chu tr×nh lµm viÖc bao
gåm hai hµnh tr×nh .ë ®©y ta chØ xÐt ®iÒu khiÓn cña bµn m¸y chuyÓn ®éng
chÝnh kh«ng xÐt c¸c chuyÓn ®éng lªn xuèng dÞch dao cña thiÕt ®iÒu
khiÓn dao .
§Ó ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng nµy ta ph¶i ®iÒu khiÓn tèc ®é cña ®éng ®ång
trôc víi trôc vÝt th«ng qua cÊu trôc vÝt - nh vÝt biÕn chuyÓn ®éng
quay thµnh chuyÓn ®éng th¼ng .
Khi n hiÖu më m¸y ,®éng ®îc khëi ®éng ,bµn m¸y di chuyÓn ®¹t
tèc ®é V1(tèc ®é ¨n dao),sau mét thêi gian vÊu g¹t gÆp tÝn hiÖu B lµm cho ®éng
t¨ng tèc ®é lªn tèc ®é V2 (tèc ®é c¾t gät) .Qu¸ tr×nh c¾t gät diÔn ra cho ®Õn
khi gÇn hÕt hµnh tr×nh thuËn , tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn D lµm cho ®éng h·m
ngîc ®¶o chiÒu quay,tèc ®é ngîc t¨ng lªn ®Õn V3. Sau mét ®o¹n hµnh tr×nh
ngîc vÊu g¹t gÆp c«ng t¾c hµnh tr×nh C ,tèc ®é ®îc ®iÒu khiÓn gi¶m xuèng
V2 .Khi vÊu g¹t gÆp c«ng c hµnh tr×nh B tèc ®é gi¶m xuèng V1.HÕt hµnh
tr×nh ngîc vÊu g¹t gÆp c«ng t¾c A, ®éng ®¶o chiÒu quay vµ l¹i b¾t ®Çu ®i
vµo qu¸ tr×nh quay thuËn .Chu tr×nh lµm viÖc cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn khi cã
tÝn hiÖu dõng m¸y .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sinh viªn : Vò quèc huy - Líp T§H1-K43
1
2
Đồ án logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án logic - Người đăng: Pham Luyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đồ án logic 9 10 2