Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi Hoang Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH công nghiệp hà nội........................................................................................... Đồ án môn học

CHÖÔNG V

HEÄ THOÁNG ÑIEÄÏN

5.1 Giôùi thieäu chung:
- Maùy ñöôïc thieát keá laøm vieäc vôùi söï cung caáp töø nguoàn xoay chieàu 3 pha
380Vol- 50Hz.
- Ñieän aùp cung caáp cho maïch ñoäng löïc 380Vol.
- Ñieän aùp cung caáp cho maïch chieáu saùng cuïc boä 36Vol.
- Ñieän aùp cung caáp cho ñeøn tín hieäu 24Vol hoaëc 6 Vol.
- Trang bò ñieäïn cuûa maùy goàm coù:
+ ÑC1: Ñoäng cô chính: N = 4,5 Kw; U =220V/380V ; n = 1440vg/ph.
+ ÑC2: Ñoäng cô bôm nöôùc: N=0,125Kw; U= 220V/380V ; n = 2800vg/ph.
5.2 Höôùng daãn ñieàu khieån maùy:
- Ñoùng hoaëc ngaét nguoàn ñieäïn vaøo maùy ñöôïc thöïc hieän baèng haõm ñaàu vaøo HC
- Ñieàu khieån ñoäng cô chính ÑC1: Baèng tay gaït coù khi thay ñoåi söï ñoùng môû
caùc tieáp ñieåm cuûa chuyeån maïch HMC ñeå ñieàu khieån ñoäng cô truïc chính
quay phaûi hoaëc quay traùi:
+ Tay gaït ñieàu khieån ñaët vò trí treân. Ñoäng cô truïc chính ÑC1 quay phaûi.
+ Tay gaït ñieàu khieån ñaët vò trí döôùi. Ñoäng cô truïc chính ÑC1 quay traùi.
+ Tay gaït ñieàu khieån ñaët vò trí giöõa. Ñoäng cô truïc chính ÑC1 ngöøng quay.
- Aán nuùt STOP duøng ñeå ngöøng maùy khi coù söï coá.
- Ñoäng cô bôm nöôùc ÑC2 ñöôïc ñieàu khieån baèng haõm nöôùc HV.
5.3 Baûo veä vaø khoùa lieän ñoäïng:
- Maùy ñöôïc thöïc hieän baûo veä ngaét maïch caàu chì vaø baûo veä quaù taûi baèng Rô-le
nhieät, khi duøng Attoâmat laøm haõm nguoàn HC thì trong maùy khoâng coù caàu khì
CC1.
- Trong maùy coøn duøng Rô-le trung gian Rtg ñeå thöïc hieän baûo veä, khoâng cho
pheùp maùy töï ñoäng chaïy sau khi moãi laàn maát ñieän.
- Khi laép ñaëït beä maùy phaûi ñöôïc noái ñaát chaén chaén vôùi heä thoáng noái ñaát an
toaøn.
5.4 Baûo döôõng söûa chöõa thieát bò ñieäïn:
Qui ñònh:
- Vieäc thay môõ oå bi cuûa ñoäng cô trong 6 thaùng phaûi ñöôïc thöïc hieän ít nhaát 1
laàn.
Chuù yù: Phaûi caét nguoàn ñieän tröôùc khi söûa chöõa vaø baûo döôõng thieát bò ñieän cuûa
maùy.
- Caùc thieát bò ñieän phaûi ñöôïc ñaët trong hoäp ñieän, traùnh khoâng cho daàu, nöôùc
hoaëc caùc chaát loûng khaùc baén vaøo.
Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ DDHCK1-K8

83

Trường ĐH công nghiệp hà nội........................................................................................... Đồ án môn học

TT

Khi söûa chöõa caàn coù ñaày ñuû caùc duïng cuï, baûo hoä vaø am hieåu veà ñieän.
Baûng 5.1 Baûng keâ caùc thieát bò ñieâïn

1

Soá
löôïng
1

Kyù hieâïu

ÑC1

2

1

ÑC2

3
4
5
6
7
8
9
10...
Trường ĐH công nghiệp hà nội........................................................................................... Đồ án môn học
CHÖÔNG V
HEÄ THOÁNG ÑIEÄÏN
5.1 Giôùi thieäu chung:
- Maùy ñöôïc thieát keá laøm vieäc vôùi söï cung caáp töø nguoàn xoay chieàu 3 pha
380Vol- 50Hz.
- Ñieän aùp cung caáp cho maïch ñoäng löïc 380Vol.
- Ñieän aùp cung caáp cho maïch chieáu saùng cuïc boä 36Vol.
- Ñieän aùp cung caáp cho ñeøn tín hieäu 24Vol hoaëc 6 Vol.
- Trang bò ñieäïn cuûa maùy goàm coù:
+ ÑC1: Ñoäng cô chính: N = 4,5 Kw; U =220
V
/380
V
; n = 1440vg/ph.
+ ÑC2: Ñoäng cô bôm nöôùc: N=0,125Kw; U= 220
V
/380
V
; n = 2800vg/ph.
5.2 Höôùng daãn ñieàu khieån maùy:
- Ñoùng hoaëc ngaét nguoàn ñieäïn vaøo maùy ñöôïc thöïc hieän baèng haõm ñaàu vaøo HC
- Ñieàu khieån ñoäng chính ÑC1: Baèng tay gaït coù khi thay ñoåi söï ñoùng môû
caùc tieáp ñieåm cuûa chuyeån maïch HMC ñeå ñieàu khieån ñoäng truïc chính
quay phaûi hoaëc quay traùi:
+ Tay gaït ñieàu khieån ñaët vò trí treân. Ñoäng cô truïc chính ÑC1 quay phaûi.
+ Tay gaït ñieàu khieån ñaët vò trí döôùi. Ñoäng cô truïc chính ÑC1 quay traùi.
+ Tay gaït ñieàu khieån ñaët vò trí giöõa. Ñoäng cô truïc chính ÑC1 ngöøng quay.
- Aán nuùt STOP duøng ñeå ngöøng maùy khi coù söï coá.
- Ñoäng cô bôm nöôùc ÑC2 ñöôïc ñieàu khieån baèng haõm nöôùc HV.
5.3 Baûo veä vaø khoùa lieän ñoäïng:
- Maùy ñöôïc thöïc hieän baûo veä ngaét maïch caàu chì vaø baûo veä quaù taûi baèng Rô-le
nhieät, khi duøng Attoâmat laøm haõm nguoàn HC thì trong maùy khoâng coù caàu khì
CC1.
- Trong maùy coøn duøng -le trung gian Rtg ñeå thöïc hieän baûo veä, khoâng cho
pheùp maùy töï ñoäng chaïy sau khi moãi laàn maát ñieän.
- Khi laép ñaëït beä maùy phaûi ñöôïc noái ñaát chaén chaén vôùi heä thoáng noái ñaát an
toaøn.
5.4 Baûo döôõng söûa chöõa thieát bò ñieäïn:
Qui ñònh:
- Vieäc thay môõ bi cuûa ñoäng trong 6 thaùng phaûi ñöôïc thöïc hieän ít nhaát 1
laàn.
Chuù yù: Phaûi caét nguoàn ñieän tröôùc khi söûa chöõa vaø baûo döôõng thieát bò ñieän cuûa
maùy.
- Caùc thieát ñieän phaûi ñöôïc ñaët trong hoäp ñieän, traùnh khoâng cho daàu, nöôùc
hoaëc caùc chaát loûng khaùc baén vaøo.
Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ DDHCK1-K8 83
Đồ án môn học - Trang 2
Đồ án môn học - Người đăng: Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 554