Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi Hoang Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH công nghiệp hà nội.......................................................................................... Đồ án môn học

CHÖÔNG VI

HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN VAØ LAØM MAÙT

Ñeå giaûm söï ma saùt, taêng ñoä beàn cuûa caùc beà maët coâng taùc baûo ñaûm nhieät
laøm vieäc bình thöôøng cho pheùp, baûo veä ñöôïc laâu daøi ñoä chính xaùc ban ñaàu cuûa
maùy. Ta caàn tính toaùn heä thoáng boâi trôn cuûa maùy goàm: Boâi trôn soáng tröôït, oå bi,
oå tröôït, caùc truyeàn ñoäng khôùp noái,...
Heä thoáng boâi trôn caàn baûo ñaûm daãn löông daàu caàn thieát tôùi caùc beà maët
coâng taùc, phaûi coù caùc boä phaän cung caáp daàu, laøm saïch vaø boä phaän kieåm tra daàu.
6.1. Hoäp truïc chính:
Duøng bôm Pittoâng laép ôû phía sau hoäp goàm coù 2 ñöôøng oáng daãn daàu chöùa ôû ñaùy
hoäp vaøo bôm vaø daàu töø bôn ñi ra oáng daãn 2 vaø qua boä phaän phaân phoái daàu ñi
qua caùc ngaõ keõ boâi trôn cho oå laên, truïc chính vaø caùc chi tieát truyeàn ñoäng khaùc
trong hoäp truïc chính.
6.2. Hoäp toác ñoä:
Hoäp toác ñoä duøng baùnh raêng trung gian, töùc laø ta ñoå daàu vaøo trong HTÑ
sao cho baùnh raêng coù theå nhuùng vaøo daàu vôùi ñoä saâu 2/3 chieàu cao chaân
raêng. Hoäp ñöôïc ñoùng kín ñeå traùnh buïi vaø daàu baén ra ngoaøi.
Ñaëc ñieåm cuûa loaïi naøy laø khi maùy laøm vieäc caùc baùnh raêng naèm trong daàu
tung daàu ra moïi höôùng vaø boâi trôn caùc oå laên cuõng nhö boâi trôn caùc chi tieát
truyeàn ñoäng trong hoäp.
6.3. Hoäp chaïy dao vaø hoäp xe dao:
Boâi trôn cho HCÑ vaø HXD, ta ñoå daàu vaøo khi maùy ñang laøm vieäc caùc
baùnh raêng tung daàu ra moïi höôùng boâi trôn caùc oå laên, oå tröôït vaø caùc chi tieát
khaùc. Ngoaøi ra treân caùc vaùch hoäp coù caùc maøn chöùa daàu, daàu chaïy qua baïc
daãn daàu vaøo oáng daãn ñeå boâi trôn cho caùc oå truïc chaïy baèng baïc daãn daàu maø
daàu khoâng theå vung vaøo ñöôïc.
Ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc nhö: Baøn giao, uï ñoäng vaø baêng maùy boâi trôn
ñònh kyø. Moãi ca laøm vieäc (8 giôø) phaûi cho daàu vaøo.
Rieâng soùng tröôït baêng maùy, ñaàu ca vaø heát ca laøm vieäc phaûi laøm saïch vaø
nhoû daàu vaøo ñoù moät lôùp daàu noùng ñeå baûo veä baêng maùy.
Duøng daàu coâng nghieäp 20 hoaêc 30 coù ñoä nhôùt 2,6 –4,6 EO50 ñeå boâi trôn
cho maùy
6.4. Xaùc ñònh löu löôïng cuûa bôm:
Ta duøng phöông phaùp tính toaùn döïa treân cô sôû phöông trình caân baèng
nhieät xuaát phaùt töø giaû thieát, taát caû nhieät löôïng do caùc beà maët taïo neân baèng
nhieät löôïng thoùat ra theo daàu boâi trôn.
Nhieät löôïng toûa ra ôû caùc caëp ...
Trường ĐH công nghiệp hà nội.......................................................................................... Đồ án môn học
CHÖÔNG VI
HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN VAØ LAØM MAÙT
Ñeå giaûm söï ma saùt, taêng ñoä beàn cuûa caùc beà maët coâng taùc baûo ñaûm nhieät
laøm vieäc bình thöôøng cho pheùp, baûo veä ñöôïc laâu daøi ñoä chính xaùc ban ñaàu cuûa
maùy. Ta caàn tính toaùn heä thoáng boâi trôn cuûa maùy goàm: Boâi trôn soáng tröôït, oå bi,
oå tröôït, caùc truyeàn ñoäng khôùp noái,...
Heä thoáng boâi trôn caàn baûo ñaûm daãn löông daàu caàn thieát tôùi caùc beà maët
coâng taùc, phaûi coù caùc boä phaän cung caáp daàu, laøm saïch vaø boä phaän kieåm tra daàu.
6.1. Hoäp truïc chính:
Duøng bôm Pittoâng laép ôû phía sau hoäp goàm coù 2 ñöôøng oáng daãn daàu chöùa ôû ñaùy
hoäp vaøo bôm vaø daàu töø bôn ñi ra oáng daãn 2 vaø qua boä phaän phaân phoái daàu ñi
qua caùc ngaõ keõ boâi trôn cho oå laên, truïc chính vaø caùc chi tieát truyeàn ñoäng khaùc
trong hoäp truïc chính.
6.2. Hoäp toác ñoä:
- Hoäp toác ñ duøng baùnh raêng trung gian, töùc laø ta ñoå daàu vaøo trong HTÑ
sao cho baùnh raêng coù theå nhuùng vaøo daàu vôùi ñoä saâu 2/3 chieàu cao chaân
raêng. Hoäp ñöôïc ñoùng kín ñeå traùnh buïi vaø daàu baén ra ngoaøi.
- Ñaëc ñieåm cuûa loaïi naøy laø khi maùy laøm vieäc caùc baùnh raêng naèm trong daàu
tung daàu ra moïi höôùng vaø boâi trôn caùc laên cuõng nhö boâi trôn caùc chi tieát
truyeàn ñoäng trong hoäp.
6.3. Hoäp chaïy dao vaø hoäp xe dao:
- Boâi trôn cho HCÑ vaø HXD, ta ñ daàu vaøo khi maùy ñang laøm vieäc caùc
baùnh raêng tung daàu ra moïi höôùng boâi trôn caùc laên, tröôït vaø caùc chi tieát
khaùc. Ngoaøi ra treân caùc vaùch hoäp coù caùc maøn chöùa daàu, daàu chaïy qua baïc
daãn daàu vaøo oáng daãn ñeå boâi trôn cho caùc truïc chaïy baèng baïc daãn daàu maø
daàu khoâng theå vung vaøo ñöôïc.
- Ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc nhö: Baøn giao, ñoäng vaø baêng maùy boâi trôn
ñònh kyø. Moãi ca laøm vieäc (8 giôø) phaûi cho daàu vaøo.
- Rieâng soùng tröôït baêng maùy, ñaàu ca vaø heát ca laøm vieäc phaûi laøm saïch vaø
nhoû daàu vaøo ñoù moät lôùp daàu noùng ñeå baûo veä baêng maùy.
- Duøng daàu coâng nghieäp 20 hoaêc 30 coù ñoä nhôùt 2,6
–4,6 E
O
50 ñeå boâi trôn
cho maùy
6.4. Xaùc ñònh löu löôïng cuûa bôm:
- Ta duøng phöông phaùp tính toaùn döïa treân sôû phöông trình caân baèng
nhieät xuaát phaùt töø giaû thieát, taát caû nhieät löôïng do caùc beà maët taïo neân baèng
nhieät löôïng thoùat ra theo daàu boâi trôn.
Nhieät löôïng toûa ra ôû caùc caëp ma saùt W
1
Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3 – CĐ ĐH CK1-K8 86
Đồ án môn học - Trang 2
Đồ án môn học - Người đăng: Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 218