Ktl-icon-tai-lieu

đồ án máy xẻ gỗ

Được đăng lên bởi boy34k
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3417 lần   |   Lượt tải: 22 lần
- 1 -ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ MÁY
24/9/2014 11:10:00 PM

SV: LƯƠNG VĂN LỰC 575962Created on

LỜI NÓI ĐẦU

Có thể nói Việt Nam là một nước đang phát triển, với một nền nông nghiệp vẫn còn lạc
hậu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp đựơc đặt ra là một nhiệm
vụ cấp thiết đối với những người làm kỹ thuật nói riêng và đối với tòan xã hội nói chung.
Máy nông nghiệp là một lĩnh vực không mới nhưng làm thế nào để các dự án đi vào thực
tế, giúp người nông dân có thế giảm đuợc sức lao động và tăng năng suất lao động vẫn là
một vấn đề mang tính thời sự.
Đặc biệt trong lĩnh vực máy công cụ, là lọai máy hỗ trợ người nông dân và thợ trong quá
trình lao động. Trong đó có máy cưa gỗ. đây là cơ cấu đơn giản và thể hiện rất cơ bản
nguyên lý hoạt động của cơ cấu bốn khâu bản lề.
Bản đồ án này đuợc làm với sự hỗ trợ của phần mềm vẽ 2D AUTOCAD 2007.
Đựơc sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy Đặng Đình Trình, giảng viên môn nguyên
lý máy ( bộ môn cơ học kỹ thuật) đã giúp em hoàn thành đồ án này. Em xin chân thành
cảm ơn thầy,

CKCTM_ K57 Created

on 24/9/2014 11:10:00 PM

- 2 -ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ MÁY
24/9/2014 11:10:00 PM

SV: LƯƠNG VĂN LỰC 575962Created on

BÀI THUYẾT MINH CHO ĐỒ ÁN
Đề bài: BIẾN ĐỀ SỐ:8
lOA = 0.25 m
lAB = 2 m
lAS2 = 0.7 m
m1 = mOA = 150 kg
m2 = mAB = 245 kg
m3 = mkhung cưa = 500 kg
Jo1 = 15 kg.m2
JS2 = 90 kg.m2
N = 310 vòng/phút
δ = 0.035
PC = 2900 N
Mô men phát động tác dụng lên tay quay OA là M đ
không đổi.
Hành trình làm việc ( của cưa) tương ứng với nửa
vòng quay của tay quay khi cưa đi xuống

B

A
?
o

Hình 1: lược đồ cơ cấu
máy xẻ gỗ

CKCTM_ K57 Created

on 24/9/2014 11:10:00 PM

- 3 -ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ MÁY
24/9/2014 11:10:00 PM

SV: LƯƠNG VĂN LỰC 575962Created on

PHẦN I: CẤU TẠO VÀ ĐÔNG HỌC CƠ CẤU
I/ Phân tích cấu tạo cơ cấu
1, Cấu tạo cơ cấu
Máy xẻ gỗ sử dụng cơ cấu tay quay con trượt gồm 4 khâu để biến
chuyển động quay của tay quay thành chuyển động tịnh tiến của
con trượt trên máy cắt gỗ.
- Khâu 1: tay quay OA, chuyển động quay quanh tâm O
- Khâu 2: thanh truyền AB, chuyển động song phẳng
- Khâu 3: con trượt B, chuyển động tịnh tiến
- Khâu 4: giá, cố định
Các khâu này các được nối với nhau bằng khớp loại 5
- Khớp quay giữa giá và tay quay OA
- Khớp quay giữa tay quay OA và thanh truyền AB
- Khớp quay giữa thanh truyền AB và con trượt B
- Khớp trượt giữa con trượt B và giá

B
3

2

A
1
o

Hình 1.1: lược đồ
cơ cấu máy xẻ gỗ

2, Tính bậc tự do của cơ cấu
Cơ cấu 4 khâu sử dụng trong máy xẻ gỗ là cơcấu phẳng toàn khớp loại thấp nên ta sử
dụng ...
- 1 -ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ MÁY SV: LƯƠNG VĂN LC 575962Created on
24/9/2014 11:10:00 PM
LỜI NÓI ĐẦU
thể nói Việt Nam một nước đang phát triển, với một nền nông nghiệp vẫn còn lạc
hậu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp đựơc đặt ra một nhiệm
vụ cấp thiết đối với những người làm kỹ thuật nói riêng và đối với tòan xã hội nói chung.
Máy nông nghiệp là một lĩnh vực không mới nhưng làm thế nào để các dự án đi vào thực
tế, giúp người nông dân có thế giảm đuợc sức lao động và tăng năng suất lao động vẫn
một vấn đề mang tính thời sự.
Đặc biệt trong lĩnh vực máy công cụ, là lọai máy hỗ trợ người nông dân và thợ trong quá
trình lao động. Trong đó máy cưa gỗ. đây cấu đơn giản thể hiện rất bản
nguyên lý hoạt động của cơ cấu bốn khâu bản lề.
Bản đồ án này đuợc làm với sự hỗ trợ của phần mềm vẽ 2D AUTOCAD 2007.
Đựơc sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy Đặng Đình Trình, giảng viên môn nguyên
máy ( bộ môn học kỹ thuật) đã giúp em hoàn thành đồ án y. Em xin chân thành
cảm ơn thầy,
CKCTM_ K57Created on 24/9/2014 11:10:00 PM
đồ án máy xẻ gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án máy xẻ gỗ - Người đăng: boy34k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
đồ án máy xẻ gỗ 9 10 28