Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy ma sát

Được đăng lên bởi 20110872
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƢƠNG III. ĐIỀU KHIỂN BÀN MÁY CNC BẰNG BỘ ĐIỀU
KHIỂN PID
3.1. Bàn X
3.1.1. Xây dựng mô hàm truyền của hệ thống

Hình 3.1. mô hình bàn máy công cụ

Hình 3.2. Mô hình hóa hệ bạn máy

a. Thông số đầu:
Khối lƣợng phôi: m = 440 kg, hệ số ma sát f = 0.1, bƣớc vít me l = 10 mm, chiều dài
vít me L = 950 mm.
b. Phương trình toán học

Mx t   Cx  t   Kx   F

Trong đó:
M: khối lƣợng bàn
K: hệ số độ cứng
C: hệ số giảm chấn
 F  Fdc  Fms
27

 Tổng lực tác dụng
Lực động cơ:

Fdc  K .x  t   K  t 

l
2

Với:
+   t  : góc quay của động cơ cần để có thể tạo ra một dịch chuyển x(t)
+ l : bƣớc vít me, l  10 mm
Lực ma sát:
Fms  fmgx
Trong đó: f là hệ số ma sát
 Hệ số độ cứng

1 1 1
1
1 1
  
 
K kc kb k g  k s kch kn
Trong đó:

kc : độ cứng của nối trục.
Chọn kiểu nối trục SINGLE FLEXING COUPLING với kích thƣớc đƣờng kính trong
40 mm. Độ cứng của nó là 205,9.104 . Tài liệu coupling2 trang 14.

kb : độ cứng ổ bi. trang 42 cum o bi.pdf

k g : độ cứng ray dẫn hƣớng
k s : độ cứng trục vít me.
A E
 dr 2  E
3
ks 
 10 
 10 37
x
4x
 28 kgf /  m  28  10
Ở đây:

k s : độ cứng của trục, k s phụ thuộc vào phƣơng pháp lắp đặt kgf /  m
A : Diện tích mặt cắt ngang của vitme. A   dr 2 / 4 mm
E : Hệ số module Young, E  2,1104 kgf / mm2
x : Khoảng cách gá đặt mm, x  Lx  950 mm

kch : độ cứng của càng cua

28

kn : độ cứng của bi trong trục vitme.
1/3

 Fa 
7
kn  0.8  k 
  69  10  N / m 
 0.3Ca 
Từ đó ta có kết quả các độ cứng ở bảng sau:

kc

kg

kb

205,9  104

222  106

3  109

kch

ks
28  107

2  105

kn
69  107

K  2 105  N / m
 Hệ số giảm chấn

C  2 K .M  2.0,35 2.105.440  6,57.103
3.1.2. Tìm hàm truyền đạt G(s)

Mx t   Cx  t   Kx  K  t 

l
 fMgx  t 
2

Sử dụng toán tử Laplace 2 vế của phƣơng trình ta đƣợc:

l
 fMgsX  s 
2
l
  Ms 2   C  fMg  s  K  X  s   K  s 
2
l
K
X s
2
G  s 

2
  s  Ms   C  fMg  s  K
Ms 2 X  s   CsX  s   KX  s   K  s 

10.103
2.10
2

2
3
440s   6,57.10  0,1.440.9,81 s  2.105
5

3,18.102

440s 2  7001,64 s  2.105
3.1.3. Kiểm tra tính ổn định của hàm truyền G(s)
a. Kiểm tra sự ổn định của hệ hở.

Bs
3,18.102

A  s  440s 2  7001,64 s  2.105
29

Nếu tất cả các nghiệm của biểu thức A(s) đều nằn phía bên trái trục ảo hay khi đó A(s)
đƣợc gọi là đa thức Hurwitz. Thực vậy, ta dùng lệnh roots(A(s)) đƣợc bộ nghiệm sau đây: 7.5999 +18.6679i và -7.5999 -18.6679i
Vậy hệ hở là ổn định.
 Dùng tiêu chuẩn Nyquist.
b. Ki...
27
CHƢƠNG III. ĐIỀU KHIN BÀN MÁY CNC BNG B ĐIỀU
KHIN PID
3.1. Bàn X
3.1.1. Xây dng mô hàm truyn ca h thng
Hình 3.1. mô hình bàn máy công c
Hình 3.2. Mô hình hóa h bn máy
a. Thông s đầu:
Khối lƣợng phôi: m = 440 kg, h s ma sát f = 0.1, c vít me l = 10 mm, chiu dài
vít me L = 950 mm.
b. Phương trình toán hc
Mx t Cx t Kx F
Trong đó:
M: khối lƣợng bàn
K: hệ số độ cứng
C: hệ số giảm chấn
dc ms
F F F
Đồ án máy ma sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy ma sát - Người đăng: 20110872
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đồ án máy ma sát 9 10 529