Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi Hoang Pham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH công nghiệp hà nội.......................................................................................

CHÖÔNG IV

Đồ án môn học

HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN.

4.1 Heä thoáng ñieàu khieån hoäp toác ñoä(HTÑ)
L2> 7b +6c

b
c
x
Z4

B

x
B

Z1
c

Z5

x

Z2

c

x

x

x

A
x

A

Z'1 Z' Z'2

Z'4
x

x

Z3

Z'0

x

3

ÂC

Z0

Z'5 x

L1> 4b +3c

Hình 4. 1 Sô ñoà ñoäng trong hoäp toác ñoä

Hoäp truïc chính thay ñoåi toác ñoä ñöôïc laø nhôø heä thoáng ñieàu khieån baùnh raêng
di tröôït.
Khoái baùnh raêng A cho 3 tyû soá truyeàn: i1, i2, i3.
Khoái baùnh raêng B cho 2 tyû soá truyeàn: i4, i5.
Heää thoáng ñieàu khieån goàm 2 heä thoáng nhoû taùch rôøi nhau A vaø B.
Do yeâu caàu duøng baùnh raêng di tröôïc neân ta duøng cô caáu quaït raêng- thanh
raêng.
Caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng ñieàu khieån: Tay gaït (cô caáu ñieàu khieån), Caøng
gaït (cô caáu trung gian) vaø ngaøm gaït (cô caáu chaáp haønh).
1. Xaùc ñònh haønh trình gaït vaø goùc quay cuûa heä thoáng ñieàu khieån A:
Xaùc ñònh haønh trình gaït:
Ta coù: + Haønh trình gaït qua traùi so vôùi
vò trí giöõa: L1=2b+2c
+ Haønh trình gaït qua phaûi so vôùi
vò trí giöõa: L2=2b+2c
+ Haønh trìng töø vò trí traùi sang vò
trí phaûi: L=4b+4c
Xaùc ñòng goùc quay 1, 2:
L
sin  
Theo coâng thöùc (VIII-59-[1]):L =
R
Rsin
-

x

x

1

Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ ĐH CK1-K8

x

2

Hình 4. 2 Xaùc ñònh haønh trình gaït khoái baùnh raêng 3 baäc

77

Trường ĐH công nghiệp hà nội.......................................................................................

Đồ án môn học

Choïn: L = 4b+4c = 4.15+4.15 =120
R = 350 mm.
Vôùi b – laø chieàu roäng cuûa baùnh raêng
c – laø khe hôû cuûa caùc baùnh raêng.
Vaäy:
120
o
sin  

350

0,343   20

Maø 1+2 =  vaø 1 = 2 , neân suy ra: 1 = 2 = 10o.
2. Xaùc ñònh haønh trình gaït vaø goùc quay cuûa heä thoáng ñieàu khieån B:
- Xaùc ñònh haønh trình gaït:
c

x

x

c

O
Hình 4. 3 Xaùc ñònh haønh trình gaït khoái baùnh raêng

Ta coù:
+ Haønh trình gaït qua vò trí traùi so vôùi vò trí giöõa:L’= b+c
+ Haønh trình gaït qua vò trí phaûi so vôùi vò trí giöõa:L’’= b+c.
+ Haønh trình gaït töø vò trí traùi qua vò trí phaûi:L= 2b+2c.
L
- Xaùc ñònh goùc quay : Theo coâng thöùc (VIII-59-[1]):L= Rsin sin   R
b
Ta choïn: L = 2b+2c = 2.15+2.15 = 60
R=300 mm.
60
0,2   11o 32 '
Vaäy sin  
300

Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ ĐH CK1-K8

78

Trường ĐH công nghiệp hà nội.......................................................................................

Đồ án môn học...
Trường ĐH công nghiệp hà nội....................................................................................... Đồ án môn học
CHÖÔNG IV
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN.
4.1 Heä thoáng ñieàu khieån hoäp toác ñoä(HTÑ)
-
Hoäp truïc chính thay ñoåi toác ñoä ñöôïc laø nhôø heä thoáng ñieàu khieån baùnh raêng
di tröôït.
-
Khoái baùnh raêng A cho 3 tyû soá truyeàn: i
1
, i
2
, i
3.
-
Khoái
baùnh raêng B cho 2 tyû soá truyeàn: i
4
, i
5.
-
Heä
ä
thoáng ñieàu khieån goàm 2 heä thoáng nhoû taùch rôøi nhau A vaø B.
-
Do yeâu caàu duøng baùnh raêng di tröôïc neân ta duøng cô caáu quaït raêng- thanh
raêng.
-
Caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng ñieàu khieån: Tay gaït (cô caáu ñieàu khieån), Caøng
gaït (cô caáu trung gian) vaø ngaøm gaït (cô caáu chaáp haønh).
1. Xaùc ñònh haønh trình gaït vaø goùc quay cuûa heä thoáng ñieàu khieån A:
-
Xaùc ñònh haønh trình gaït:
Ta coù:+ Haønh trình gaït qua traùi so vôùi
vò trí giöõa: L
1
=2b+2c
+ Haønh trình gaït qua phaûi so vôùi
vò trí giöõa: L
2
=2b+2c
+ Haønh trìng töø vò trí traùi sang vò
trí phaûi: L=4b+4c
-
Xaùc ñòng goùc quay
1
,
2
:
Theo coâng thöùc (VIII-59-[1]):L =
Rsin
Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ ĐH CK1-K8 77
R
L
sin
x
x
x
A
B
x
x
x
x
x
x
x
x
Z'
5
Z'
4
Z
4
Z
5
Z
1
Z
3
Z
2
Z'
2
Z'
3
Z'
1
A
Z
0
Z'
0
ÂC
B
cc
c
b
L
1
> 4b +3c
L
2
> 7b +6c
xx
x
1
2
Hình 4. 1 Sô ñoà ñoäng trong hoäp toác ñoä
Hình 4. 2 Xaùc ñònh haønh trình gaït khoái baùnh raêng 3 baäc
Đồ án môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học - Người đăng: Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 146