Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC chính trị sông và công trình ven biển

Được đăng lên bởi lehoebk-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2698 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Thuyết minh đồ án Chỉnh trị sông

GVHD: Th.s Vũ Thị Tính

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CHỈNH TRỊ SÔNG VÀ CÔNG TRÌNH VEN BỜ
CHỈNH TRỊ ĐOẠN SÔNG CONG BẰNG ĐẬP MỎ HÀN

A_ PHẦN TÀI LIỆU CƠ BẢN

Giáo Viên Hướng Dẫn :

Th.s Vũ Thị Tính

Sinh Viên Thực hiên

:

Nguyễn Đình Thuận

Lớp

:

10X2B

I. Số liệu thiết kế:
Lưu lượng tạo lòng: Qtl=691.25 (m3/s)
Hệ số nhám: n= 0,0314
Mực nước ứng với lưu lượng tạo dòng : Ztl = 6,25 m
Lưu lượng lũ thiết kế 10%:Qmax=3300 m3/s
Mực nước ứng với lưu lượng lũ thiết kế 10%: Zmax = 9,33m
Lưu lượng nhỏ nhất 95% : Qmin = 49 m3/s
Mực nước ứng với lưu lượng nhỏ nhất : Zmin = 3.74 m
Lưu tốc mùa lũ lớn nhất vmax = 2.5 m/s
Tốc độ gió : vgió = 10,64m/s
Đà gió D= 6.64km
II. Nhiệm vụ đồ án
- Căn cứ vào bản đồ quy hoạch và các số liệu đã cho, kết hợp với lý thuyết đã học, tính
toán thiết kế để chỉnh trị một đoạn sông cong theo yêu cầu.
- Đồ án gồm : - 01 Bản thuyết minh đồ án (có thể viết tay hoặc đánh máy).
- 01 Bản vẽ trên giấy A1 Bố trí mặt bằng các đập mỏ hàn trên bình đồ vị
SVTH: Nguyễn Đình Thắng
- Lớp 10X2B

Trang 1

Thuyết minh đồ án Chỉnh trị sông

GVHD: Th.s Vũ Thị Tính

trí khu vực nghiên cứu .
- 01 Bản vẽ trên giấy A1 Bố trí các mặt cắt chi tiết của đập mỏ hàn.
III. Những tài liệu cần thiết khi thiết kế
1. Bản đồ khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/5000 ;1/10000 hoặc 1/50000 .
2. Bình đồ vị trí khu chỉnh trị tỷ lệ 1/1000
3. Các tài liệu về địa chất thủy văn, thủy lực, địa chất… trong khu vực thiết kế .
4. Các số liệu yêu cầu thiết kế của đồ án.
5. Các số liệu về điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế…
6. Các tài liệu thiết kế, các tiêu chuẩn, các quy phạm hiện hành…phục vụ thiết kế.
IV. Nội dung thiết kế.
1. Thuyết minh tính toán
A / Cơ sở tính toán thiết kế mỏ hàn
a / Mô tả điều kiện tự nhiên, địa hình trong phạm vi thiết kế. Tóm tắt những nét chính
của khu vực thiết kế.
b / Phân tích nhiệm vụ thiết kế đẻ đưa ra một số phương án chỉnh trị cho đoạn sông
nghiêm cứu, chọn ra phương án phù hợp nhất .
c / Tính toán xác định quy mô công trình thiết kế .
d / Đánh giá hiệu ích của công trình sau khi đưa vào sử dụng.
B / Tính toán thiết kế kè mỏ hàn
a / Vạch tuyến chỉnh trị.
b / Chọn vị trí kết cấu công trình.
c / Tính toán chiều sâu hố xói đầu đập mỏ hàn.
d / Tính toán ổn định của đập.
e / Tính toán lớp bảo vệ mặt ngoài thân đập.
2. Thể hiện bản vẽ
- 01 Bản vẽ trên giấy A1. Bố trí mặt bằng các đập mỏ hàn trên bình đồ vị trí khu vực
nghiên cứu .
- 01 Bản vẽ trên giấy A1. Bố trí các mặt cắt chi tiết của đập mỏ hàn.

SVTH: Nguyễn Đình Thắng
- Lớp 10X2B

Trang 2

...
Thuyết minh đồ án Chỉnh trị sông GVHD: Th.s Vũ Thị Tính
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CHỈNH TRỊ SÔNG VÀ CÔNG TRÌNH VEN BỜ
CHỈNH TRỊ ĐOẠN SÔNG CONG BẰNG ĐẬP MỎ HÀN
A_ PHẦN TÀI LIỆU CƠ BẢN
Giáo Viên Hướng Dẫn : Th.s Vũ Thị Tính
Sinh Viên Thực hiên : Nguyễn Đình Thuận
Lớp : 10X2B
I. Số liệu thiết kế:
Lưu lượng tạo lòng: Q
tl
=691.25 (m
3
/s)
Hệ số nhám: n= 0,0314
Mực nước ứng với lưu lượng tạo dòng : Z
tl
= 6,25 m
Lưu lượng lũ thiết kế 10%:Q
max
=3300 m
3
/s
Mực nước ứng với lưu lượng lũ thiết kế 10%: Z
max
= 9,33m
Lưu lượng nhỏ nhất 95% : Q
min
= 49 m
3
/s
Mực nước ứng với lưu lượng nhỏ nhất : Z
min
= 3.74 m
Lưu tốc mùa lũ lớn nhất v
max
= 2.5 m/s
Tốc độ gió : v
gió
= 10,64m/s
Đà gió D= 6.64km
II. Nhiệm vụ đồ án
- Căn cứ vào bản đồ quy hoạch và các số liệu đã cho, kết hợp với lý thuyết đã học, tính
toán thiết kế để chỉnh trị một đoạn sông cong theo yêu cầu.
- Đồ án gồm : - 01 Bản thuyết minh đồ án (có thể viết tay hoặc đánh máy).
- 01 Bản vẽ trên giấy A1 Bố trí mặt bằng các đập mỏ hàn trên bình đồ vị
SVTH: Nguyễn Đình Thắng
- Lớp 10X2B Trang 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC chính trị sông và công trình ven biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN MÔN HỌC chính trị sông và công trình ven biển - Người đăng: lehoebk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC chính trị sông và công trình ven biển 9 10 376