Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy công cụ

Được đăng lên bởi Thanh Pham
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiãút kãú âäö aïn män hoüc
kãú maïy khoan âæïng

Thiãút

LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU
Kênh thæa tháöy giaïo .
Maïy cäng cuû âaî coï lëch sæí phaït triãøn tæì láu âåìi,nhæng
maîi âãún thãú kyí 18 måïi coï thãø noïi maïy càõt kim loaûi âaî ra
âåìi.Nhæîng maïy cäng cuû naìy chuí yãúu duìng âãø gia cäng läø .
Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía khoa hoüc kyî thuáût , maïy cäng
cuû âaî coï nhæîng bæåïc phaït triãøn låïn âaïp æïng âæåüc yãu
cáöu cuía saín xuáút .
Maïy khoan laì maïy càõt kim loaûi chuí yãúu duìng âãø gia
cäng läø . Ngoaìi ra noï coìn duìng âãø khoeït , doa , càõt ren bàòng
tarä , hoàûc gia cäng nhæîng bãö màût coï tiãút diãûn nhoí , thàóng
goïc hoàûc cuìng chiãöu truûc våïi läø khoan .Tuyì theo kêch thæåïc
vaì phæång phaïp âiãöu chènh muîi khoan âãún vë trê gia cäng ,
maïy khoan coï thãø phán thaình caïc loaûi sau : maïy khoan
baìn ,maïy khoan âæïng, maïy khoan cáön , maïy khoa nhiãöu truûc
, maïy khoan chuyãn duìng .
Viãûc thiãút kãú mäüt caïi maïy khoan âæïng laì mäüt quaï
trçnh ráút phæïc taûp âoìi hoíi ngæåìi thiãút kãú phaíi váûn duûng
nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc âãø tênh toaïn caïc thäng säú cuía
maïy , tçm phæång aïn täúi æu trong viãûc thiãút kãú , chãú taûo
sao cho âaím baío tênh nàng hoaût âäüng vaì hiãûu quaí kinh tãú
cuía maïy .
Sau mäüt thåìi gian tçm toìi hoüc hoíi vaì sæû laìm viãûc táûn
læûc cuía caï nhán cuìng våïi sæû chè baío táûn tçnh cuía tháöy
Buìi Træìåìng vyî vaì caïc tháöy cä bäü trong bäü män âaî giuïp cho
em hoaìn thaình âäö aïn naìy . Do kiãún thæïc vaì thåìi gian coï
haûn nãn khäng thãø traïnh khoíi nhæîng sai soït trong quaï trçnh
tênh toaïn thiãút kãú . Kênh mong tháöy cä chè dáùn thãm cho em
âãø ruït kinh nghiãûm cho âäö aïn tiãúp theo âæåüc täút hån .

Låïp 03C1B
Truoìng

Nguyãùn Doaîn
1

Thiãút kãú âäö aïn män hoüc
kãú maïy khoan âæïng

Thiãút

Em xin chán thaình caím ån tháöy Buìi Træìåìng vyî vaì caïc
tháöy cä bäü män âaî táûn tçnh hæåïng dáùn chè baío cho em
hoaìn thaình âäö aïn naìy .
Âaì Nàông , ngaìy
8 / 6/ 2007 .
Sinh viãn thæûc hiãûn : Nguyãùn
Doaîn Træåìng
CHÆÅNG I
XAÏC ÂËNH TÊNH NÀNG KYÎ THUÁÛT VAÌ PHÁN TÊCH MAÏY
TÆÅNG TÆÛ
1.1. Caïc thäng säú kyí thuáût cuía mäüt säú maïy
tæång tæû :

Låïp 03C1B
Truoìng

Nguyãùn Doaîn
2

Thiãút kãú âäö aïn män hoüc
kãú maïy khoan âæïng
MAÏY

K125

Thiãút

K135

2A135

2A150

ÂTKT
Âæåìng
kênh



maî



maî

=25

mm



maî

=35

mm



maî

=35

mm

0 Cäng
xuáút
âäüng cå
( kw )

n
n

n
n

N = 2.8
N = 6 ( KW)
( KW)
Hiãûu suáút
Hiãûu suáút : 0.8
: 0.8

Læåüng
Coï 9 cáúp
chaûy dao ( læ...


LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU
Kênh thæa tháöy giaïo .
Maïy cäng cuû âaî coï lëch sæí phaït triãøn tæì láu âåìi,nhæng
maîi âãún thãú kyí 18 måïi coï thãø noïi maïy càõt kim loaûi âaî ra
âåìi.Nhæîng maïy cäng cuû naìy chuí yãúu duìng âãø gia cäng läø .
Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía khoa hoüc kyî thuáût , maïy cäng
cuû â coï nhæîng bæåïc phaït triãøn låïn âaïp æïng âæåüc yãu
cáöu cuía saín xuáút .
Maïy khoan laì maïy càõt kim loaûi chuí yãúu duìng âãø gia
cäng läø . Ngoaìi ra noï coìn duìng âãø khoeït , doa , càõt ren bàòng
tarä , hoàûc gia cäng nhæîng bãö màût coï tiãút diãûn nhoí , thàóng
goïc hoàûc cuìng chiãöu truûc våïi läø khoan .Tuyì theo kêch thæåïc
vaì phæång phaïp âiãöu chènh muîi khoan âãún trê gia cäng ,
maïy khoan coï thãø phán thaình caïc loaûi sau : maïy khoan
baìn ,maïy khoan âæïng, maïy khoan cáön , maïy khoa nhiãöu truûc
, maïy khoan chuyãn duìng .
Viãûc thiãút kãú mäüt caïi maïy khoan âæïng laì mäüt quaï
trçnh ráút phæïc taûp âoìi hoíi ngæåìi thiãút kãú phaíi váûn duûng
nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc âãø tênh toaïn caïc thäng ú cuía
maïy , tçm phæång aïn täúi æu trong viãûc thiãút kãú , chãú taûo
sao cho âaím baío tênh nàng hoaût âäüng vaì hiãûu quaí kinh tãú
cuía maïy .
Sau mäüt thåìi gian tçm toìi hoüc hoíi vaì sæû laìm viãûc táûn
læûc cuía caï nhán cuìng våïi sæû chè baío táûn tçnh cuía tháöy
Buìi Træìåìng vyî vaì caïc tháöy cä bäü trong bäü män âaî giuïp cho
em hoaìn thaình âäö aïn naìy . Do kiãún thæïc vaì thåìi gian coï
haûn nãn khäng thãø traïnh khoíi nhæîng sai soït trong quaï trçnh
tênh toaïn thiãút kãú . Kênh mong tháöy chè dáùn thãm cho em
âãø ruït kinh nghiãûm cho âäö aïn tiãúp theo âæåüc täút hån .
 !"
#$
1
Đồ án máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy công cụ - Người đăng: Thanh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đồ án máy công cụ 9 10 973