Ktl-icon-tai-lieu

đồ án máy

Được đăng lên bởi phuccongtu94-gmail-com
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n tèt nghiÖp ........................................
.....................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Trêng
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
**********
Khoa : C¬ KhÝ
Bé m«n : M¸y vµ ma s¸t häc
Ngµnh : C¬ tin kü thuËt
NhiÖm vô
ThiÕt kÕ tèt nghiÖp
Hä vµ tªn sinh viªn: L©m M¹nh Cêng
NguyÔn V¨n NhËm Líp : MT - 06 - CT
NguyÔn TrÞnh ViÖt Anh
1. §Ò tµi: ThiÕt kÕ m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng cì m¸y T620 (1K62)
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thế Trường
Sè liÖu ban ®Çu :
1.Hộp tốc độ :
Z = 23 ;
= 1,26
Nmin = 12,5 v/ph ; Nmax = 2000 v/ph ; Rn = …...
2.Cắt ren :
- Ren quốc tế tp = 1 ÷ 12 mm
- Ren Anh n = 24 ÷ 2
- Ren modun m = 0,5 ÷ 6
- Ren pit Dp = 48 ÷ 4
S
dọc min
= 2 S
ngang min
= 0,07mm/vòng
Néi dung thuyÕt minh
- Ph©n tÝch m¸y t¬ng tù ( vÏ l¹i ®å thÞ vßng quoay ---> x©y
dùng l¹i ph¬ng ¸n kh«ng gian )
- ThiÕt kÕ ®éng häc m¸y míi
- TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh
- TÝnh to¸n søc bÒn mét sè chi tiÕt
- ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn
C«ng viÖc ®îc giao:
Kh¶o s¸t n¨ng tÝnh kü thuËt c¸c m¸y cïng cì 1A62, 1K62, 16K20
Trªn m¸y tiÖn 1K62 x¸c ®Þnh l¹i truyÒn dÉn hép tèc ®é hép
ch¹y dao
Trêng §HBK Hµ Néi Líp : MT - 06 - CT
0
đồ án máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án máy - Người đăng: phuccongtu94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
đồ án máy 9 10 817