Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Cán thép hình

Được đăng lên bởi Hien Dinh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®å ¸n m«n häc trêng ®¹i häc b¸ch khoa - hn
PhÇn I: TæNG QUAN thiÕt bÞ C¸N THÐP H×NH
I. Giíi thiÖu chung.
ë c¸c níc c«ng ngiÖp ph¸t triÓn, ngµnh c«ng nghiÖp thÐp lu«n ®îc coi
ngµnh c«ng nghiÖp quan träng. S¶n lîng thÐp c¸n cña mçi níc mét trong
nh÷ng thíc ®o vÒ chØ tiªu kinh tÕsøc m¹nh cña mçi quèc gia. MÆc cã rÊt
nhiÒu vËt liÖu míi ®îc ®a vµo øng dông, nhng thÐp vÉn vËt liÖun trong
ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y, x©y dùng ...
Ngµnh c«ng nghiÖp thÐp hiÖn ®¹i míi chØ thùc ph¸t triÓn thùc
m¹nh vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp XX. Nh÷ng n¨m nµy s¶n lîng thÐp cña
thÕ giíi ®¹t 750 ®Õn 800 triÖu tÊn/n¨m, trong ®ã ch©u ¸ chiÕm 40%, Ch©u ¢u
chiÕm 36%, B¾c 14,5% s¶n lîng kiÕn n¨m 2005 830 triÖu tÊn t¨ng
mçi n¨m 2%.
ë ViÖt Nam ngµnh ThÐp còng rÊt ®îc chó träng, trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y ph¸t triÓn t m¹nh mÏ. C¸c m¸y c¸n c¸c khu liªn hîp s¶n xuÊt c¸n nh:
Nhµ m¸y c¸n h×nh Gia Sµng, Lu X¸_Th¸i Nguyªn, Biªn Hoµ, Nhµ BÌ, i
Phßng, Thñ §øc, T©n ThuËn... Ngµy cµng ®îc khÝ ho¸, ®éng ho¸, tin häc
ho¸ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt vµ gi¶m nhÑ cêng ®é lao ®éng cho con
ngêi.
II. m¸y c¸n
M¸y c¸n lµ lo¹i m¸y gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc ®Ó c¸n ra s¶n phÈm cã
h×nh d¸ng, kÝch thíc nhÊt ®Þnh. M¸y gåm 3 bé phËn chÝnh:
1. Nguån ®éng lùc( ®éng c¬).
2. Bé phËn truyÒn ®éng( hép gi¶m tèc, hép chia m« men).
3. C¸c gi¸ c¸n.
Ba bé phËn nµy s¾p sÕp nèi tiÕp nhau t¹o thµnh mét d·y trªn mét hµng ngang,
trong ®ã gi¸ c¸n lµ bé phËn c«ng t¸c vµ v× vËy ®îc gäi lµ hµng gi¸ c¸n.
H×nh . Mét hµng gi¸ c¸n
1 - §éng c¬, 2 - Hép gi¶m tèc, 3 - Hép truyÒn m«men,
4 - GÝa c¸n, vµ c¸c chi tiÕt nèi.
1.CÊu t¹o:
Gi¸ c¸n m th©n gi¸ c¸n, trôc c¸n æ ®ì trôc, ba bé phËn ®iÒu chØnh lîng
Ðp, hÖ thèng dÉn ph«i c¸n lËt ph«i c¸nc¸c thiÕt bÞ phô kh¸c ®Æt trªn th©n gi¸
c¸n.
Bé phËn truyÒn ®éng gåm hép gi¶m tèc, trôc khíp nèi vµ hép b¸nh r¨ng
truyÒn lùc. Nguån ®éng lùc ®Ó lµm biÕn d¹ng kim lo¹i ®îc truyÒn ®Õn trôc c¸n
tõ c¸c ®éng c¬ ®iÖn.
§Ó nhËn ®îc mét s¶n phÈm c¸n th× vËt c¸n ph¶i ®îc gia c«ng trªn mét hÖ
thèng thiÕt bÞ bao gåm c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu nh: Lß nung, c¸c m¸y c¸n, hÖ thèng
thiÕt bÞ phô. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®îc s¾p ®Æt nèi tiÕp nhau ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu
c«ng nghÖ cña mét s¶n phÈm hoµn chØnh gäi lµ xëng c¸n.
3. C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y c¸n:
1
Đồ án môn học : Cán thép hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Cán thép hình - Người đăng: Hien Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đồ án môn học : Cán thép hình 9 10 27