Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy và dụng cụ

Được đăng lên bởi quynhbsls
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn

Môc lôc
phÇn I.tæng chung quan vÒ thiÕt kÕ m¸y c«ng cô Trang:
phÇn ii.thiÕt kÕ s¬ ®å cÊu tróc ®éng häc cña m¸y Trang:
phÇn iii. thiÕt kÕ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y

Trang  1 

Trang:

phÇn iv.thiÕt kÕ ®éng häc m¸y

Trang:

phÇn v.thiÕt kÕ ®éng lùc häc m¸y

Trang:

phÇn vi.thiÕt kÕ chi tiÕt m¸y

Trang:

phÇn vii.thiÕt kÕ hÖ thèng b«i tr¬n lµm nguéi

Trang:

phÇn VIII. híng dÉn vµ ®iÒu chØnh m¸y
phÇn IX. tµi liÖu tham kh¶o

Trang:
Trang:

Tµi liÖu tham kh¶o.
[1] - Pham §¾p-NguyÔn §øc Léc (TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y c¾t kim lo¹i)
[2] - Mai Träng Nh©n (ThiÕt kÕ MCKL)
[3] - Gi¸o tr×nh MCKL T1,2
[4] - Sæ tay CNCTM T1,2
[5] - Trêng §HKTCN-TN (TËp b¶n vÏ MCKL)

Trang  2 

[6] §HBK-HN(G¸o tr×nh CNCTM)
[7] - TrÞnh Kh¸c Ngiªm (Híng dÉn TK§ADCKL)
[8] - TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ (TrÞnh ChÊt-Lª Van UyÓn)
[9] - PGS-PTS D¬ng §×nh Gi¸p (TËp b¶n vÏ kÕt cÊu m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng
16b16 ; 16b16k)

Trang  3 

Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn nay, viÖc x©y dùng mét nÒn c«ng
nghiÖp hiÖn ®¹i lµ mét nhiÖm vô träng t©m trong thêi kú ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ
trêng. NhËn râ ®îc nhiÖm vô quan träng ®ã §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· rÊt chó träng
®Õn viÖc ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp nÆng trong ®ã mòi nhän lµ c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y.
Tr×nh ®é kü thuËt cña mét ®Êt níc tríc hÕt ®îc ®¸nh gi¸ bëi sù ph¸t triÓn cña
ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y- mét trong nh÷ng ngµnh chñ ®¹o cña nÒn c«ng nghiÖp,
trong ®ã m¸y c¾t kim lo¹i lµ mét thiÕt bÞ chñ yÕu cña ngµnh, chóng dïng ®Ó bãc ®i
mét lîng d nµo ®ã tõ ph«i ®Ó biÕn thµnh c¸c chi tiÕt m¸y theo ý muèn. Ngµy nay
c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph«i ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín
trong viÖc t¹o ra nh÷ng ph«i cã h×nh d¹ng gÇn gièng víi chi tiÕt vµ lîng d cÇn bãc
®i rÊt nhá. Song kh«ng v× thÕ mµ ý nghÜa cña m¸y c¾t kim lo¹i trong ngµnh c¬ khÝ
l¹i gi¶m mµ cßn t¨ng lªn bëi qu¸ tr×nh gia c«ng trªn m¸y rÊt phøc t¹p vµ yªu cÇu
®é chÝnh x¸c rÊt cao mµ c¸c d¹ng gia c«ng kh¸c kh«ng thÓ ®¹t ®îc.
NhiÖm vô ®Æt ra cho nh÷ng nhµ thiÕt kÕ m¸y ViÖt Nam lµ ph¶i trang bÞ cho ®Êt
níc mét hÖ thèng nh÷ng m¸y c¾t kim lo¹i cã ®ñ chØ tiªu kinh kü thuËt phï hîp víi
yªu cÇu sö dông nh»m môc ®Ých ®a nÒn c«ng nghiÖp ®i lªn.
Sau 5 n¨m häc tËp t¹i Trêng §¹i häc kü thuËt C«ng nghiÖp ®Õn nay em ®·
hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®¹i häc ngµnh C¬ KhÝ ChÕ T¹o M¸y. §Ó cã ®îc sù tæng
hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong c¸c m«n häc cña ngµnh vµ cã ®îc sù kh¸i qu¸t
chung vÒ nhiÖm vô cña mét ngêi thiÕt kÕ em ®îc nhËn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ m¸y M¸y
tiÖn ren vÝt...
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
Môc lôc
phÇn I.tæng chung quan vÒ thiÕt kÕ m¸y c«ng cô Trang:
phÇn ii.thiÕt kÕ s¬ ®å cÊu tróc ®éng häc cña m¸y Trang:
phÇn iii. thiÕt kÕ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y Trang:
Trang 1
Đồ án máy và dụng cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy và dụng cụ - Người đăng: quynhbsls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Đồ án máy và dụng cụ 9 10 644