Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn chi tiết máy

Được đăng lên bởi thanhluanck2-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ngaøy nay, tính chuyeân moân hoùa trong vieäc saûn xuaát chi tieát maùy caøng cao.
Ñoái vôùi caùc nhaøø cheá taïo maùy vaø thieát coâng nghieäp, ñeå saûn xuaát ra moät caùi
maùy hoaøn chænh thì caùc chi tieát maùy ñöôïc cheá taïo taïi nhöõng trí, nhöõng phaân
xöôõng rieâng bieät nhaèm naâng cao naêng xuaát do tieát kieäm ñöôïc thôøi gian nguyeân
coâng vaø taän duïng ñöôïc tay ngheà cuûa coâng nhaân.
Trong soá caùc chi tieát maùy ñieån hình coù moät chi tieát laø Chaïc Baùnh Raêng
Thay Theá ( trong maùy tieän SOUTHBEND ).Ñaây chính laø chi tieát nhoùm chuùng em
phaûi laäp qui trình coâng ngheä ñeå gia coâng.
Chaïc Baùnh Raêng Thay Theá laø moät chi tieát khoâng theå thieáu trong heä thoáng
truyeàn ñoäng cuûa maùy naøy. Noù ñoùng vai troø trung gian ñeå baùnh raêng chuû ñoäng vaø
baùnh raêng ñoäng aên khôùp vôùi nhau thoâng qua caùc baùnh raêng thay theá trung
gian (do coù theå ñieàu chænh khoaûng caùch truïc). tính chaát quan troïng ñoù, neân
vieäc cheá taïo ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät cuûa chi tieát maùy naøy laø moät yeâu caàu raát
caàn thieát vaø quan troïng.
Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, moân hoïc coâng ngheä cheá taïo maùy ñaõ cung caáp ñaày
ñuû trình töï caùc böôùc laäp qui trình coâng ngheä gia coâng chi tieát : Chaïc Baùnh Raêng
Thay Theá. Noù khoâng nhöõng giuùp chuùng em cuûng coá vaø vaän duïng nhöõng kieán thöùc
ñaõ hoïc ôû nhaø tröôøng vaøo trong thöïc teá coâng vieäc, maø coøn taïo ñieàu kieän giuùp
chuùng em tieáp caän vaø am hieåu hôn veà lónh vöïc cheá taïo trong thöïc teá.
Maëc d raát coá gaéng, nhöng kieán thöùc, kinh nghieäm vaø thôøi gian khoâng
cho pheùp, cho neân trong quaù trình tieán haønh laøm ñoà aùn chuùng em khoâng theå
traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Vaäy, kính mong qu thaày coâ thoâng caûm vaø taän tình
chæ baûo.
1
Đồ án môn chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn chi tiết máy - Người đăng: thanhluanck2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đồ án môn chi tiết máy 9 10 516