Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn hoc

Được đăng lên bởi Hoang Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn hoc

Lêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng néi dung ®Æc biÖt quan träng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü
thuËt trªn toµn cÇu nãi chung vµ víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc ta nãi riªng hiÖn nay ®ã lµ viÖt c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Nã nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®ã
c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y c«ng cô vµ thiÕt bÞ ®ãng vai trß then chèt . §Ó ®¸p øng
nhu cÇu nµy, ®i ®«i víi c«ng viÖc nghiªn cøu,thiÕt kÕ n©ng cÊp m¸y c«ng cô lµ
trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ m¸y c«ng cô vµ trang thiÕt bÞ c¬ khÝ
còng nh kh¶ n¨ng ¸p dông lý luËn khoa häc thùc tiÔn s¶n xuÊt cho ®éi ngò c¸n bé
khoa häc kü thuËt lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ, sù
híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o còng nh sù cè g¾ng cu¶ b¶n th©n. §Õn
naynhiÖm vô ®å ¸n m¸y c«ng cô ®îc giao c¬ b¶n em ®· hoµn thµnh. Trong toµn
bé qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y míi " M¸y tiÖn ren T6M16"cã thÓ nhiÒu h¹n
chÕ. RÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o.

1

SVTH: NHÓM 3- Lớp CĐ ĐH CK1-K8

Đồ án môn hoc

2

SVTH: NHÓM 3- Lớp CĐ ĐH CK1-K8

...
Đồ án môn hoc
Lêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng néi dung ®Æc biÖt quan träng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc
thuËt trªn toµn cÇu nãi chung vµ víi nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc ta nãi riªng hiÖn nay ®ã viÖt khÝ ho¸ ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng ph¸t triÓn nÒn kinh quèc d©n. Trong ®ã
c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y c«ng thiÕt ®ãng vai trß then chèt . §Ó ®¸p øng
nhu cÇu nµy, ®i ®«i víi c«ng viÖc nghiªn cøu,thiÕt n©ng cÊp m¸y c«ng
trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ m¸y c«ng cô vµ trang thiÕt bÞ c¬ khÝ
còng nh kh¶ n¨ng ¸p dông lý luËn khoa häc thùc tiÔn s¶n xuÊt cho ®éi ngò c¸n
khoa häc kü thuËt lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ, sù
híng dÉn nhiÖt nh cña c¸c thÇy gi¸o còng nh g¾ng cu¶ b¶n th©n. §Õn
naynhiÖm ®å ¸n m¸y c«ng ®îc giao b¶n em ®· hoµn thµnh. Trong toµn
qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt m¸y míi " M¸y tiÖn ren T6M16"cã tnhiÒu h¹n
chÕ. RÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o.
SVTH: NHÓM 3- Lớp CĐ ĐH CK1-K8
1
Đồ án môn hoc - Trang 2
Đồ án môn hoc - Người đăng: Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đồ án môn hoc 9 10 144