Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học chi tiết máy

Được đăng lên bởi Mì Tiến Vua
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐAMH chi tiết máy

Đ ề số 4

Thiết kế và phát triển những hệ thống truyền động là vấn đề cốt lõi trong cơ khí. Mặt
khác, một nền công nghiệp phát triển không thể thiếu một nền cơ khí hiện đại. Vì thế tầm
quan trọng của các hệ thống dẫn động cơ khí là rất lớn. Hiểu biết lý thuyết và vận dụng nó
trong thực tiễn là một yêu cầu cần thiết đối với một người kỹ sư.
-Để nắm vững lý thuyết và chuẩn bị tốt trong viểc trở thành một người kỹ sư trong tương
lai. Đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động cơ khí trong ngành cơ khí là một môn học
giúp cho sinh viên ngành cơ khí làm quen với những kỹ năng thiết kế, tra cứu và sử dụng tài
liệu được tốt hơn, vận dụng kiến thức đã học vào việc thiết kế một hệ thống cụ thể. Ngoài ra
môn học này còn giúp sinh viên cũng cố kiến thức của các môn học liên quan, vận dụng khả
năng sáng tạo và phát huy khả năng làm việc theo nhóm.
-Trong quá trình trình thực hiện đồ án môn học này, chúng em luôn được sự hướng dẫn tận
tình của thầy Hồ Ngọc Thế Quang và các thầy bộ môn trong khoa cơ khí. Em xin chân
thành cảm ơn các thầy đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án môn học này.

SVTH: BÙI XUÂN VŨ LỚP CO11B

GVHD: HỒ NGỌC THẾ QUANG

Page 1

ĐAMH chi tiết máy

Đ ề số 4

Mục Lục

Trang

Lời nói đầu
Sơ đồ tải trọng

Chương 1 - Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền

5

Chọn động cơ

5

Phân phối tỷ số truyền

6

Xác định các thông số và lực tác dụng

7

Chương 2 - Tính toán thiết kế các bộ truyền

8

Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh

13

Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm

25

Thiết kế bộ truyền động xích

50

Chương 3- Tính toán thiết kế trục

59

Xác định sơ bộ đường kính trục

63

Tính toán sơ bộ chiều dài trục

63

Tải trọng tác dụng lên trục

65

Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi

81

Chọn then

86

SVTH: BÙI XUÂN VŨ LỚP CO11B

GVHD: HỒ NGỌC THẾ QUANG

Page 2

ĐAMH chi tiết máy

Đ ề số 4

Chương 4 - Tính toán chọn ổ lăn

90

Tính toán chọn ổ lăn trục I

90

Tính toán chọn ổ lăn trục II

93

Tính toán chọn ổ lăn trục III

96

Chương 5 : Thiết kế võ hộp giảm tốc

99

Võ hộp
Các kích thước cơ bản của vỏ hộp

100

Chương 6 - Bôi trơn hộp giảm tốc

104

Chương 7 - Bảng dung sai lắp ghép

105

SVTH: BÙI XUÂN VŨ LỚP CO11B

GVHD: HỒ NGỌC THẾ QUANG

Page 3

ĐAMH chi tiết máy

Đ ề số 4

SƠ ĐỒ TRUYỀN ĐỘNG:
Động cơ không đồng bộ 3 pha

1.

Động cơ không đồng bộ 3 pha.

2.

Nối trục vòng đàn hồi.

3.

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp khai triển.
SVTH: BÙI XUÂN VŨ LỚP CO11B

GVHD: HỒ NGỌC THẾ QUANG

Page 4

ĐAMH chi tiết máy

Đ ề số 4

4.

Bộ t...
ĐAMH chi ti t máyế Đ s 4
 !
"#$$#%&'(#
)*+,*-./0123-45
67#8((/#9:;<9
=>?#2@1AB#9:;<99
*>C#$+##$+
D<8#)E/;F"*G<H-4
9I"3-4GJ+#4K*
#$+LD<8MG,*#$+8)*"3-4N
F<%NF#E5#
=)''6C#$+"DE#$9I<69/-.3
',*(0CK+O*(1#$*P#QR
N#(JDSDE#C#$+
SVTH: BÙI XUÂN VŨ L P CO11B GVHD: H NG C TH QUANG
Page 1
Đồ án môn học chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học chi tiết máy - Người đăng: Mì Tiến Vua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Đồ án môn học chi tiết máy 9 10 841