Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Được đăng lên bởi Hải Lý
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL
BÔ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên sinh viên:

- Trần Tuấn Anh
- Phạm Đức Báu

Lớp:

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Tên đề tài: ‘‘Tính toán thiết kế hệ thống lái trên ô tô du lịch‘.
Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Khắc Minh
TS. Lê Văn Quỳnh

Các thông số cho trước:
Tham khảo thông số kỹ thuật của xe: Toyota Corolla Altis
Nội dung thuyết minh:
- Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô du lịch.
- Tính toán thiết kế hệ thống lái.
- Quy trình bảo dưỡng, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng của hệ thống phanh.
- Kết luận.
Số lượng và kích thước bản vẽ:
- 01 bản vẽ A1 kết cấu rotuyn lái.
- 01 bản vẽ A0 tổng thể hệ thống lái.
Ngày giao đề tài:

tháng năm

Ngày hoàn thành:

tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL
BÔ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên sinh viên:

- Phạm Hữu Biên
- Bế Quốc Chung

Lớp:

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Tên đề tài: ‘‘Tính toán thiết kế cụm ly hợp trong hệ thống truyền lực trên ô tô‘.
Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Khắc Minh
TS. Lê Văn Quỳnh

Các thông số cho trước:
Tham khảo thông số kỹ thuật của xe: Xe tải Hyundai HD170
Nội dung thuyết minh:
- Tổng quan cụm ly hợp trong hệ thống truyền lực trên ô tô.
- Nội dung tính toán thiết kế
- Quy trình bảo dưỡng, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng của cụm ly hợp.
- Kết luận.
Số lượng và kích thước bản vẽ:
- 01 bản vẽ A0 thể hiện nguyên lý làm việc của cụm ly hợp.
Ngày giao đề tài:

tháng năm

Ngày hoàn thành:

tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL
BÔ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên sinh viên:

- Đặng Quốc Cường
- Lại Thế Cường

Lớp:

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Tên đề tài: “Tính toán thiết kế cơ cấu phanh đĩa sử dụng trên ô tô du lịch”.
Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Khắc Minh
TS. Lê Văn Quỳnh

Các thông số cho trước: Tham khảo thông số kỹ thuật của xe: Toyota Vios
Nội dung thuyết minh:
- Tổng quan về hệ thống phanh.
- Tính toán thiết kế cơ cấu phanh đĩa.
- Kiểm nghiệm bền cơ cấu phanh đĩa.
- Chẩn đoán các hư hỏng của hệ thống phanh.
- Kết luận.
Số lượng và kích thước bản vẽ:
- 01 bản vẽ A1 cơ cấu phanh.
- 01 bản vẽ A0 tổng thể hệ thống phanh.
Ngày giao đề tài:

tháng n...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL
BÔ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên sinh viên: - Trần Tuấn Anh
- Phạm Đức Báu
Lớp: Chuyên ngành: Cơ khí động lực
Tên đề tài: ‘‘Tính toán thiết kế hệ thống lái trên ô tô du lịch‘.
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Khắc Minh
TS. Lê Văn Quỳnh
Các thông s cho tr c: ướ
Tham kh o thông s k thu t c a xe: Toyota Corolla Altis
Nội dung thuyết minh:
- Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô du lịch.
- Tính toán thiết kế hệ thống lái.
- Quy trình bảo dưỡng, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng của hệ thống phanh.
- Kết luận.
Số lượng và kích thước bản vẽ:
- 01 bản vẽ A1 kết cấu rotuyn lái.
- 01 bản vẽ A0 tổng thể hệ thống lái.
Ngày giao đề tài: tháng năm
Ngày hoàn thành: tháng năm
TRƯ;NG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯ=NG D?N
ĐỒ ÁN MÔN HỌC - Trang 2
ĐỒ ÁN MÔN HỌC - Người đăng: Hải Lý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 9 10 954