Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy tiện

Được đăng lên bởi sonngoc1992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC BÁNH RĂNG.
1. Phương án tính.

Cơ sở để tính toán động học bánh răng là xác định số Z của các bánh răng sao
cho đảm bảo tỉ số truyền đã chọn, trong một nhóm truyền để bánh răng ăn khớp
được thì bánh răng phải có cùng mô đun với nhau, trong nhưng nhóm truyền có
độ mở lớn do chịu lực cắt của bánh răng khác nhau nhiều giữa các bộ truyền nên
có thể sử dụng những giá trị mô đun khác nhau cho một nhóm truyền. Trong hộp
tốc độ khi ta thay đổi tốc độ trục chính sử dụng khối bánh răng di trượt dùng bánh
răng trụ răng thẳng. Có thể tính số răng của từng nhóm bằng nhiều phương pháp
khác nhau: Phương pháp giải tích, phương pháp tra bảng, phương pháp tính gần
đúng.Ở đây ta sử dụng phương pháp giải tích:
a. Tính số răng của các bánh răng trụ răng thẳng trong một nhóm

truyền cùng mô đun.


Trong một nhóm truyền khoảng cách trục được xác định theo công
thức:
1
A  .m.(z j  z 'j )  const
2



Trong đó:
 zj và zj’ là số răng của các bánh răng dẫn và bánh bị dẫn của cặp thứ

j trong nhóm.
z j  z 'j 
zj
z 'j



2A
 Sz  const
m

 ij

Trong đó:
30

 Sz là tổng số răng bộ truyền.
 Ij là tỉ số truyền của bộ truyền thứ j


Để cơ cấu nhỏ gọn, trong truyền dẫn chính ta giới hạn

Sz  100  120

răng.


Để khỏi bị cắt chân răng thì số răng tối thiểu

z min  18  20

răng. Đôi khi

ta lấy zmin=14.
ij 



’
j

Giải ra ta được zj và z . Phân rích

aj
bj

với aj và bj là những số nguyên

đơn giản. Ta có:
zj 

aj
a j  bj

Sz ; z 'j 

bj
a j  bj

Sz



Để các số răng nguyên thì Sz phải là bội của tổng aj + bj.



Tổng số răng bé nhất của các bộ truyền Szmin=K là giá trị bội số chung
nhỏ nhất của



a1  b1 ;a 2  b 2 ;....a n  b n

.

Với trị số Smin nếu tính số răng của bánh răng nhỏ nhất z min < [zmin] thì ta
phải tăng zmin lên E lần. Ta có:
Sz  E.K
zj 



aj
a j  bj

E.K; z 'j 

bj
a j  bj

E.K

E là các số nguyên dương và để các z j và zj’ thỏa mãn điều kiện ta phải
tính Emin cho từng trường hợp.
 Nếu zmin là bánh chủ động (ij<1):

31

zj 

aj
a j  bj

 E min 

E min .K  z min
aj

a j .K

z min

 Nếu zmin là bánh bị động (ij>1):
z 'j 

aj
a j  bj

 E 'min 



E 'min .K  z min
aj

a j .K

z min

Nếu số răng của các bánh răng tính ra có S z > Szmax cần phải ...
I. 
1. 

 !"#$% !"&'(
)*+(,%-. /', $)% !"%
'0 12& ," ,3 !"4
%5063,. & % !"78(
&,!9,6506&,0,)*0-
6:7%;%<," ()((
& =>)((,,$()(($()((?
@7AB!506()((,,=
a.  !"#$%&'%
()*+%,-(
8% !"&6)*C.
D=
E
F F
G
H 77IJ J K 
L
8%=
J
F
/J
F
M
0N/0NO(D
F%7
E
F F J
LH
J J P 
F
F
E
F
J
,
J
8%=
30
Đồ án máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy tiện - Người đăng: sonngoc1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đồ án máy tiện 9 10 225